“Đóng thùng” áo sơ mi nữ như thế nào mới chuẩn phong cách? 

?óng thùng áo s? mi không còn là khái ni?m l? ??i v?i nhi?u b?n n?. Tuy nhiên, không ph?i ai c?ng bi?t cách ?óng thùng áo s? mi n? sao cho ??p, l?ch s? mà v?n vô cùng th?i th??ng. Vì v?y, trong bài vi?t này, ??ng ph?c ??c Trí s? chia s? v?i b?n m?t s? phong cách ?óng thùng siêu ??p c?ng nh? nh?ng l?u ý khi ?óng thùng áo s? mi.

Cách ?óng thùng áo s? mi n? ??p

?óng thùng s? mi n? không ph?i là b?n ch? b? áo vào trong qu?n ??n gi?n ?âu nhé! Có r?t nhi?u công th?c giúp b?n nâng t?m b? ?? ch? b?ng cách “?óng thùng” vô cùng hay ho d??i ?ây!

Quy t?c ?óng thùng 50/50

Mix s? mi và qu?n jeans v?i style ?óng thùng 50/50

?ây là cách ?óng thùng áo s? mi n? ???c nhi?u ch? em áp d?ng. Quy t?c ?óng thùng 50/50 là ki?u ?óng thùng ph?n v?t áo tr??c, còn v?t sau ?? buông bên ngoài. Style này s? giúp bi?n chi?c áo s? mi ??n gi?n c?a b?n tr? nên c?c k? l? m?t và th?i th??ng.

?óng thùng toàn b? áo

?ây là ki?u s? vin truy?n th?ng nh?ng nó l?i mang m?t nét ??p khó c??ng. Cách s? vin này s? giúp trang ph?c c?a b?n l?ch s?, thanh l?ch h?n và c?c k? phù h?p ?? áp d?ng khi ?i làm, d? s? ki?n l?n công ty.

?óng thùng toàn b? áo là ki?u s? vin truy?n th?ng 

?óng thùng b? m?t v?t áo tr??c

?ây là ki?u ?óng thùng không theo quy t?c nào nh?ng h?a h?n s? mang ??n cho b?n m?t phong cách hoàn toàn m?i. Không nh?ng th?, cách ?óng thùng áo s? mi n? này s? giúp b?n hack tu?i c?c ??nh và tr? nên tr? trung, n?ng ??ng h?n r?t nhi?u.

?óng thùng b? m?t v?t áo tr??c c?c k? hack tu?i

?óng thùng ki?u bu?c nút

?ây là ki?u ?óng thùng mà gi?i tr? r?t yêu thích. Phong cách này s? giúp b?n tr? nên cá tính, “ch?t ch?i” và pha chút b?i b?m. Tuy nhiên, b?n nên l?u ý khi di?n phong cách này ? n?i phù h?p b?n nhé!

?óng thùng ki?u bu?c nút là phong cách ???c nhi?u b?n tr? l?a ch?n

Nh?ng ?i?u nên tránh khi ?óng thùng áo s? mi n?

Khi ?óng thùng áo s? mi b?n nên l?u ý nh?ng ?i?u sau ?ây:

??ng quên mang theo th?t l?ng khi ?óng thùng áo s? mi

Th?t l?ng không ch? là ph? ki?n giúp trang ph?c c?a b?n tr? nên n?i b?t h?n mà nó còn giúp qu?n c?a b?n ch?c ch?n. ??c bi?t, s? d?ng th?t l?ng s? giúp ?óng thùng áo s? mi ti?n và l?ch s? h?n r?t nhi?u.

S? d?ng th?t l?ng khi ?óng thùng áo s? mi s? l?ch s? h?n r?t nhi?u

Không nên b? áo s? mi ra ngoài n?u b?n ?ã s? vin chúng

Tuy là l?i nh? trong cách ?óng thùng áo s? mi n? nh?ng r?t nhi?u b?n n? m?c ph?i. Sau khi ?óng thùng áo s? mi, v?t áo s? b? nh?n, g?p r?t thi?u th?m m?. N?u b?n ?ã ?óng thùng và sau ?ó b? áo ra ngoài thì s? khi?n ng??i khác c?m th?y b?n lu?m thu?m v?i m?t chi?c áo nh?n.

??ng ?óng thùng áo s? mi vào qu?n trong c?a b?n

?ây là s? vin mà b?n tuy?t ??i nên tránh. Vì khi v?n ??ng, ki?u ?óng thùng này s? làm qu?n lót b? kéo lên và l? ra. ?i?u này s? khi?n ng??i khác c?m th?y ph?n c?m và m?t ?i v? l?ch s? v?n có c?a áo s? mi.

G?i ý mix ph? ki?n cùng phong cách ?óng thùng s? mi n?

Ph? ki?n không ch? giúp hoàn thi?n m?t b? trang ph?c mà nó còn khi?n cho phong cách c?a b?n tr? nên ??c ?áo h?n. M?t vài ph? ki?n b?n có th? mix cùng phong cách ?óng thùng s? mi n? ?ó là:

  • Kính râm: Nó không ch? là ph? ki?n b?o v? m?t d??i ánh n?ng m?t tr?i mà nó còn giúp trang ph?c c?a b?n tr? nên hài hòa, l? m?t h?n r?t nhi?u.
  • M? l??i trai: Ph? ki?n này s? giúp b?n tr? nên n?ng ??ng, cá tính h?n trong phong cách ?óng thùng áo s? mi c?a mình. 
  • ??ng h? s? giúp b?n tr? nên cu?n hút h?n.

Trên ?ây là m?t s? cách ?óng thùng áo s? mi n? và nh?ng ?i?u nên tránh khi ?óng thùng áo s? mi n?. Mong r?ng bài vi?t này s? giúp b?n tìm ra phong cách ?óng thùng phù h?p. ?? ???c t? v?n may áo s? mi theo phong cách riêng, m?i b?n hãy liên h? ??ng ph?c ??c Trí qua thông tin sau:

  • ??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i
  • Tel: 0904 904 303
  • Mail: ductriboutique@gmail.com
  • Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.