Cách phối áo sơ mi oversize nam cực chất, chuẩn style

Áo s? mi oversize luôn là item chi?m nhi?u v? trí trong t? áo c?a các chàng trai vì tính ??n gi?n, n?ng ??ng, mang l?i s? l?ch s?, trang tr?ng. Là m?t item ?a n?ng khi v?a có th? di?n ?i làm, ?i h?c, ?i ch?i. Bài vi?t hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá cách ph?i áo s? mi oversize nam ??p, chu?n style Hàn nhé!

Áo s? mi oversize là gì?

Áo s? mi oversize là m?t item có kích th??c ngo?i c? ??c bi?t, khi m?c s? ?em l?i c?m giác tho?i mái, không gò bó. ?i?u này giúp ng??i m?c tho?i mái t? tin th? hi?n cá tính, phong cách c?a h?.

Áo s? mi oversize – item s? 1 c?a các chàng trai

Ngày nay, gi?i tr? t?i Vi?t Nam, ??c bi?t là các chàng trai ?ang c?c k? ?a chu?ng item áo s? mi. V?i ?u ?i?m có nhi?u cách ph?i áo s? mi oversize nam mang nét tr? trung, hi?n ??i mà item này ?ã chi?m tr?n c?m tình c?a nhi?u b?n tr?. 

Top 5 cách mix ?? v?i áo s? mi oversize ??p nh?t

Có vô vàn cách mix ?? cùng áo s? mi oversize. Sau ?ây, chúng tôi xin g?i ý ??n b?n top 5 cách ph?i áo s? mi oversize dành cho nam ??p nh?t. Qua ?ó giúp b?n có thêm nhi?u ý t??ng sáng t?o trong cách mix ?? ?n t??ng cho b?n thân.

Qu?n jeans 

Cách ph?i áo s? mi oversize nam cùng qu?n jeans là m?t trong nh?ng tip ph?i ?? ??n gi?n, l?ch s? ???c nhi?u chàng trai l?a ch?n. ?ây s? là item giúp b?n hoàn thi?n v? ngoài v?a ch?n chu v?a cu?n hút khi g?p g? ng??i khác.

Qu?n jeans mix áo s? mi nam oversize ??n gi?n

Áo s? mi k? s?c giúp dáng ng??i thêm cân ??i

Qu?n short l?ng

Trong nh?ng ngày th?i ti?t n?ng nóng thì item s? mi oversize mix qu?n short l?ng s? giúp b?n thêm tr? trung và mát m?. V?i cách ph?i ?? này, hãy k?t h?p cùng ?ôi giày th? thao nh?m t?o thêm ?i?m nh?n n?ng ??ng, phong cách nhé.

 

Set ?? tho?i mái, mát m? trong ngày n?ng nóng

Qu?n short l?ng giúp b?n thêm n?ng ??ng

Qu?n kaki

Áo s? mi oversize & qu?n kaki s? là cách ph?i ?? an toàn mà thông minh. ?ây c?ng là item ???c nhi?u b?n tr? Hàn Qu?c l?a ch?n b?i tính n?ng l?ch s?, tho?i mái, phù h?p trong nhi?u hoàn c?nh.

Ph?i áo s? mi r?ng cùng qu?n kaki tr?ng n?i b?t

Set ?? tho?i mái phù h?p trong m?i hoàn c?nh

Áo s? mi oversize khoác ngoài

S? d?ng làm áo khoác là set ?? lý t??ng mà nhi?u chàng trai ?ã áp d?ng cho cách ph?i áo s? mi oversize nam. B?n có th? th? cách ph?i áo s? mi v?i áo thun nam, l?a ch?n s? mi khoác h?a ti?t k? caro, k? s?c ?? t?o ?i?m nh?n, giúp set ?? thêm cá tính.

S? mi r?ng khoác ngoài cá tính dành cho nam

Áo s? mi khoác ??n s?c n?i b?t

Qu?n chinos

Vài n?m tr? l?i ?ây, qu?n chinos ?ang d?n tr? thành xu h??ng c?a nhi?u b?n tr? khi ph?i cùng áo s? mi oversize. V?i phong cách lãng t?, sang tr?ng, tho?i mái ?ã giúp set ?? này không bao gi? l?i m?t theo n?m tháng.

M?t s? m?u qu?n chinos 

N?u b?n ?ang có nhu c?u tìm mua áo s? mi dành cho nam thì chúng tôi xin g?i ý ??a ch? ??ng ph?c ??c Trí. ?ây là ??n v? chuyên cung c?p may m?c các lo?i áo s? mi nam cao c?p, ch?t l??ng s? 1 t?i Hà N?i.

??n v?i ??c Trí, quý khách hàng s? ???c tr?i nghi?m quy trình ph?c v? chuyên nghi?p, ch?t li?u may m?c t?t nh?t, ??i ng? công nhân viên lành ngh? ?? b?n s? h?u ???c nh?ng s?n ph?m hoàn h?o.

Trên ?ây là g?i ý cách ph?i áo s? mi oversize nam tr? trung, n?ng ??ng, chu?n style Hàn nh?t hi?n nay ???c ??c Trí s?u t?m. Hy v?ng qua nh?ng m?o ph?i ?? này, b?n s? có thêm nhi?u s? l?a ch?n tuy?t v?i dành cho trang ph?c c?a mình. B?n mu?n may s? mi hay nh?ng m?u qu?n áo HOT nh?t hi?n nay, liên h? v?i ??c Trí ?? ???c h? tr? ngay nhé! 

  • Hotline: 0904 904 303
  • Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.