5 cách phối đồ với áo sơ mi tay ngắn nam chuẩn đẹp cho phái mạnh

Là m?t trong nh?ng items s? mi ???c yêu thích nh?t, ch?c h?n trong t? ?? c?a m?i chàng trai không th? thi?u áo s? mi tay ng?n. Vì v?y các cách ph?i ?? v?i áo s? mi tay ng?n nam luôn ???c anh em ??c bi?t quan tâm. Cùng khám phá nhé! 

Các cách ph?i ?? v?i áo s? mi tay ng?n nam chu?n nh?t cho anh em 

Ph?i áo s? mi tay ng?n nam nh? th? nào ?? h?p xu h??ng? M?t vài cách ph?i ?? v?i áo s? mi nam tay ng?n nam d??i ?ây s? giúp b?n t? tin di?n m?u item này h?n ??y!

Áo s? mi tay ng?n nam ph?i cùng qu?n tây chu?n thanh l?ch

??nh ??c và nam tính khi mix áo s? mi tay ng?n nam cùng qu?n tây

Qu?n tây có th? xem là item kinh ?i?n c?a t?t c? các lo?i trang ph?c b?i s? ch?n chu. Mix s? mi ng?n tay và qu?n tây là m?t trong nh?ng cách ph?i ?? v?i áo s? mi tay ng?n nam ???c ?a chu?ng nh?t. ?i h?c, ?i làm hay ?i ch?i, b?n v?n luôn th?t l?ch lãm, g?n gàng và ??y s?c hút. ??c bi?t trong các s? ki?n trang tr?ng nh? d? ti?c hay g?p ??i tác, b?n s? ?? l?i ?n t??ng t?t v?i ng??i ??i di?n ngay t? l?n g?p ??u tiên. 

Mix áo s? mi tay ng?n nam cùng qu?n jeans ??y phong cách

B?n là chàng trai yêu thích phong cách cá tính, phóng khoáng thì cách ph?i ?? v?i áo s? mi tay ng?n nam cùng qu?n jeans ch?c ch?n s? làm b?n mê m?n. ??c bi?t v?i m?u áo s? mi tay ng?n màu tr?ng thì s? k?t h?p này hoàn h?o ??n t?ng centimet. M?o mix ?? này th? hi?n gu th?i trang sành ?i?u, tr? trung và giúp b?n hack tu?i thành công ??y. B? túi ngay cách ph?i ?? v?i áo s? mi tr?ng nam này nhé các chàng trai. 

Áo s? mi tay ng?n nam màu tr?ng ph?i cùng qu?n jeans nam c?c ?n ý

Tràn ??y n?ng l??ng, s?c s?ng v?i áo s? mi tay ng?n nam và qu?n jean

Kh?e kho?n v?i phong cách áo s? mi tay ng?n nam và qu?n kaki

Áo s? mi tay ng?n nam ph?i cùng qu?n kaki c?c ?n ý giúp b?n có thêm m?t outfit vô cùng tr? trung, nam tính. V?i tính linh ho?t cao, ?? co giãn t?t, b?n mát và s? ?a d?ng v? màu s?c, cách ph?i ?? v?i áo s? mi tay ng?n nam này ?ang r?t ???c cánh mày râu yêu thích. 

??i v?i cách mix – match này, b?n nên ?u tiên ch?n nh?ng chi?c s? mi màu tr?ng ho?c s?c caro ?? ??m b?o s? hài hòa nh?t cho set ??. V?y là b?n l?i có thêm m?t cách ph?i ?? v?i áo s? mi tr?ng nam ??p mê ly r?i ??y!

Phong thái cu?n hút v?i style áo s? mi tr?ng tay ng?n nam và qu?n kaki

Áo s? mi tay ng?n nam khoác ngoài áo thun c?c ch?t

N?u b?n th?y nhàm chán v?i các ki?u ph?i ?? ?óng thùng c? ?i?n thì hãy th? qua tip ph?i ?? ??c ?áo này. M?t chi?c áo s? mi tay ng?n nam, m?t chi?c áo thun và chi?c qu?n b?t kì b?n yêu thích, v?y thôi ?ã ?? mang l?i cho b?n m?t phong cách th?i trang sành ?i?u, t? do, phóng khoáng và t? tin th? hi?n chính mình. 

Set ?? chu?n ??p cho b?n ?i cà phê hay ?i du l?ch, dã ngo?i v?i b?n bè 

Áo s? mi tay ng?n nam ph?i cùng qu?n short cho chàng cá tính

M?t trong nh?ng cách ph?i ?? v?i áo s? mi tay ng?n nam mà các chàng trai cá tính không th? b? qua chính là s? k?t h?p cùng chi?c qu?n short quen thu?c nh?ng m?i l?. ??c bi?t là vào nh?ng ngày hè thì s? k?t h?p này l?i càng tr? thành xu h??ng. B?n s? vô cùng tr? trung, n?ng ??ng mà v?n gi? ???c s? trang nhã, l?ch s?.

M?t l?u ý nh? là v?i set ?? này là b?n nên ch?n nh?ng m?u s? mi r?ng rãi m?t chút ?? luôn tho?i mái và t? tin v?n ??ng. Có v?y chuy?n ?i ch?i hay du l?ch c?a b?n m?i th?t s? hoàn h?o và ý ngh?a.

Phóng khoáng và tho?i mái khi di?n áo s? mi tay ng?n nam mix cùng qu?n short

??ng ph?c ??c Trí – ??n v? cung c?p các s?n ph?m th?i trang cao c?p

Khi nh?c t?i ??c Trí là nh?c t?i m?t hãng th?i trang l?n v?i các s?n ph?m th?i trang th?i th??ng, h?p xu h??ng. S?n ph?m và d?ch v? t?i ??c Trí luôn ???c ?ánh giá cao trên th? tr??ng. N?i b?t là các m?u ??ng ph?c công s? nh? vest, s? mi, qu?n tây, ??m công s?…

L?y s? hài lòng c?a khách hàng là m?c tiêu hàng ??u, chính vì v?y khi ??n v?i ??c Trí b?n s? ???c th?a s?c mua s?m và ch?n l?a các m?u item mà b?n yêu thích. S? ?a d?ng v? s?n ph?m, ch?ng lo?i và s? nhi?t tình c?a ??i ng? nhân viên t? v?n s? ?em l?i cho b?n nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i t?i n?i ?ây.

M?u áo s? mi tay ng?n nam chu?n ??p t?i ??c Trí

Nh? v?y, áo s? mi tay ng?n nam qu? th?c là m?t item ??t giá t?o nên s? ?a d?ng phong cách th?i trang ?úng không nào? L?u l?i ngay 05 cách ph?i ?? v?i áo s? mi tay ng?n nam ? trên ?? luôn th?t sành ?i?u, nam tính và thanh l?ch chu?n quý ông m?i khi xu?t hi?n. Nhanh tay s?m ngay thêm m?t vài m?u áo s? mi ng?n tay ?? làm m?i b?n thân và t? tin th? hi?n chính mình nhé các chàng trai!

Mua s?m t?i ??c Trí, hãy liên h?: 

  • ??a ch?: s? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i
  • Hotline: 0904 904 303
  • Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.