Bí quyết chọn may đồng phục quán cà phê chuẩn đẹp, ấn tượng

??ng ph?c nhân viên ?ã d?n tr? thành trang ph?c không th? thi?u t?i các quán cafe hi?n nay. M?t m?u ??ng ph?c quán cà phê ??p t?o cho khách hàng c?m giác ph?c v? chuyên nghi?p, ??ng th?i nâng cao nh?n di?n th??ng hi?u. Bài vi?t hôm nay, m?i b?n cùng ??ng Ph?c ??c Trí tìm hi?u nh?ng kinh nghi?m khi l?a ch?n thi?t k? ??ng ph?c quán cafe chu?n ??p, ?n t??ng nh?t n?m 2022 nhé!

Top 3 m?u ??ng ph?c quán cà phê ??p hàng ??u Vi?t Nam

M?i khi nh?c ??n th??ng hi?u cà phê n?i ti?ng HighLands Coffee, The Coffee House, Trung Nguyên,… khách hàng s? ngh? ngay ??n phong cách ph?c v? chuyên nghi?p, ??i ng? nhân viên di?n nh?ng b? ??ng ph?c thi?t k? ??p.

Sau ?ây, chúng tôi s? gi?i thi?u ??n b?n top 3 m?u ??ng ph?c quán cà phê ??p hi?n nay ???c nhi?u khách hàng ?ánh giá cao:

HighLands Coffee

M?u ??ng ph?c HighLands Coffee ???c thi?t k? l?ch s?, gam màu ?? ph?i nâu ?en b?t m?t. Màu ?? t??ng tr?ng cho màu th??ng hi?u n?i b?t, còn màu nâu ?en chính là màu c?a h?t cafe. ??c bi?t, nhi?u nghiên c?u v? màu s?c ?ã ch? ra r?ng, màu ?? giúp kích thích v? giác r?t hi?u qu? c?a khách hàng.

m?u ??ng ph?c quán cà phê ??p
??ng ph?c áo s? mi màu ?en k?t h?p t?p d? t?o ?i?m nh?n ?n t??ng

Ki?u dáng áo c?a ??ng ph?c HighLands Coffee là d?ng áo thun v?i 2 style g?m c? tròn và c? polo. Áo ???c ph?i vi?n bo tay ch?n chu và khá b?t m?t. Ph?n t?p d? có thi?t k? ??n gi?n v?i s?c ?en và ?i?m nh?n là logo ? ph?n tr??c ng?c. V? c? b?n, m?u ??ng ph?c này t?o c?m giác tr? trung, tho?i mái cho ng??i m?c. 

m?u ??ng ph?c quán cà phê ??p
??ng ph?c nhân viên quán HighLands Coffee

The Coffee House

Nhân viên t?i The Coffee House khoác lên mình b? ??ng ph?c màu ?en mang phong cách thi?t k? hi?n ??i, sang tr?ng.

??ng ph?c c?a th??ng hi?u này là nh?ng chi?c áo thun tay ng?n ho?c s? mi ?en tay dài. K?t h?p v?i nh?ng chi?c qu?n jeans ?en, m?u ??ng ph?c c?a The Coffee House th?c s? r?t n?i b?t. 

??c bi?t, trên m?u ??ng ph?c này ph?i k? ??n ph?n logo màu tr?ng ???c thêu t? m? trên ph?n ng?c trái, ?ây s? là m?t trong nh?ng cách ghi d?u ?n th??ng hi?u trong lòng khách hàng. 

Cà phê Trung Nguyên

M?u ??ng ph?c nhân viên c?a quán cà phê Trung Nguyên ???c thi?t k? ??n gi?n và mang h?i h??ng dân dã. ?i?m n?i b?t c?a b? ??ng ph?c chính là chi?c kh?n r?n ??m ch?t nam b? x?a t?o nét g?n g?i và r?t Vi?t Nam.

m?u ??ng ph?c quán cà phê ??p
??ng ph?c Trung Nguyên Coffee n?i b?t v?i kh?n r?n Nam B?

T?i sao c?n ph?i thi?t k? ??ng ph?c quán cà phê?

Có th? nói, m?u ??ng ph?c quán cà phê ??p chính là m?t trong nh?ng hình th?c marketing ?em l?i hi?u qu? v??t tr?i ???c nhi?u doanh nghi?p áp d?ng. Sau ?ây là 2 l?i ích tuy?t v?i c?a vi?c thi?t k? ??ng ph?c:

Xây d?ng hình ?nh th??ng hi?u

?? kh?ng ??nh s? chuyên nghi?p và nét riêng bi?t c?a quán cà phê thì ??ng ph?c là m?t ph??ng ti?n truy?n thông tuy?t v?i d? dàng ti?p c?n khách hàng nh?t. Qua ?ó giúp xây d?ng hình ?nh chuyên nghi?p trong m?t khách hàng mà ít hình th?c qu?ng bá nào có th? làm ???c.

T?o ?n t??ng sâu s?c v?i khách hàng

M?t m?u ??ng ph?c quán cà phê ??p s? là ?i?m gây ?n t??ng m?nh ?? khách hàng luôn nh? ??n th??ng hi?u. ??ng ph?c th? hi?n ???c phong cách riêng mà c?a hàng s? h?u và nó tác ??ng tr?c ti?p ??n suy ngh? c?a khách hàng.

Kinh nghi?m ch?n may ??ng ph?c quán cà phê

?? có th? may ???c m?t m?u ??ng ph?c ??p, ?n t??ng thì ngoài vi?c sáng t?o thi?t k? mang nét ??c tr?ng riêng, b?n c?ng c?n ph?i l?u ý m?t s? v?n ?? sau:

Ch?t li?u v?i

Khi may ??ng ph?c quán cà phê nên ch?n lo?i v?i co giãn t?t, d? th?m hút m? hôi, d? b?o qu?n. Nhân viên khi m?c s? c?m th?y tho?i mái làm vi?c mà không g?p b?t k? khó kh?n nào.

Màu s?c ??ng ph?c

L?a ch?n màu s?c ??ng ph?c ph?i ?u tiên y?u t? phù h?p phong cách c?a quán. ??c bi?t, thi?t k? ??ng ph?c màu sáng s? giúp khách hàng có c?m giác d? ch?u, trông s?ch s? h?n.

m?u ??ng ph?c quán cà phê ??p
??ng ph?c màu sáng t?o c?m giác g?n g?i, tho?i mái cho khách hàng

Thi?t k? ki?u dáng ??n gi?n, l?ch s?

M?t s? ki?u dáng thích h?p cho m?u ??ng ph?c quán cà phê ??p chính là áo phông c? tròn, áo polo, áo s? mi tay ng?n… B?i nh?ng m?u áo này ?áp ?ng ???c y?u t? ??n gi?n, l?ch s?, th?m m?, phù h?p v?i m?i dáng ng??i. 

N?u b?n ?ang có nhu c?u ??t may thi?t k? m?u ??ng ph?c quán cà phê ??p, chúng tôi xin gi?i thi?u công ty ??ng Ph?c ??c Trí. ?ây là ??n v? ?ã có nhi?u n?m kinh nghi?m trong ngành may m?c, ?áp ?ng các m?u áo ??ng ph?c thi?t k? theo yêu c?u. Chúng tôi t? hào là công ty s?n xu?t ??ng ph?c uy tín, có quy mô r?ng l?n, cung c?p s?n ph?m ch?t l??ng s? 1.

Liên h? v?i chúng tôi qua:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.