Chia sẻ cách mặc áo sơ mi form rộng nữ siêu đỉnh

Áo s? mi form r?ng là trang ph?c không còn xa l? v?i gi?i tr?. ??c bi?t, áo s? mi form r?ng còn phù h?p v?i nh?ng cô nàng m?p cho t?i các cô nàng mi nhon. Tuy nhiên, không ph?i ai c?ng bi?t cách m?c áo s? mi form r?ng n? ??p. V?y, hãy cùng ??ng ph?c ??c Trí tìm hi?u các cách mix & match áo s? mi form r?ng trong bài vi?t này nhé.

Mix áo s? mi form r?ng cùng qu?n tây

Mix áo s? mi form r?ng cùng qu?n tây l?ng cao và m?t ?ôi giày cao gót s? hô bi?n chi?c áo s? mi oversize tr? nên ch?n chu và l?ch s? h?n r?t nhi?u. Có th? nói, ?ây ch?c h?n là phong cách không còn xa l? v?i các cô nàng công s?. 

Tuy nhiên, b?n nên l?u ý và l?a ch?n nh?ng áo s? mi form r?ng có ?? dài v?a che ph? ph?n hông. ??c bi?t, nên l?a ch?n ch?t li?u v?i áo không quá thô nh?n ?? ??m b?o v? l?ch s? c?a áo mang l?i.

Ph?i áo s? mi cùng qu?n jean

?ây là công th?c mix c?c k? ph? bi?n. Dù ?i h?c, ?i ch?i hay du l?ch thì cách m?c áo s? mi form r?ng n? cùng qu?n jean c?ng t?o ra ?i?m nh?n riêng bi?t cho các nàng. ??c bi?t chúng còn l?a ch?n hoàn h?o cho nh?ng ngày b?n r?n không có nhi?u th?i gian ?? ch?ng di?n cho các cô nàng công s?.

   

Áo s? mi mix cùng qu?n jean, phong cách hoàn h?o cho các cô nàng công s?

Áo s? mi form r?ng k?t h?p v?i qu?n ?ng suông

Có th? nói, ?ây là trang ph?c v?a cá tính và c?c k? tho?i mái mà m?i cô nàng không nên b? qua. Tuy nhiên, khi ph?i áo s? mi form r?ng và qu?n ?ng suông, b?n nên l?a ch?n áo có ?? r?ng v?a ph?i và có th? s? vin ???c. Vi?c này s? giúp set ?? c?a b?n tr? nên ch?n chu và l?ch s? h?n.

Áo s? mi form r?ng cùng váy ca rô

Áo s? mi cùng váy caro t?o thành 1 set ?? cá tính cho m?i cô nàng

?ây s? cách ph?i ?? mang phong cách v?a n?ng ??ng, cá tính mà b?t kì cô gái nào c?ng nên th? m?t l?n. Tuy nhiên, b?n nên l?u ý l?a ch?n áo s? mi và chân váy có cùng màu s?c t??ng ??ng ?? tránh tr? thành “th?m h?a” mix ?? b?n nhé. Bên c?nh ?ó, b?n c?ng có th? th? ngay chi?c váy ca rô l?ng cao ?? giúp ?ôi chân c?a b?n trông thon dài và cao h?n.

K?t h?p áo s? mi form r?ng cùng chân váy jean dài

Cách m?c áo s? mi form r?ng n? cùng chân váy jean dài s? giúp b?n tr? nên tr? trung, cá tính h?n r?t nhi?u. Tuy nhiên, b?n nên l?u ý l?a ch?n váy jean dáng ch? A ho?c x?p ly không xòe ?? phong cách mix & match này tr? nên n?ng ??ng, tr? trung h?n nhé.

Áo s? mi form r?ng mix cùng chân váy jean

Mix áo s? mi form r?ng cùng qu?n short

?ây là phong cách mix & match mà các cô gái yêu phong cách tinh ngh?ch, n?ng ??ng không th? b? qua. V?i phong cách này, b?n có th? ?óng thùng n?a ph?n áo tr??c và buông ph?n áo sau ho?c ?óng thùng toàn b? ?? khoe ???ng cong quy?n r? c?a mình.

Áo s? mi form r?ng mix cùng th?t l?ng b?n to

?ây là phong cách l? m?t, ??c ?áo phù h?p v?i nh?ng cô gái có vòng eo ho?c dáng ng??i nh?. V?i phong cách này, b?n ??ng quên mix cùng ph? ki?n khác nh? túi xách, vòng tay ?? tr? nên thu hút và n?i b?t h?n b?n nhé.

Áo s? mi form r?ng k?t h?p siêu ??p cùng th?t l?ng b?n to

Tuy áo s? mi form r?ng r?t d? ph?i v?i qu?n jean dài, qu?n ?ng suông, chân váy caro… Nh?ng b?n v?n nên l?u ý khi mix áo s? mi form r?ng v?i váy xòe ho?c mix cùng qu?n y?m. Vì s? k?t h?p này s? khi?n trang ph?c c?a b?n không ???c ch?n chu, g?n gàng. Chính vì th?, dù b?n r?n ??n ?âu thì c?ng nên tham kh?o các cách m?c áo s? mi form r?ng n? mà ??c Trí ?ã nêu trên b?n nhé.

Mong r?ng bài vi?t này ?ã giúp b?n có thêm ki?n th?c ?? mix & match áo s? mi form r?ng phù h?p v?i phong cách c?a mình. ??ng quên theo dõi ??c Trí ?? c?p nh?p nh?ng bài vi?t hay và b? ích v? th?i trang b?n nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.