Cách phối đồ với áo sơ mi tay ngắn nam đẳng cấp nhất

Áo s? mi luôn là m?t trong nh?ng item hot hit, không th? thi?u trong t? ?? c?a b?t k? tín ?? th?i trang nào hi?n nay. Tuy nhiên, ph?i ?? v?i áo s? mi tay ng?n nam, n? nh? th? nào h?p lý, th? hi?n ???c phong cách nh?t ??nh thì không ph?i ai c?ng bi?t. D??i ?ây là nh?ng cách ph?i ?? v?i áo s? mi c?c ch?t không th? b? qua.

Nh?ng cách ph?i ?? v?i áo s? mi tay ng?n nam

Áo s? mi tay ng?n là m?u áo ?ang r?t ???c ?a chu?ng hi?n nay. Chính vì th? mà nh?ng cách ph?i ?? v?i áo s? mi tay ng?n nam ???c nhi?u ng??i quan tâm ?? có th? t?o ???c m?t phong cách ?ng ý nh?t. M?t s? cách ph?i áo s? mi tay ng?n dành cho nam c?c chu?n chính là:

  • Ph?i áo s? mi tay ng?n nam cùng qu?n short: ?ây là ki?u ph?i ?? v?i áo s? mi tay ng?n nam ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay. Ki?u ph?i này mang ??n phong cách tr? trung, n?ng ??ng, phù h?p ?? ?i ch?i nh?ng ngày ??p tr?i.

Áo s? mi tay ng?n nam v?i qu?n short mang ??n phong cách n?ng ??ng

  • K?t h?p áo s? mi tay ng?n v?i qu?n jeans: Áo s? mi tay ng?n mang cùng qu?n jeans là ki?u ph?i c? b?n nh?t cho các anh chàng. Phong cách này có th? phù h?p ?? ?i ch?i hay ?i làm tùy m?i ng??i.

Phong cách tr? trung khi k?t h?p s? mi tay ng?n v?i qu?n jeans

  • Áo s? mi tay ng?n nam khoác ngoài áo thun: Mang bên trong m?t chi?c áo pull tr?ng, bên ngoài là s? mi tay ng?n ch?c ch?n s? mang l?i m?t hình ?nh m?i, ??n gi?n nh?ng v?n thu hút. ?ây c?ng là cách ph?i ?? v?i áo s? mi ?en nam ???c nhi?u ng??i l?a ch?n.

Ph?i áo s? mi ?en nam tinh t? v?i áo pull tr?ng bên trong

  • Ph?i áo s? mi tay ng?n r?ng v?i qu?n kaki: ?ây là câu tr? l?i cho nh?ng th?c m?c ph?i ?? v?i áo s? mi r?ng nam sao cho phù h?p. Nh?ng chi?c áo s? mi r?ng rãi, freestyle khi k?t h?p v?i qu?n kaki suông giúp ng??i m?c trông ng?u h?n r?t nhi?u.

??i m?i phong cách khi k?t h?p áo s? mi tay ng?n v?i qu?n kaki

B?t mí cách ph?i áo s? mi c?c xinh cho n?

Cùng v?i nh?ng cách ph?i ?? v?i áo s? mi tay ng?n nam thì ph?i ?? v?i áo s? mi ?en, xanh d??ng cho n? c?ng ???c nhi?u ng??i tìm ki?m. Th?c t? cho th?y, áo s? mi tay ng?n n? là m?u áo quá quen thu?c hi?n nay, nh?t là v?i các cô nàng công s?. Theo ?ó, vi?c ph?i ?? v?i áo s? mi xanh d??ng n? là m?t ?i?u khá d? dàng. Các ch? em có th? ph?i qu?n qu?n jean, qu?n tây hay chân váy ??u phù h?p.

Áo s? mi xanh d??ng n? cho các cô nàng công s?

Ngoài áo s? mi xanh d??ng thì ph?i ?? v?i áo s? mi ?en n? khi?n nhi?u ch? em b?n kho?n. Màu ?en ch?c h?n là màu s?c không nh?n ???c nhi?u h?o c?m c?a phái ??p, tuy nhiên n?u bi?t cách ph?i ?? ch?c ch?n s? có ???c v? ngoài c?c k? ?n t??ng.

  • Ph?i áo s? mi n? màu ?en v?i qu?n jeans: Áo s? mi ?en không ch? th? hi?n s? bí ?n mà còn r?t quy?n r?. Theo ?ó, k?t h?p áo s? mi ?en n? v?i qu?n jean hay jean rách ch?c ch?n s? r?t ??c ?áo, v?a n?ng ??ng, v?a t? tin và không kém ph?n hi?n ??i.

Áo s? mi ?en n? v?i qu?n jean tr? trung, n?ng ??ng

  • K?t h?p áo s? mi n? màu ?en v?i qu?n tây: ?ây là s? k?t h?p hàng ??u cho các cô nàng công s?. Bên c?nh vi?c ph?i ?? v?i áo s? mi xanh d??ng n? thì áo s? mi màu ?en c?ng s? ?em ??n v? ngoài l?ch s?, phù h?p v?i công vi?c v?n phòng.

Phong cách l?ch s?, cu?n hút v?i áo s? mi ?en n? và qu?n tây

  • Ph?i ?? v?i áo khoác s? mi n?: Ngoài các cách ph?i ?? trên thì l?a ch?n m?t chi?c áo pull, khoác ngoài s? mi n? c?ng ???c nhi?u cô nàng ?ánh giá cao.

Áo s? mi n? khoác ngoài ???c nhi?u cô nàng l?a ch?n

Trên ?ây là nh?ng thông tin chi ti?t v? các cách ph?i ?? v?i áo s? mi tay ng?n nam, n?. Hy v?ng nh?ng ?i?u này s? h?u ích v?i khách hàng trong cu?c s?ng. N?u còn gì th?c m?c, liên h? ngay v?i chúng tôi qua thông tin d??i ?ây ?? ???c h? tr? nhanh nh?t.

THÔNG TIN LIÊN H? 

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ 

??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i 

Tel: 0904 904 303 

Mail: ductriboutique@gmail.com 

Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.