Tổng hợp các mẫu đồng phục ngân hàng đẹp – Đồng phục ngân hàng nào đẹp nhất?

Có th? nói, ??ng ph?c là nhân t? giúp qu?ng bá hình ?nh và v?n hóa doanh nghi?p c?c hi?u qu?. Và ngành ngân hàng c?ng v?y, ??ng ph?c chính là bi?u t??ng, th??ng hi?u và góp ph?n xây d?ng ni?m tin, s? chuyên nghi?p trong m?t khách hàng. V?y trong vô vàn các m?u ??ng ph?c ngân hàng hi?n nay, ??ng ph?c ngân hàng nào ??p nh?t?

Top 3 m?u ??ng ph?c ngân hàng ??p và sang tr?ng nh?t

M?i ngân hàng s? thi?t k? ??ng ph?c theo nét riêng nh?m t?o d?ng hình ?nh n?i b?t và th? hi?n ???c thông ?i?p th??ng hi?u. Cùng ?i?m l?i m?t vài m?u ??ng ph?c ngân hàng ???c yêu thích nh?t hi?n nay.

??ng ph?c Vietcombank – ngân hàng ngo?i th??ng Vi?t Nam 

Ngân hàng ngo?i th??ng Vi?t Nam v?i slogan “Chung ni?m tin, v?ng t??ng lai” ?ang là m?t trong nh?ng ngân hàng có quy mô l?n và ???c tín nhi?m nh?t nhì t?i n??c ta.

?? tr? l?i cho câu h?i “??ng ph?c ngân hàng nào ??p nh?t” thì Vietcombank là cái tên ch?c ch?n không th? b? qua. M?u ??ng ph?c c?a Vietcombank là s? k?t h?p hoàn h?o c?a áo s? mi tr?ng cùng chân váy công s? cho n?, áo s? mi tr?ng cùng qu?n tây cho nam. ?i?m nh?n trong b? ??ng ph?c là s?c xanh ng?c bích c?a n? c? áo và cà v?t. 

V?i cách ph?i ?? này, các banker t?i ?ây luôn mang m?t dáng v? thanh l?ch, chuyên nghi?p và nhanh chóng l?y ???c thi?n c?m c?a m?i khách hàng.

??ng ph?c ngân hàng nào ??p nh?t
??ng ph?c ngân hàng Vietcombank ??n gi?n và thanh l?ch

??ng ph?c ngân hàng VPbank

Ngân hàng Th??ng m?i c? ph?n Vi?t Nam Th?nh V??ng vi?t t?t là VPbank ?ang ngày càng phát tri?n m?nh m? và thu hút ?ông ??o ng??i dùng.

??ng ph?c c?a VPbank c?ng là m?t trong nh?ng m?u ??ng ph?c ngân hàng ???c bình ch?n ??p nh?t hi?n nay. Áo s? mi c? thuy?n tr?ng kem mix v?i chân váy xám, k?t h?p cùng chi?c n? d?ng kh?n choàng c? màu tr?ng xanh t?o nên nét riêng c?a b? ??ng ph?c.

??ng ph?c ngân hàng nào ??p nh?t
VPBank v?i m?u ??ng ph?c hi?n ??i

??ng ph?c Techcombank – ngân hàng th??ng m?i K? th??ng Vi?t Nam

Techcombank ???c thành l?p n?m 1993, có tr? s? chính ???c ??t t?i 191 Bà Tri?u, Hà N?i.

Khi nh?c t?i Techcombank, ch?c h?n b?n s? ngh? ngay ??n 2 s?c màu ?? và ?en trong logo th??ng hi?u. Và v?i m?c ?ích t?o nên s? ??ng ?i?u, ??ng ph?c ngân hàng Techcombank c?ng ???c thi?t k? v?i 2 tone màu ch? ??o này. Màu ?? – màu c?a s? th?nh v??ng ?ã ???c Techcombank t?n d?ng trong chi?c áo s? mi k? s?c ?? và c? áo cách ?i?u màu tr?ng tr?n. K?t h?p v?i qu?n tây ho?c chân váy ?en, ??ng ph?c ngân hàng Techcombank vô cùng r?c r? và n?i b?n b?t t?i m?i ?i?m giao d?ch.

??ng ph?c ngân hàng nào ??p nh?t
??ng ph?c Techcombank v?i s?c ?? n?i b?t

Nh? v?y, ??ng ph?c c?a m?i ngân hàng s? có nh?ng nét ??p và ?i?m nh?n riêng. Do ?ó, “??ng ph?c ngân hàng nào ??p nh?t” là câu h?i không có câu tr? l?i tuy?t ??i. Tùy theo c?m quan m?i ng??i s? có nh?ng cách nhìn và ?ánh giá khác nhau. 

G?i ý ??a ch? ??t may ??ng ph?c ngân hàng ??p, ch?t l??ng và giá t?t

B?n ?ang có nhu c?u ??t may ??ng ph?c ngân hàng nh?ng không bi?t nên ch?n ??n v? nào là t?t? 

Hi?n nay, m?t trong nh?ng ??a ch? ??t may ??ng ph?c uy tín hàng ??u t?i Hà N?i ph?i k? ??n là ??ng ph?c ??c Trí.

??n v?i ??c Trí, b?n s? có nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i:

  • ?a d?ng thi?t k?, ki?u dáng phù h?p v?i tiêu chí c?a ??ng ph?c ngân hàng.
  • S? h?u kho ch?t li?u v?i may phong phú, ch?t l??ng t?t. ??c bi?t là s? linh ho?t trong giá c? ?áp ?ng t?i ?a nhu c?u c?a khách hàng.
  • ??i ng? nhân viên t? v?n nhi?t tình. Công nhân may có tay ngh? cao, cam k?t ??n t?ng ???ng kim m?i ch? cho s?n ph?m c?a b?n.
  • Nhi?u chính sách khuy?n mãi h?p d?n khi ??t may s? l??ng l?n.
??ng ph?c ngân hàng nào ??p nh?t
??t may ??ng ph?c ngân hàng t?i ??c Trí là s? l?a ch?n thông minh

Trên ?ây ?ã chia s? ??n b?n nh?ng thông tin v? ??ng ph?c ngân hàng, hy v?ng s? giúp b?n có ???c câu tr? l?i cho câu h?i “??ng ph?c ngân hàng nào ??p nh?t” theo c?m quan c?a riêng mình.

N?u b?n mu?n ???c t? v?n c? th? h?n v? giá c? c?ng nh? quy trình ??t may ??ng ph?c t?i ??c Trí, hãy liên h? v?i chúng tôi ngay theo thông tin liên h? d??i ?ây.

  • ??a ch?: s? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, P. V?n Mi?u, Q. ??ng ?a, TP. Hà N?i
  • Hotline: 0904 904 303
  • Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.