Cách chọn đồng phục công sở hợp lý

– ??ng ph?c luôn là hình ?nh c?a công ty vì ??c ?i?m r?t quan tr?ng này mà b?n ph?i suy ngh? th?t k? khi ch?n m?u ??ng ph?c, sao cho nó t?o ???c ?n t??ng và thu hút ???c tình c?m c?a m?i ng??i.
– B?n nên b?t ??u vi?c thi?t k? b?ng cách ch?n nh?ng yêu c?u c? b?n c?a nhân viên ch?ng h?n nh?: ch?t li?u v?i, ki?u áo, các túi ??ng d?ng c?, màu s?c,… Sau ?ó là nh?ng bi?u t??ng, hình ?nh mà b?n mu?n thêm vào vi?c in thêu logo công ty. S? làm cho ??ng ph?c trông chuyên nghi?p h?n.
– M?i ki?u thi?t k? khác nhau s? có giá khác nhau, b?n nên ch?n ki?u thi?t k? nào phù h?p v?i ngân sách, ??nh s?n: mà nó ?áp ?ng ???c nhi?u yêu c?u nh?t.
– ?? vi?c thi?t k? d? dàng h?n b?n nên ch? ??nh 1 ng??i nào ?ó trong công ty ch?u trách nhi?m tri?n khai th?c hi?n cho t?t c? các m?u ??ng ph?c. ?? ??m b? tính ??ng nh?t và k? ho?ch th?c hi?n

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.