Cách phối đồ với áo sơ mi form rộng nam chuẩn và đẹp nhất

Áo s? mi form r?ng nam là m?t item vô cùng hot trend cho ??n th?i ?i?m hi?n t?i. 

V?y có các cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng nam nào mà anh em c?n bi?t ?? b?t k?p xu h??ng này?

Các cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng nam chu?n ch?nh

B?n có mu?n mình ??p trai và cool ng?u nh? trai Hàn? Câu tr? l?i là có thì ??ng b? qua các cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng nam sau ?ây nhé!

N?ng ??ng khi mix áo s? mi form r?ng nam v?i qu?n jeans

V?i ki?u dáng dài, r?ng rãi, m?u áo s? mi này khi k?t h?p cùng qu?n jeans nam s? mang ??n cho anh em phong cách tr? trung, n?ng ??ng và vô cùng tho?i mái. ?ây c?ng là m?t trong các cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng nam ???c phái m?nh ?a chu?ng b?c nh?t. 

Chu?n street style v?i áo s? mi form r?ng nam và qu?n jeans

Ph?i áo s? mi form r?ng nam cùng qu?n tây thanh l?ch

Cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng nam này s? mang l?i cho b?n v? ??p ?úng chu?n m?t quý ông công s?. ?ó là s? l?ch lãm, ch?n chu và vô cùng cu?n hút.  B?n có th? làm m?i mình b?ng cách m?c áo ki?u buông th? ho?c s? vin n?a v?t nhé. V?i phong cách này, dù ?i h?c, ?i làm hay ?i ch?i, b?n s? c?c sành ?i?u và “b?nh trai”.

S? mi tr?ng form r?ng và qu?n tây nam – set ?? qu?c dân cho cánh mày râu

Áo s? mi form r?ng và qu?n short – combo c?c kì tr? trung và cá tính

?ây là m?t cách mix – match th?t tuy?t v?i cho nh?ng chàng trai yêu thích s? n?ng ??ng, kh?e kho?n.

?? có ???c s? hoàn h?o nh?t, b?n hãy ch?n m?t ?ôi giày th? thao và m?t chi?c ??ng h? làm ph? ki?n ?i kèm. Vào nh?ng ngày hè, b?n di?n phong cách này ?i ch?i, ?i du l?ch hay ?i bi?n là tuy?t cú mèo luôn ??y! L?u l?i cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng nam này ngay nhé các chàng trai.

Áo s? mi form r?ng nam h?a ti?t ph?i cùng qu?n short c?c ch?t

Cool ng?u v?i cách mix áo s? mi form r?ng nam cùng qu?n cargo pants

T?m chia tay v?i các phong cách an toàn, thanh l?ch ngày th??ng, b?n hãy th? qua cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng nam cùng qu?n túi h?p, k?t qu? s? làm b?n b?t ng? ??y. M?t chi?c áo s? mi và qu?n túi h?p tông xo?t tông là outfit hoàn h?o cho b?n d?o ph? ho?c nh?ng bu?i ?i ch?i cùng anh em b?n bè thân thi?t. 


Outfit cá tính theo phong cách riêng, giúp b?n n?i b?t gi?a ?ám ?ông

B?t mí ??a ch? mua s?m áo s? mi form r?ng nam ??p nh?t

B?n ?ang mu?n b? túi ngay m?t vài m?u áo s? mi form r?ng nam nh?ng b?n kho?n không bi?t nên ch?n ??n v? th?i trang nam uy tín nào? V?y hãy ??t ni?m tin t?i ??ng ph?c ??c Trí b?n nhé. 

V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c th?i trang cao c?p, ??c Trí ?ã kh?ng ??nh ???c th??ng hi?u c?a mình trên th? tr??ng. Các giá tr? c?t lõi mà hãng th?i trang này luôn h??ng t?i ?ó là: S? ?a d?ng v? s?n ph?m, s? ??m b?o v? ch?t l??ng và s? chuyên nghi?p trong d?ch v?. H?n th? n?a, b?n hoàn toàn có th? ??t hàng online, ??c Trí s? th?n t?c giao hàng dù b?n ? b?t c? ?âu.

M?u áo s? mi form r?ng nam ??p mê ly t?i ??ng ph?c ??c Trí

V?i các cách ph?i ?? v?i áo s? mi form r?ng nam ? trên, b?n th?y ??y, không h? khó kh?n ?? bi?n hóa ?a d?ng phong cách v?i m?u item này. Hi v?ng s? giúp b?n có thêm nh?ng outfit hoàn h?o nh?t ?? t? tin tuy?t ??i m?i khi xu?t hi?n. V?y hãy nhanh tay rinh v? nh?ng m?u áo s? mi form r?ng nam chu?n và ??p nh?t t?i ??ng ph?c ??c Trí ?? hoàn thi?n b? s?u t?p áo s? mi c?a mình!

Thông tin liên h?: 

  • ??a ch?: s? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i
  • Hotline: 0904 904 303
  • Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.