Quần jean phối áo sơ mi nữ như thế nào cho thời thượng?

Qu?n jean và áo s? mi luôn là hai lo?i trang ph?c quen thu?c và không th? thi?u c?a các tín ?? th?i trang. Qu?n jean ph?i áo s? mi n? nh? th? nào phù h?p c?ng là ?i?u mà nhi?u cô gái tìm ki?m ?? có th? thay ??i ???c nhi?u phong cách cho b?n thân. V?y, ??ng b? qua nh?ng thông tin trong bài vi?t d??i ?ây.

Kinh nghi?m l?a ch?n qu?n jean và áo s? mi phù h?p

Qu?n jean ph?i áo s? mi n? có r?t nhi?u cách, mang ??n vô vàn phong cách khác nhau cho ng??i m?c. Tuy nhiên, ?? ph?i ???c qu?n jean và áo s? mi n? ??p thì c?n ph?i l?a ch?n ???c các lo?i qu?n c?ng nh? áo s? mi phù h?p v?i ng??i m?c.

Bí quy?t ch?n qu?n jean

Có 4 tiêu chí ?? l?a ch?n ???c m?t chi?c qu?n jean ?ng ý.

Có nhi?u ki?u dáng qu?n jean n? khác nhau ?? l?a ch?n

  • Ch?n dáng qu?n: Có nhi?u ki?u dáng qu?n jean nh?: Skinny, ?ng ??ng, boyfriend, ?ng loe, ?ng r?ng, short jean… Tùy vào phong cách th?i trang c?ng nh? vóc dáng ?? ch?n ki?u qu?n phù h?p. Qu?n jean ?ng ??ng, ?ng r?ng s? giúp ?n gian chi?u cao, skinny jeans giúp tôn lên ?ôi chân dài n?i b?t.
  • Ch?n c?p qu?n: C?p qu?n cao là gi?i pháp giúp tôn dáng hi?u qu?. C?p qu?n v?a ho?c th?p phù h?p v?i nh?ng ai có vóc dáng tam giác ng??c.
  • Ch?n kích c? qu?n: Tùy thu?c vào s? ?o c?a b?n thân ?? tìm ???c kích c? qu?n jean h?p lý.
  • Ch?t li?u v?i: Tìm tòi, tham kh?o ?? ch?n ???c ch?t li?u v?i ?ng ý. Hi?n nay có hai lo?i v?i là c? b?n và selvedge – có ???ng vi?n khác màu trong mép qu?n.

L?a ch?n áo s? mi n? phù h?p

Qu?n jean ph?i áo s? mi n? ??p còn c?n ph?i ch?n thi?t k? áo s? mi ?n ý.

Ch?n áo s? mi n? phù h?p v?i ki?u dáng c?a mình

  • Ch?n ch?t li?u v?i: V?i cotton là ch?t li?u ???c nhi?u ng??i khuyên ch?n b?i lo?i v?i này r?t thoáng mát, kh? n?ng th?m m? hôi t?t và b?n b? theo th?i gian.
  • Ch?n ki?u dáng, thi?t k? áo: Tùy theo s? thích c?ng nh? s? ?o b?n thân ?? ch?n ki?u áo phù h?p. Ng??i cao g?y không nên ch?n áo dài, r?ng và ng??i có thân hình m?m m?m nên tránh các áo s? mi bó sát ?? tránh l? khuy?t ?i?m.

Tuy?t chiêu ph?i qu?n jean cùng áo s? mi n? c?c x?n

Nh? ?ã nói, qu?n jean ph?i áo s? mi n? có r?t nhi?u cách. ?ây c?ng chính là hai thi?t k? ???c cho là có kh? n?ng mix ??, bi?n hóa khôn l??ng v?i ?a d?ng phong cách th?i trang khác nhau.

Qu?n jean ph?i áo s? mi n? phong cách c? ?i?n

V?i phong cách c? ?i?n thì nh?ng chi?c s? mi tr?ng cùng qu?n jean t?i màu, ông ??ng là s? k?t h?p hoàn h?o cho m?i cô nàng. Bên c?nh ?ó, ph? ki?n giày da s? giúp cho trang ph?c hoàn ch?nh h?n. ??c bi?t, các cô nàng có th? khoác thêm m?t chi?c blazer ?? giúp t?ng tính thanh l?ch cho trang ph?c.

Qu?n jean ph?i áo s? mi n? phong cách c? ?i?n

Qu?n jean k?t h?p s? mi n? phong cách n?ng ??ng

Phong cách qu?n jean ph?i áo s? mi n? không th? b? qua chính là n?ng ??ng. V?i phong cách này, m?t chi?c s? mi tr?ng ph?i qu?n jean rách ho?c wash sáng màu là ?i?u sáng su?t. H?n h?t, ng??i m?c có th? bu?c v?t áo phía tr??c ?? t?o ?i?m nh?n cho trang ph?c.  

Qu?n jean rách v?i s? mi tr?ng th? hi?n s? n?ng ??ng

Phong cách quy?n r? khi k?t h?p qu?n short jean và s? mi

K?t h?p nh?ng chi?c qu?n short jean cùng nh?ng chi?c áo s? mi oversize ??n gi?n s? là s? phá cách nh?ng ??y tinh t? cho các cô nàng. Theo ?ó, các nàng có th? kéo tr? m?t bên vai áo ?? t?o ?i?m nh?n c?ng nh? th? hi?n ???c phong cách quy?n r? trong cách ph?i ?? c?a mình.

Phá cách khi k?t h?p qu?n short jean v?i áo s? mi n?

Ph?i qu?n jean cùng các chi?c áo s? mi caro cá tính

Qu?n jean ph?i áo s? mi n? k? caro ch?c ch?n là s? k?t h?p mang l?i phong cách hi?n ??i, tr? trung cho m?i cô nàng. Cách ph?i ?? này c?ng ch?a bao gi? có d?u hi?u l?i m?t mà ng??c l?i r?t có s?c hút, h?p d?n m?i ánh nhìn. Nh?ng chi?c s? mi caro r?ng k?t h?p v?i qu?n jean giúp t?o nên v? ngoài n?ng ??ng, b?i b?m mà không m?t ?i s? thanh l?ch cho các cô nàng.

Phong cách tr? trung n?ng ??ng khi ph?i qu?n jean v?i s? mi caro n?

Trên ?ây là nh?ng thông tin v? phong cách qu?n jean ph?i áo s? mi n?. Hy v?ng nh?ng ?i?u này s? h?u ích v?i b?n. N?u b?n còn th?c m?c v? cách ph?i ?? này hay phong cách qu?n jean áo s? mi nam, liên h? ngay v?i ??ng Ph?c ??c Trí ?? ???c t? v?n c? th? h?n.

THÔNG TIN LIÊN H? 

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ 

??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i 

Tel: 0904 904 303 

Mail: ductriboutique@gmail.com 

Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.