Chia sẻ cách cắt áo sơ mi nữ cổ đức đẹp nhất?

S? mi n? c? ??c là trang ph?c không th? thi?u trong t? ?? c?a b?t c? ng??i ph? n? nào. Áo s? mi c? ??c có r?t nhi?u ki?u dáng sành ?i?u nh? áo s? mi dài tay, áo s? mi ng?n tay ho?c áo s? mi không tay… D??i ?ây, ??c Trí s? gi?i thi?u ??n b?n cách c?t áo s? mi n? c? ??c ngay t?i nhà siêu ??n gi?n.

L?a ch?n ch?t li?u may

Tr??c khi tìm hi?u cách c?t may áo s? mi n? c? ??c, b?n c?n ph?i l?a ch?n ???c lo?i v?i phù h?p. V?i may áo s? mi r?t ?a d?ng, m?i lo?i v?i s? có ?u ?i?m riêng. M?t s? v?i may áo s? mi n? mà ??c Trí mu?n gi?i thi?u v?i b?n ?ó là: 

V?i bamboo 

?ây là lo?i v?i s?i tre. ?u ?i?m c?a lo?i v?i này là th?m m? hôi hi?u qu?, ?? b?n cao, ít nh?n. ??c bi?t, ?ây c?ng là m?t trong nh?ng lo?i v?i ???c s? d?ng ?? may áo s? mi nhi?u nh?t trên th? tr??ng hi?n nay.

V?i kate M?

V?i kate M? ???c c?u t?o t? 65% v?i cotton và 35% PE. Lo?i v?i này có ?? dày, ?? b?n cao và t?o c?m giác tho?i mái, m?m m?i khi m?c.

V?i kate M? mang l?i c?m giác tho?i mái, m?m m?i khi m?c

V?i kate Nh?t

V?i kate Nh?t có ?? dày t?t, ?? th?m hút m? hôi hi?u qu?. Tuy nhiên, v?i kate Nh?t có m?c giá khá cao nên th??ng ???c s? d?ng ?? may áo s? mi cao c?p. 

H??ng d?n c?t may áo s? mi c? ??c

?? may ???c m?t chi?c áo s? mi c? ??c không quá khó nh?ng c?ng không h? ??n gi?n. B?n c?n ph?i chu?n b? ??y ?? d?ng c?, ch?t li?u và th?c hi?n chu?n ch?nh theo các b??c. 

Hãy cùng tham kh?o nh?ng thông tin h??ng d?n cách c?t may áo s? mi n? c? ??c ngay d??i ?ây nhé! 

Chu?n b? d?ng c? may áo s? mi

Bên c?nh vi?c l?a ch?n v?i may áo s? mi, b?n c?n chu?n b? m?t s? v?t t? nh? sau:

 • Kéo v?i
 • Kim khâu tay
 • Ghim
 • Th??c dây cu?n
 • Th??c k?
 • Ph?n v?i ho?c bút
 • Bàn ?i
 • Máy may

?o kích th??c may áo s? mi

?? n?m lòng cách c?t áo s? mi n? c? ??c, b?n c?n ?o chính xác kích th??c c?a áo. 

Tr??c h?t b?n ph?i dùng th??c dây ?? xác ??nh s? ?o c? th? c?a mình. S? ?o c?a m?i ng??i s? khác nhau và tùy thu?c vào hình d?ng c? th?. Các kích th??c b?n c?n ?o là: Ngang vai (V), dài áo (DA), vòng ng?c (VN), dài tay (T), vòng c? (C), vòng mông (VM).

Các kích th??c may áo s? mi

H??ng d?n c?t áo s? mi n?

Cách cách c?t may áo s? mi n? có th? ???c th?c hi?n theo b??c c? b?n nh? sau: 

 • B??c 1: Xác ??nh thân tr??c, thân sau r?i úp vào nhau, sau ?ó ghép ph?n vai và s??n 
 • B??c 2: Th?c hi?n may ph?n tay vào m?t tr??c c?a chi?c áo
 • B??c 3: Th?c hi?n b??c may t? tay áo vào ph?n nách 
 • B??c 4: G?p mép c? áo ??c và may li?n l?i 
 • B??c 5: Hoàn thi?n các chi ti?t t?i các ph?n c? áo, vi?n tay áo 

N?i mua áo s? mi n? c? ??c uy tín t?i Hà N?i

N?u b?n c?m th?y cách c?t áo s? mi n? c? ??c r?t khó kh?n thì b?n có th? l?a ch?n ph??ng pháp mua nh?ng chi?c áo ???c may s?n trên th? tr??ng. ??a ch? mua áo s? mi n? nói chung và áo s? mi n? c? ??c nói riêng thì không nên b? qua Công ty Th?i trang ??c Trí. ??c bi?t khi ??n v?i ??c Trí, b?n không ch? ???c cam k?t ch?t l??ng may m?c t?t nh?t mà giá thành t?i ?ây r?t ph?i ch?ng.

M?t s? hình ?nh áo s? mi n? c? ??c t?i ??c Trí b?n có th? tham kh?o nh? sau: 

M?u áo s? mi c? ??c tr?ng h?a ti?t cá tính

M?u áo s? mi c? ??c màu xám k?t h?p h?a ti?t t?i ph?n khuy áo r?t tinh x?o 

M?u áo s? mi c? ??c tay b?ng cho cô gái ?i?u ?à

Trên ?ây là cách c?t áo s? mi n? c? ??c mà b?n có th? th?c hi?n t?i nhà c?ng nh? ??a ch? mua áo s? mi ??p t?i Hà N?i. Mong r?ng nh?ng thông tin mà chúng tôi cung c?p ?ã giúp b?n may ???c áo s? mi c? ??c phù h?p v?i mình. ?? ???c t? v?n v? thi?t k? m?u áo s? mi cho riêng mình, hãy liên h? v?i chúng tôi qua:

 • ??a ch?: S? 44 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i
 • Hotline: 0904 904 303
 • Email: ductriboutique@gmail.com
 • Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.