Mách bạn cách sơ vin áo sơ mi cho nữ cực chất

B?t c? ai c?ng mu?n hình ?nh c?a mình th?t ch?n chu, tinh t? nh?ng không kém ph?n sành ?i?u khi m?c áo s? mi. Tuy nhiên, không ph?i ai c?ng bi?t cách s? vin áo s? mi ?úng chu?n mà l?i th?t b?t m?t. Bài vi?t này, chúng tôi s? h??ng d?n b?n cách b? áo s? mi vào qu?n ??p cho n?. N?u b?n mu?n làm m?i mình b?ng cách s? vin áo s? mi thì ??ng b? qua nh?ng m?o hay ho d??i ?ây nhé! 

L?u ý khi mu?n s? vin áo s? mi

Tr??c khi tìm hi?u cách b? áo s? mi vào qu?n ??p cho n?, b?n c?n hi?u là không ph?i ki?u áo s? mi nào c?ng s? vin ???c. N?u b?n s? vin m?t chi?c áo s? mi dáng ng?n thì khi ho?t ??ng m?nh hay ??a tay lên cao s? r?t d? b? bung ra. V?y nên, hãy l?a ch?n m?t chi?c s? mi v?i ?? dài v?a ph?i, k?t h?p cùng qu?n ho?c chân váy có ph?n c?p cao ?? s? vin th?t ??p m?t.

M?t l?u ý n?a ?ó chính là ??ng cài áo s? mi vào qu?n lót b?n nhé. ?ã có không ít ch? em r?i vào c?nh “ng??ng chín m?t” vì tình hu?ng này. Khi v?n ??ng m?nh, ??a tay lên cao ho?c th?m chí là lúc ng?i xu?ng ch?ng may ph?n áo b? kéo lên thì ph?n qu?n lót c?ng b? kéo theo, ?? l?i m?t hình ?nh không m?y ??p m?t. 

Mách b?n 4 ki?u s? vin áo s? mi c?c ch?t

S? vin không ??n gi?n ch? là cách ?n m?c ??n thu?n mà còn giúp b?n “?n gian” chi?u cao hi?u qu?. V?y có nh?ng cách b? áo s? mi vào qu?n ??p cho n? nào? Ngay sau ?ây chúng tôi s? ch? ra cho b?n 4 ki?u s? vin áo c?c ch?t mà b?n không nên b? qua.

S? vin toàn b? áo

S? vin toàn b? áo là ki?u s? vin truy?n th?ng, mang ??n cho ng??i m?c s? l?ch s?, ??p m?t. ?ây chính là cách b? áo s? mi vào qu?n ??p cho n? ???c nhi?u ch? em áp d?ng trong môi tr??ng công s?, v?n phòng làm vi?c ho?c ??n nh?ng s? ki?n c?n s? thanh l?ch, ch?n chu. 

S? vin toàn b? áo – ki?u s? vin truy?n th?ng ???c nhi?u ch? em ?a chu?ng

S? vin 50 – 50

S? vin 50 – 50 t?c là b?n ch? c?n b? v?t áo tr??c vào trong qu?n, v?t áo sau thì b? ra ngoài. ?ây chính là cách b? áo s? mi vào qu?n ??p cho n? ???c r?t nhi?u ch? em “l?ng xê” trong nh?ng n?m tr? l?i ?ây. Ki?u s? vin này s? khi?n hình ?nh c?a b?n thêm ph?n n?ng ??ng, tho?i mái, thích h?p khi ?i ch?i, t? h?p v?i b?n bè, ??ng nghi?p.

S? vin 50 – 50 khi?n ch? em thêm ph?n tr? trung, cá tính

S? vin 1 v?t áo tr??c

S? vin 1 v?t áo tr??c chính là cách b? áo s? mi vào qu?n ??p cho n? ???c nhi?u b?n tr? ?a chu?ng. Ki?u s? vin này s? khi?n ch? em trông th?t phá cách, tr? trung và c?c k? n?ng ??ng. ?ây c?ng là ki?u s? vin thích h?p v?i nh?ng d?p ?i ch?i, t? h?p v?i b?n bè mà ch? em nên “b? túi” ??y nhé.

Ki?u s? vin 1 v?t áo tr??c c?c ch?t

S? vin th?t nút

S? vin th?t nút c?ng ???c các b?n tr? “l?ng xê” không kém gì nh?ng ki?u s? mi k? trên. B?n ch? c?n th?t 2 v?t áo tr??c v?i nhau là ?ã tr? nên c?c k? ch?t ch?i, phá cách. Chi?c nút th?t này s? là ?i?m nh?n cho toàn b? b? trang ph?c, khi?n outfit c?a b?n ??p m?t h?n r?t nhi?u ??y.

S? vin th?t nút c?c l? m?t

Trên ?ây chúng tôi ?ã ch? ra cho b?n 4 cách b? áo s? mi vào qu?n ??p cho n? mà b?n không nên b? qua. Và n?u b?n ?ang tìm ki?m cho mình chi?c áo s? mi phù h?p nh?t v?i b?n thân thì hãy liên h? v?i ??ng ph?c ??c Trí ?? ???c t? v?n và h? tr? trong th?i gian s?m nh?t.

Thông tin liên h?

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ

  •  ??a ch?: S? 1/221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, TP Hà N?i
  •  Tel: 0904 904 303
  •  Email: ductriboutique@gmail.com
  •  Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.