Nên lựa chọn các loại cổ áo sơ mi nữ như thế nào?

C? áo luôn là m?t ?i?m nh?n quan tr?ng c?a nh?ng chi?c áo, ??c bi?t là áo s? mi. Chính vì th?, các lo?i c? áo s? mi n? ??p m?t, h?p th?i luôn nh?n ???c ?ông ??o s? quan tâm c?a ch? em. Bài vi?t này, chúng tôi s? gi?i thi?u ??n b?n m?t s? ki?u c? áo s? mi n? ??p nh?t hi?n nay. N?u b?n v?n ch?a tìm ???c lo?i c? áo s? mi phù h?p v?i b?n thân thì ??ng b? qua nh?ng thông tin d??i ?ây nhé. 

Khám phá nh?ng m?u c? áo s? mi ??p m?t, h?p xu h??ng th?i trang 

Xu h??ng th?i trang v?n luôn ??i m?i theo th?i gian. Các th??ng hi?u th?i trang liên t?c ??a ra các m?u mã và ki?u dáng m?i. ?i?u này khi?n ch? em b?n kho?n không bi?t làm sao ?? l?a ch?n cho mình m?t ki?u c? áo ??p nh?t, th?i l??ng mà không b? l?i m?t. Hãy cùng chúng tôi khám phá các lo?i c? áo s? mi n? ??p m?t, h?p th?i ngay nhé.

C? th? th?

S? mi th? th? r?t ???c ?a chu?ng trong nh?ng n?m tr? l?i ?ây

C? th? th? là m?t trong các lo?i c? áo s? mi n? mang h?i h??ng c? ?i?n, ???c nhi?u ch? em ?a chu?ng. Ki?u c? áo này trông có v? ??n ?i?u nh?ng l?i có kh? n?ng k?t h?p v?i các chi ti?t khác t?o nên b? trang ph?c ??p m?t. Ch? em có th? l?a ch?n thi?t k? áo s? mi th? th? tay ng?n ?? tôn lên nét tr? trung, n?ng ??ng ho?c k?t h?p v?i ph?n tay áo ph?ng nh?m t?ng ph?n n? tính.

C? tr?

S? mi c? tr? mang ??n cho ch? em nét d?u dàng, thanh l?ch

C? tr? c?ng là m?t trong các lo?i c? áo s? mi n? m?i l? ???c ?ông ??o ch? em l?a ch?n. Lo?i c? áo này ???c ?a chu?ng b?i phù h?p v?i nhi?u khuôn m?t và dáng ng??i khác nhau. ??c bi?t, khi k?t h?p chi ti?t c? tr? v?i tay ph?ng thì chi?c áo c?a b?n s? tr? nên n? tính, l? m?t h?n bao gi? h?t.

C? bèo

S? mi c? bèo n? tính

Nhi?u ch? em v?n cho r?ng s? mi c? bèo ?ã l?i m?t, không th?i th??ng. Tuy nhiên, ?ây l?i là m?t trong các lo?i c? áo s? mi n? ???c phái ??p l?a ch?n nhi?u nh?t hi?n nay. ?? ?áp ?ng xu h??ng th?i trang hi?n th?i, ph?n c? bèo ???c thi?t k? hi?n ??i và tr? trung h?n, phù h?p v?i nhi?u nhóm tu?i khác nhau.

C? V

S? mi c? V giúp ng??i m?c tr? nên cân ??i, thanh thoát h?n

C? V là m?t trong các lo?i c? áo s? mi n? ???c nhi?u ch? em ?a thích. Lo?i c? áo này không quá kén ng??i m?c và ??c bi?t phù h?p v?i nh?ng ai s? h?u b? vai ngang, r?ng, kém n? tính. Ph?n c? V v?i ?? sâu v?a ph?i s? ?? l? vùng c? và x??ng quai xanh m?nh mai, t? ?ó khi?n ph?n thân trên c?a b?n tr? nên cân ??i, hài hòa h?n. 

M?t vài tiêu chí giúp b?n s? h?u chi?c s? mi ??p nh?t?

?? s? h?u chi?c s? mi ??p và phù h?p nh?t v?i b?n thân, b?n hãy ghi nh? các tiêu chí d??i ?ây nhé.

  • L?a ch?n chi?c áo v?a v?n v?i các s? ?o c? th?;
  • L?a ch?n chi?c áo có ch?t l??ng v??t tr?i, ???c may t? m? ??n t?ng chi ti?t nh? nh?t;
  • L?a ch?n thi?t k? ??p m?t cùng các lo?i c? áo s? mi n? phù h?p;
  • L?a ch?n ch?t v?i, ki?u dáng thích h?p v?i th?i ti?t;
  • L?a ch?n màu s?c và h?a ti?t phù h?p v?i s? thích và phong thái c?a b?n thân.

??t ra tiêu chí là v?y, nh?ng n?u ??n v? may mà b?n l?a ch?n không có tay ngh? cao thì chi?c áo nh?n v? ?ôi lúc s? không nh? mong ??i. M?t trong nh?ng ??n v? may m?c chuyên nghi?p ???c nhi?u khách hàng l?a ch?n hi?n nay chính là ??ng ph?c ??c Trí. Hãy liên h? ngay ??n ??ng ph?c ??c Trí ?? ???c t? v?n và h? tr? trong th?i gian s?m nh?t b?n nhé!

Thông tin liên h?

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ

  •  ??a ch?: S? 1/221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, TP Hà N?i
  •  Tel: 0904 904 303
  •  Email: ductriboutique@gmail.com
  •  Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.