Kinh nghiệm lựa chọn các kiểu áo sơ mi nam đẹp phong cách nhất

Áo s? mi ???c xem là item th?i trang hàng ??u t?o nên v? nam tính, l?ch lãm, ch?n chu cho cánh mày râu. Chính vì th?, các ki?u áo s? mi nam ??p nh?n ???c r?t nhi?u s? quan tâm. V?y m?u áo s? mi nam nào ??p nh?t hi?n nay? M?i b?n cùng chúng tôi khám phá TOP 3 ki?u áo s? mi nam th?i th??ng, không bao gi? l?i m?t ngay d??i ?ây nhé. 

Top 3 ki?u áo s? mi nam ??p nh?t hi?n nay

S? mi là m?t trong nh?ng item không th? thi?u trong t? ?? c?a cánh mày râu. Tuy nhiên, làm th? nào ?? l?a ch?n ???c nh?ng thi?t k? v?a ??p, v?a ph?i ???c nhi?u ki?u ?? và v?a có th? m?c trong nhi?u tr??ng h?p khác nhau? Hãy ?? chúng tôi g?i ý ??n b?n các ki?u áo s? mi nam ??p d??i ?ây nhé.

S? mi tr?ng

S? mi tr?ng là item c? b?n nh?t và c?ng có th? ph?i ???c v?i nhi?u ki?u trang ph?c nh?t. Áo s? mi nam tr?ng là m?t trong các ki?u áo s? mi nam ??p, s? h?u m?u mã, thi?t k? vô cùng ?a d?ng, phù h?p v?i nhi?u phong cách khác nhau. 

B?n có th? bi?n t? ?? c?a mình thêm ph?n phong phú v?i nh?ng thi?t k? s? mi tr?ng c? tr?, c? tàu, dài tay, ng?n tay,… S? mi tr?ng có thi?t k? khá ??n gi?n, chính vì th?, b?n không c?n lo l?ng vi?c chi?c áo yêu thích c?a mình b? l?i th?i.

S? mi tr?ng là item c? b?n, không th? thi?u trong t? ?? nam gi?i

S? mi c? Oxford

S? mi c? Oxford là m?t trong các ki?u áo s? mi nam ??p, th?i th??ng nh?t hi?n nay. Ki?u áo này ra ??i t? th? k? 19 nh?ng ?? hot thì ch?a bao gi? có d?u hi?u h? nhi?t. S? mi Oxford s? h?u ph?n c? áo ??c tr?ng là c? g?p gài nút, giúp c? ??nh c? áo không b? xô l?ch khi c? ??ng. Ngoài ra ch?t v?i c?a lo?i áo này khá dày, ??ng dáng h?n các ki?u áo s? mi khác. V?i thi?t k? ?? cao s? ??n gi?n, c? ?i?n, áo s? mi Oxford v?n luôn ???c cánh mày râu ?u ái. Và ??c bi?t, v?i nh?ng ai ?ang theo ?u?i phong cách Dark Academia thì ?ây chính là s? l?a ch?n tuy?t v?i.

?? hot c?a s? mi c? Oxford ch?a bao gi? có d?u hi?u h? nhi?t

S? mi k? s?c

S? mi k? s?c là m?t trong các ki?u áo s? mi nam ??p, không th? thi?u trong t? ?? c?a nam gi?i. Ki?u áo này có kh? n?ng “hack dáng” ??nh cao b?i chi ti?t k? s?c s? t?o nên hi?u ?ng khi?n c? th? b?n trông cân ??i h?n. 

Ch?ng h?n, nh?ng chi?c áo có thi?t k? k? s?c d?c s? phù h?p v?i nh?ng ai có dáng ng??i ??y ??n b?i nh?ng ???ng k? này s? giúp b?n tr? nên cao ráo, g?n gàng h?n. Ng??c l?i, thi?t k? k? s?c ngang s? là s? l?a ch?n tuy?t v?i ??i v?i nh?ng ai có dáng ng??i cao, g?y, m?nh kh?nh.

S? mi k? s?c luôn ???c cánh mày râu ?a chu?ng

?âu là ??a ch? may áo s? mi nam ??p nh?t hi?n nay?

N?u nh? nh?ng chi?c áo s? mi may s?n không ?áp ?ng ???c các tiêu chí c?a b?n thì vi?c l?a ch?n nh?ng ??a ch? ?o may áo s? mi theo  nhu c?u s? là gi?i pháp t?i ?u. Khi ?o may áo s? mi, b?n có th? l?a ch?n màu áo, ki?u dáng theo ý thích và ??c bi?t h?n là m?i s? ?o ??u s? v?a v?n v?i c? th?. V?y ?âu là ??a ch? may các ki?u áo s? mi nam ??p nh?t hi?n nay?

??ng ph?c ??c Trí – ??a ch? ?o may áo s? mi nam ??p nh?t hi?n nay

??a ch? ?o may áo s? mi nam ??p mà b?n không nên b? qua chính là ??ng ph?c ??c Trí. ?ây là m?t trong nh?ng ??n v? may m?c ???c ?ông ??o khách hàng l?a ch?n và ?ánh giá cao b?i:

  • S? t? v?n chuyên nghi?p, nhi?t tình, giúp khách hàng l?a ch?n ???c ki?u dáng, màu s?c, ch?t li?u,… tùy theo nhu c?u, s? thích b?n thân;
  • Ch?t l??ng s?n ph?m v??t tr?i, hoàn h?o ??n t?ng chi ti?t nh? nh?t;
  • Giá thành s?n ph?m c?nh tranh trên toàn th? tr??ng;
  • Quy trình làm vi?c chuyên nghi?p, ??i ng? nhân viên có trình ?? chuyên môn cao;
  • Giao hàng ?úng h?n và mi?n phí trong khu v?c Hà N?i.

N?u b?n mu?n ??ng ph?c ??c Trí t? v?n thêm v? các ki?u áo s? mi nam ??p, phù h?p v?i b?n thân, hãy liên h? ngay theo m?t trong nh?ng cách d??i ?ây ?? ???c h? tr? trong th?i gian s?m nh?t.

THÔNG TIN LIÊN H?

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ

  •  ??a ch?: S? 1/221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, TP Hà N?i
  •  Tel: 0904 904 303
  •  Email: ductriboutique@gmail.com
  •  Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.