Top 5 mẫu áo sơ mi trắng nam đẹp nhất năm 2022

Áo s? mi tr?ng là trang ph?c không th? thi?u trong t? ?? c?a b?t kì chàng trai nào. Tuy nhiên, ?? t?o ???c d?u ?n ??c bi?t, các anh em nên l?a ch?n cho mình nh?ng m?u áo s? mi tr?ng nam ??p và phù h?p nh?t. Hãy cùng ??c Trí ?i?m qua nh?ng m?u áo s? mi tr?ng nam ??p nh?t trong n?m 2022 qua bài vi?t này nhé.

S? mi tr?ng c? tàu

?ây là m?t trong nh?ng bi?n th? ??c ?áo c?a áo s? mi tr?ng truy?n th?ng. Áo s? mi tr?ng c? tàu v?a m?i m?, cá tính nh?ng c?ng r?t ch?n chu. B?n có th? ph?i s? mi tr?ng c? tàu cùng áo vest ?? g?p khách hàng, tham gia các ch??ng trình trang tr?ng ho?c ph?i cùng qu?n jeans khi xu?ng ph?, ?i du l?ch.

S? mi c? tàu ??c ?áo, l? m?t nh?ng c?ng r?t ch?n chu

Áo s? mi tr?ng nam c? Cuban 

N?u b?n c?m th?y nhàm chán b?i ki?u dáng ??n gi?n c?a áo s? mi tr?ng truy?n th?ng thì hãy th? ngay ki?u áo s? mi tr?ng nam c? Cuban. ?ây là ki?u áo s? mi ???c l?y c?m h?ng t? ??t n??c Cuba. Tuy ki?u áo này không quá ph? bi?n nh?ng ?ây c?ng là m?t trong nh?ng m?u áo s? mi tr?ng nam ??p nh?t.

 

V?i ki?u áo s? mi ??c ?áo này, b?n có th? l?a ch?n qu?n cùng màu v?i áo và ?u tiên l?a ch?n ph?i cùng giày th? thao, sandal.

Áo s? tr?ng nam c? Cuban ???c l?y c?m h?ng t? ??t n??c Cuba

Áo s? mi tr?ng nam v?i lanh

V?i ki?u khí h?u nhi?t ??i nóng ?m t?i Vi?t Nam thì áo s? mi tr?ng v?i lanh luôn là l?a ch?n hoàn h?o cho m?i b?n nam. ??c bi?t v?i ch?t li?u v?i m?m, th?m hút m? hôi t?t s? t?o c?m giác tho?i mái và giúp gi?m b?t ph?n nóng n?c cho ng??i m?c trong khí h?u ngày hè oi b?c. 

 

Tuy nhiên, ch?t li?u v?i lanh r?t d? b? nh?n và ít co giãn. Vì v?y, khi l?a ch?n áo s? mi nam v?i lanh b?n nên l?u ý là áo tr??c khi m?c và h?n ch? v?n ??ng quá m?nh.

Áo s? mi tr?ng v?i lanh luôn l?a ch?n hoàn h?o cho m?i b?n nam

Áo s? mi tr?ng h?a ti?t ch?

Tuy là thi?t k? m?i n?i b?t g?n ?ây nh?ng h?a ti?t ch? luôn thu hút phái m?nh b?i s? ??n gi?n, tinh t? c?a nó. Chính vì th? áo s? mi tr?ng h?a ti?t ch? c?ng tr? thành m?t trong nh?ng m?u áo s? mi tr?ng nam ??p nh?t 2022. Tuy nhiên, khi di?n chi?c áo s? mi này, b?n ??ng quên ph?i h?p cùng nh?ng ph? ki?n khác nh? vòng tay, cà v?t ?? trông n?i b?t, l?ch lãm h?n.

Áo s? mi tr?ng nam có h?a ti?t ch? ? ph?n ng?c là ?i?m nh?n

Làm th? nào ?? ch?n ???c chi?c áo s? mi tr?ng nam h?p v?i b?n nh?t? 

Cánh mày râu ?ang l?n t?n v? tiêu chu?n ?? ch?n ???c chi?c áo s? mi nam màu tr?ng phù h?p? Hãy check ngay các tiêu chí c? b?n sau nhé: 

Ch?n áo s? mi tr?ng nh? th? nào? 

Chú ý ??n tính v?a v?n

Chi?c áo ??p là chi?c áo v?a v?n và t?o c?m giác tho?i mái v?i c? th? c?a ng??i m?c. Ph?n vai áo ôm tr?n l?y toàn b? vai, ph?n tay áo dài c?n ph?i ch?m ??n x??ng c? tay và c?n ph?i ?? r?ng ?? khi x?n áo ???c tho?i mái. 

Chú ý ??n ch?t li?u

Cotton là lo?i ch?t li?u ph? bi?n nh?t b?i nó ?em ??n ?? thoáng mát và th?m hút m? hôi t?t. Vì v?y, b?n có th? ?u tiên ch?t li?u này khi ch?n các m?u áo s? mi tr?ng dành cho nam. 

Trên ?ây là nh?ng m?u áo s? mi tr?ng nam ??p nh?t ???c ??c Trí t?ng h?p. Hy v?ng nh?ng thông tin trong bài vi?t trên s? giúp phái m?nh l?a ch?n ???c chi?c áo s? mi nam tr?ng phù h?p và tr? thành m?t chàng trai n?i b?t. N?u b?n c?n t? v?n thêm v? áo s? mi nam hãy liên h? ??ng ph?c ??c Trí ?? nh?n ???c h? tr? và l?a ch?n s?n ph?m phù h?p cho b?n thân.

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ

  • ??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i
  • Tel: 0904 904 303
  • Mail : ductriboutique@gmail.com
  • Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.