Những lợi ích khi mặc đồng phục

– Thúc ??y công ty t? hào khi m?c ??ng ph?c làm vi?c, giúp lan truy?n m?t c?m giác t? hào và trách nhi?m và có th? chuy?n ??i nhân viên thành “??i s? th??ng hi?u” bên ngoài n?i làm vi?c th?c t?.- Gi?m chi phí cho nhân viên: s? d?ng ??ng ph?c nh? m?t cách ti?t ki?m ti?n c?a nhân viên, h? s? không ph?i m?t thêm nhi?u ti?n cho vi?c ??u t? mua các lo?i qu?n áo, qu?n áo khác ?? ?i làm.
– C?i thi?n các m?i quan h? khách hàng. ??ng ph?c công vi?c ngay l?p t?c xác ??nh ??i di?n công ty ng??i có th? ti?p c?n ?? mua thông tin, qua ?ó c?i thi?n d?ch v? khách hàng t?ng th?.
– Qu?ng cáo mi?n phí. ??ng ph?c công vi?c c?ng ???c thi?t k? m?c ? n?i công c?ng tr? thành. ?i b? bi?n qu?ng cáo. Qu?ng bá s?n ph?m và d?ch v? c?a m?t công ty mi?n phí.
– T?o tinh th?n ??ng ??i. ??ng ph?c công vi?c thúc ??y m?t c?m giác tinh th?n ??ng ??i và ý th?c thu?c v? nhau. ?i?u này có th? c?i thi?n n?ng su?t lao ??ng.
– T?o ra m?t hình ?nh kinh doanh h?p d?n. M?t ng??i t?t hay không t?t, nhìn t? v? b? ngoài xã h?i có xu h??ng ?ánh giá con ng??i b?ng cách h? ?n m?c. L?a ch?n m?t b? ??ng ph?c nhân viên thích h?p ngay l?p t?c có th? thi?t l?p m?t hình ?nh doanh nghi?p chuyên nghi?p, thu hút va gi? chân khách hàng.
– Thúc ??y công ty ho?c th??ng hi?u c?a b?n. khi nhân viên m?c ??ng ph?c hi?n th? logo c?a công ty và màu s?c, h? giúp th??ng hi?u và phân bi?t kinh doanh c?a h? t?i th? tr??ng mà h? ph?c v?.

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.