Cách chọn áo sơ mi nữ cho người béo tinh tế nhất

Nh?ng cô nàng luôn có n?i lo riêng khi l?a ch?n qu?n áo, ??c bi?t là áo s? mi. V?y ph?i làm sao ?? l?a ch?n ???c ki?u áo sành ?i?u, n?i b?t mà v?n che ?i ???c khuy?t ?i?m “h?i m?m m?m” c?a mình? Hãy cùng ??c Trí tìm hi?u nh?ng l?u ý và tìm ra cách ch?n áo s? mi n? cho ng??i béo trong bài vi?t này.

L?u ý khi l?a ch?n áo s? mi n? cho ng??i béo

N? m?p nên m?c áo s? mi nh? th? nào là v?n ?? r?t ???c nh?ng b?n có thân hình “h?i m?m m?m” quan tâm. Tuy l?a ch?n áo s? mi cho n? béo t??ng ??i khó nh?ng n?u áp d?ng nh?ng l?u ý d??i ?ây c?a ??c Trí thì b?n s? d? dàng l?a ch?n ???c cho mình phong cách phù h?p. M?t s? l?u ý trong cách ch?n áo s? mi n? cho ng??i béo ?ó là:

Kích c? phù h?p

?ây là ?i?u ??u tiên c?n l?u ý khi l?a ch?n áo s? mi n? dành cho ng??i béo. M?t chi?c áo s? mi có kích th??c phù h?p s? là ?i?m c?ng l?n cho trang ph?c c?a b?n. Tuy nhiên, b?n c?ng không nên l?a ch?n áo s? mi quá r?ng vì nó s? trông b?n tròn tr?a và n?ng n? h?n r?t nhi?u.

L?a ch?n áo có kích th??c phù h?p s? là ?i?m c?ng cho trang ph?c c?a b?n

Ki?u dáng

Phong cách áo s? mi ngày nay không còn ki?u ??n gi?n, kín ?áo nh? tr??c kia. Vì v?y, ??i v?i n? béo thì b?n c?ng có th? l?a ch?n áo s? mi dáng khoét c? ch? V. Tuy nhiên, b?n c?ng không nên l?a ch?n chi?c áo h? c? quá nhi?u. Vì vi?c này s? khi?n b?n tr? nên tròn tr?nh và ph?n c?m.

Màu s?c

??i v?i ng??i béo, vi?c l?a ch?n màu s?c c?a áo s? mi h?t s?c quan tr?ng. Vì màu s?c c?a áo s? là y?u t? quy?t ??nh giúp b?n che ?i khuy?t ?i?m hi?u qu? và tr? nên thanh l?ch, n?i b?t h?n.

Ch?t li?u

Bên c?nh vi?c l?a ch?n áo s? mi theo kích c?, ki?u dáng, màu s?c thì ch?t li?u c?ng là y?u t? quan tr?ng mà b?n nên quan tâm. Áo s? mi n? dành cho ng??i béo có ch?t li?u m?ng s? gây s? ph?n c?m và không còn gi? ???c dáng v? l?ch s? c?a nó. Chính vì th?, khi l?a ch?n áo s? mi cho n? béo, b?n nên l?a ch?n áo có ch?t li?u dày v?a ph?i, b?n nhé!

M?u áo s? mi n? cho ng??i béo

Áo s? mi có v?t chéo

Khi ch?n áo s? mi n? dành cho ng??i béo, b?n nên l?a ch?n nh?ng m?u áo s? mi v?t chéo có c? ch? V khoét sâu và có dây bu?c eo. Ki?u áo này s? t?o hi?u ?ng giúp ph?n thân trên c?a các cô gái trông dài, thanh thoát và giúp che ?i khuy?t ?i?m vòng eo hi?u qu?.

Áo s? mi v?t chéo giúp che ?i khuy?t ?i?m vòng c?a eo hi?u qu?

Áo s? mi peplum

?ây là ki?u áo có dáng chi?t eo cao và h?i xòe ? ph?n d??i giúp b?n che ?i khuy?t ?i?m vòng hai hi?u qu?. Ngoài ra, b?n c?ng nên ph?i cùng v?i m?t s? ph? ki?n nh? th?t l?ng b?n nh? ?? t?o ?i?m nh?n cho vòng eo c?a mình.

Áo s? mi peplum là ki?u dáng áo giúp b?n che ?i vòng eo hi?u qu?

Áo s? mi n? k? s?c d?c

Ngoài ki?u dáng, màu s?c thì h?a ti?t c?ng là ?i?u mà các cô nàng béo c?n l?u ý khi l?a ch?n áo s? mi. H?a ti?t s?c d?c s? giúp b?n ?ánh l?a ???c ánh nhìn c?a ??i ph??ng và trông b?n s? thon g?n, nh? nh?n h?n r?t nhi?u.

Áo s? mi k? d?c s? giúp b?n thon g?n h?n

Áo s? mi t?i màu

Áo s? mi t?i màu dáng suông s? giúp b?n che ?i vòng eo “quá kh?” hi?u qu?. Ngoài ra, ?ây c?ng là ki?u áo giúp b?n tr? nên tr? trung và sành ?i?u mà b?n có th? di?n ?i làm, ?i ch?i.

Xem ngay thông tin nh?ng s?n ph?m n?i b?t t? ??ng ph?c ??c Trí

áo vest nam công s? may áo vest nam ? hà n?i ??a ch? may áo vest n?
nhà may qu?n âu ??p ? hà n?i may qu?n âu n? ? ?âu ??p may ??ng ph?c ngân hàng

Áo s? mi t?i màu có th? di?n ?i làm, ?i ch?i

Trên ?ây là nh?ng l?u ý và cách ch?n áo s? mi n? cho ng??i béo mà ??ng Ph?c ??c Trí t?ng h?p ???c. Hy v?ng bài vi?t này s? giúp b?n l?a ch?n ???c áo s? mi phù h?p. ??ng quên theo dõi chúng tôi ?? nh?n ???c nh?ng bài vi?t hay và b? ích b?n nhé!

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.