Làm thế nào để phối áo khoác với áo sơ mi nam chuẩn soái ca?

Áo khoác ???c coi là m?t trong nh?ng món ?? không th? thi?u v?i m?i phong cách th?i trang. Tuy nhiên, không ph?i ai c?ng bi?t cách ph?i áo khoác ??p ?? t?o cho mình m?t b? trang ph?c phù h?p, ??c ?áo. Sau ?ây hãy cùng ??c Trí tìm hi?u các cách ph?i áo khoác v?i áo s? mi nam trong bài vi?t này nhé!

Áo s? mi nam v?i khoác gió – style ??n gi?n dành cho m?i anh em 

Áo khoác gió ???c ví nh? là v? c?u tinh cho phái m?nh vào nh?ng ngày th?i ti?t gió l?nh ho?c m?a phùn nh?. Áo khoác gió không ch? giúp gi? ?m mà chúng còn có kh? n?ng ch?ng th?m hi?u qu?. Bên c?nh ?ó, áo khoác gió ph?i cùng áo s? mi c?ng là m?t outfit th?i trang, n?ng ??ng và không kém ph?n l?ch s?, ch?n chu cho phái m?nh.

Tuy nhiên khi ph?i áo khoác v?i áo s? mi nam b?n nên l?a ch?n màu s?c có gam màu trung tính nh? tr?ng, be, nâu, ?en,…  ?? trang ph?c c?a b?n tr? nên l?ch lãm, thu hút h?n.

Áo khoác gió ph?i cùng áo s? mi là outfit c?u tinh cho phái m?nh vào nh?ng ngày th?i ti?t gió l?nh

Ph?i áo s? mi nam v?i áo blazer – tr? trung và lãng t? 

Có th? nói, áo blazer sinh ra là ?? dành cho nh?ng chàng trai yêu thích phong cách th?i trang n?i công s? pha v?i m?t chút ngh? s?, lãng t?. Áo blazer ph?i cùng v?i áo s? mi là outfit c?c k? phù h?p cho phái m?nh khi ?i làm, ?i g?p ??i tác ho?c cho các bu?i h?n hò cu?i tu?n trong ti?t tr?i mùa ?ông se l?nh. 

 

Tuy nhiên, khi ph?i áo khoác v?i áo s? mi nam, nên l?u ý không ?? c? áo s? mi b? ra ngoài c? áo khoác. Bên c?nh ?ó, b?n c?ng nên cài h?t cúc c? áo s? mi ?? trang ph?c thêm ph?n ch?n chu và l?ch s? h?n.

Ph?i áo blazer v?i áo s? mi nam phù h?p ?i h?c, ?i làm

Hack tu?i th?n thánh cùng áo khoác bóng chày v?i áo s? mi

Áo khoác bóng chày mang phong cách tr? trung, n?ng ??ng và c?c k? ??m tính th? thao. ?ây ch?c h?n là ki?u áo khoác ???c nhi?u tín ?? th?i trang s?n ?ón và yêu thích! Bên c?nh ?ó, ki?u ph?i áo khoác bóng chày v?i áo s? mi c?ng là l?a ch?n ??c ?áo, cá tính các b?n tr? hi?n ??i không nên b? qua. 

Áo khoác bóng chày ph?i v?i áo s? mi là l?a ch?n ??c ?áo, cá tính

??ng c?p quý ông ??nh ??c cùng s? mi nam k?t h?p v?i áo khoác da

N?u b?n v?n ?ang b?n kho?n l?a ch?n cách ph?i áo khoác v?i áo s? mi nam thì ?ây là m?t g?i ý hoàn h?o dành cho b?n. Áo khoác da k?t h?p v?i s? mi s? t?o ra m?t phong cách vô cùng ??c ?áo, tr? trung và th?i th??ng. ?ây là cách ph?i ?? siêu tr??ng thành và phù h?p v?i các quý ông ? ?? tu?i t? 20 ??n 30 tu?i.

 

Áo khoác da ph?i v?i s? mi là phong cách vô cùng ??c ?áo, tr? trung và th?i th??ng

Lãng t? và b?i b?m cùng cách ph?i áo khoác jean v?i áo s? mi nam

N?u b?n là ng??i yêu thích s? tr? trung, n?ng ??ng pha chút ???ng ph? thì áo khoác jean ph?i cùng áo s? mi là l?a ch?n hoàn h?o dành cho b?n. S? k?t h?p c?a b? ?ôi này nh?t ??nh s? không làm b?n th?t v?ng! Bên c?nh ?ó, b?n c?ng có th? l?a ch?n ki?u ph?i áo khoác v?i áo s? mi nam này trong các d?p nh? ?i d?o ph?, ?i ch?i,… ho?c trong môi tr??ng công s? tr? trung. 

Ph?i áo khoác jean v?i áo s? mi nam phù h?p v?i ng??i yêu thích s? tr? trung, n?ng ??ng

Trên ?ây là các cách ph?i áo khoác v?i áo s? mi nam th?i th??ng, cá tính mà ??c Trí ?ã t?ng h?p ???c. Mong r?ng qua bài vi?t này b?n s? bi?t cách ph?i áo khoác v?i áo s? mi phù h?p v?i phong cách c?a mình. N?u b?n c?n t? v?n thêm v? áo khoác nam hãy liên h? ??ng ph?c ??c Trí ?? nh?n ???c h? tr? và l?a ch?n s?n ph?m phù h?p cho b?n thân.

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ

  • ??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i
  • Tel: 0904 904 303
  • Mail : ductriboutique@gmail.com
  • Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.