Style năng động cùng cách phối áo sơ mi với áo thun nữ

Ki?u ph?i áo s? mi v?i áo thun n? ?ã tr? thành m?t công th?c ph?i ?? c?c k? ph? bi?n và ???c r?t nhi?u b?n tr? ?a thích. Tuy cách ph?i này khá ??n gi?n nh?ng không ph?i b?n n? nào c?ng bi?t cách mix match sao cho ??p và chu?n. Trong bài vi?t d??i ?ây, ??ng ph?c ??c Trí s? b?t mí cho b?n nguyên t?c ph?i áo s? mi và áo thun n? siêu ??p.

Xu h??ng th? thao cùng phong cách áo s? mi mix áo thun n?

N?u b?n cho r?ng trang ph?c theo phong cách th? thao ch? dành cho nh?ng ng??i t?p gym hay nh?ng ng??i yêu thích th? thao thì b?n ?ã nh?m. Ngày nay, nhi?u nhà thi?t k? ?ã ?i?u ch?nh trang ph?c th? thao ?? t?o ra nh?ng b? trang ph?c có th? m?c ???c hàng ngày. 

N?u b?n yêu thích phong cách tr? trung, n?ng ??ng, hãy th? ph?i áo s? mi v?i áo thun n? cùng v?i m?t chi?c qu?n th? thao cá tính. S? k?t h?p nghe có v? k? l? này mang ??n cho ng??i m?c v? ngoài tho?i mái, hi?n ??i và h?p th?i trang. ??c bi?t phong cách này còn phù h?p cho c? nam và n?.

S? mi mix áo thun n?ng ??ng phù h?p cho phong cách c?a nam và n?

Nguyên t?c ph?i áo s? mi và áo thun n? siêu ??p

M?c dù ki?u ph?i áo s? mi v?i áo thun n? khá ph? bi?n và ???c nhi?u b?n tr? yêu thích. Tuy nhiên, ?? phát huy h?t tác d?ng c?a cách k?t h?p này, c?n ??c bi?t l?u ý nh?ng nguyên t?c ph?i áo s? mi và áo thun n? sau ?ây:

Ch?n áo s? mi n?

M?t chi?c áo s? mi ôm v?a sát s? là l?a ch?n lý t??ng n?u b?n mu?n m?c chúng chung v?i áo vest. Tuy nhiên, khi ph?i áo s? mi v?i áo thun n?, b?n nên l?a ch?n ki?u áo s? mi có form r?ng. T?t nhiên, nên tránh nh?ng chi?c áo s? mi r?ng thùng thình vì chúng có th? khi?n b?n trông nh? con.

Ch?n áo thun n?

N?u b?n có thân hình h?i th?a cân thì áo thun r?ng có th? giúp che ?i khuy?t ?i?m ?ó hi?u qu?. Nh?ng n?u b?n mu?n khoác m?t chi?c áo s? mi bên ngoài thì m?t chi?c áo thun v?a v?n s? giúp b?n trông g?n gàng và thu hút h?n.

Nguyên t?c ph?i màu

Khi ph?i áo s? mi v?i áo thun n? thì m?t nguyên t?c ph?i màu ??n gi?n và hi?u qu? là s? d?ng hai gam màu ??i l?p. Ví d?: N?u b?n m?c áo thun sáng màu bên trong thì hãy k?t h?p v?i m?t chi?c áo s? mi t?i màu và ng??c l?i.

Nguyên t?c ph?i màu ??n gi?n và hi?u qu? nh?t là s? d?ng hai gam màu ??i l?p

H?a ti?t, hoa v?n

N?u b?n yêu thích s? n?i b?t, b?n có th? s? d?ng các ho? ti?t ?? t?o thêm ?i?m nh?n cho phong cách c?a mình. Tuy nhiên, h?a ti?t ch? nên s? d?ng cho m?t trong hai item. Vì h?a ti?t có th? s? khi?n b?n trông r?i m?t và hoàn toàn không h?p th?i trang. Nh? khi m?c m?t chi?c áo s? mi có h?a ti?t caro thì b?n hãy cân nh?c l?a ch?n m?t chi?c áo thun tr?n và ng??c l?i. 

Ph?i áo s? mi hoa v?n v?i áo thun tr?ng

G?i ý nh?ng set áo s? mi và áo thun n? th?i th??ng

D??i ?ây là m?t s? set áo s? mi và áo thun n? th?i th??ng phù h?p ?? ?i h?c, ?i ch?i,…

Ki?u ph?i áo s? mi v?i áo thun n? d?o ph?

Ki?u ph?i áo s? mi v?i áo thun n? ?i h?c

Ki?u ph?i áo s? mi v?i áo thun n? phong cách th? thao, cá tính

Nh? v?y, trong bài vi?t ?ã giúp b?n ?i?m qua v? nh?ng nguyên t?c ph?i áo s? mi và áo thun n? siêu ??p. Nh?ng nguyên t?c này c?ng có th? áp d?ng cho phong cách ph?i áo s? mi v?i áo thun nam. N?u b?n ?ang tìm ki?m nh?ng m?u áo s? mi th?i th??ng, hãy tham kh?o t?i ??c Trí nhé! 

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ

  • ??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i
  • Tel: 0904 904 303
  • Mail : ductriboutique@gmail.com
  • Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.