Khám phá các kiểu áo sơ mi nữ ngắn tay đẹp nhất hiện nay

Th?i trang công s? luôn là ch? ?? hot ???c ?ông ??o ch? em v?n phòng quan tâm. Tuy nhiên, làm th? nào ?? s? h?u m?t b? trang ph?c v?a phù h?p v?i môi tr??ng công s?, v?a th? hi?n s? n? tính, d?u dàng? Hãy cùng chúng tôi ?i?m qua các ki?u áo s? mi n? ng?n tay ??p, th?i th??ng nh?t hi?n nay qua bài vi?t này nhé.

Khám phá 4 m?u áo s? mi n? ng?n tay không bao gi? l?i m?t

Vào nh?ng ngày hè oi b?c thì áo s? mi ng?n tay luôn là s? l?a ch?n hàng ??u c?a ch? em công s?. Tuy nhiên, vi?c di?n ?i di?n l?i nh?ng thi?t k? s? mi basic, ??n ?i?u s? khi?n hình ?nh c?a ch? em b? nhàm chán. Nh?ng ch? c?n m?t vài bi?n t?u nh?, ch? em s? có ngay các ki?u áo s? mi n? ng?n tay ??p, tr? trung và c?c k? n?ng ??ng. Hãy cùng khám phá xem nh?ng thi?t k? ?ó là gì nhé.

S? mi ng?n tay c? th? th?

S? mi ng?n tay c? th? th? là m?t trong các ki?u áo s? mi n? ng?n tay ??p ???c nhi?u ch? em ?u ái. Ph?n c? th? th? s? th?i vào toàn th? b? trang ph?c m?t nét c? ?i?n, thanh tao và r?t tinh t?. V?i ki?u áo này, b?n có th? ph?i chung v?i qu?n tây ?ng ôm, ?ng suông hay chân váy c?ng ??u r?t h?p nhé.

S? mi c? th? th? mang h?i h??ng c? ?i?n

S? mi voan 

S? mi voan c?ng là m?t trong các ki?u áo s? mi n? ng?n tay ??p ???c nhi?u ch? em l?a ch?n. Ch?t voan nh? nhàng, v?i ?? r? v?a ph?i s? tôn lên nh?ng nét n? tính, d?u dàng trong b?n. ??ng b? qua nh?ng m?u s? mi h?a ti?t b?n nhé b?i nh?ng h?a ti?t này s? là ?i?m nh?n khi?n b? trang ph?c c?a b?n thêm ph?n n?i b?t.

S? mi voan h?a ti?t ph?i v?i qu?n tây dáng basic

S? mi ng?n tay dáng babydoll

S? mi ng?n tay babydoll là m?t trong các ki?u áo s? mi n? ng?n tay ??p nh?t hi?n nay. ?ây là s? k?t h?p hoàn h?o gi?a dáng váy babydoll và s? mi, mang l?i cho b?n s? d? th??ng, ng?t ngào nh?ng không kém ph?n tinh t? và thanh l?ch. B?n hãy k?t h?p s? mi ng?n tay babydoll v?i m?t chi?c qu?n ôm ?? tôn lên nh?ng ???ng nét m?m m?i c?a c? th?.

Áo s? mi babydoll c? tròn

S? mi caro ng?n tay

Các ki?u áo s? mi s?c caro n? luôn là s? l?a ch?n hàng ??u c?a nhi?u ch? em. Áo s? mi caro giúp “hack tu?i” ??nh cao và c?ng r?t d? ph?i v?i các item khác t?o thành m?t b? trang ph?c hút m?t. Khi l?a ch?n s? mi có h?a ti?t, b?n hãy ph?i cùng v?i qu?n tây ho?c chân váy tr?n màu ?? t?ng th? hài hòa h?n ho?c ph?i tone sur tone ?? t?ng ph?n n?i b?t nhé.

S? mi caro mang ??n cho b?n s? tr? trung, n?ng ??ng

G?i ý ??a ch? may áo s? mi n? ng?n tay ??p t?i Hà N?i?

N?u nh? nh?ng thi?t k? áo may s?n không làm hài lòng b?n thì vi?c ?o may t?i các ??a ch? may m?c chuyên nghi?p s? là m?t quy?t ??nh tuy?t v?i. M?t trong nh?ng ??a ch? may áo s? mi công s? n? ??p nh?t hi?n nay chính là ??ng ph?c ??c Trí. V?y ??n v? này s? mang ??n cho khách hàng nh?ng tr?i nghi?m nh? th? nào?

??n v?i ??ng ph?c ??c Trí, khách hàng s? nh?n ???c s? t? v?n vô cùng chuyên nghi?p, nhi?t tình t? ??i ng? nhân viên, t? ?ó có th? l?a ch?n các ki?u áo s? mi n? ng?n tay ??p, phù h?p v?i b?n thân. 

??ng ph?c ??c Trí c?ng cam k?t mang ??n khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng nh?t, ???c ch?m chút c?n th?n ??n t?ng chi ti?t nh? nh?t. 

??ng ph?c ??c Trí – ??a ch? may áo s? mi ??p nh?t hi?n nay

N?u b?n mu?n ??ng ph?c ??c Trí t? v?n thêm v? các ki?u áo s? mi n? ng?n tay ??p, phù h?p v?i b?n thân, hãy liên h? ngay theo m?t trong nh?ng cách d??i ?ây ?? ???c h? tr? trong th?i gian s?m nh?t.

THÔNG TIN LIÊN H?

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ

  •  ??a ch?: S? 1/221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, TP Hà N?i
  •  Tel: 0904 904 303
  •  Email: ductriboutique@gmail.com
  •  Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.