Áo sơ mi nam trắng có hoa văn dành riêng cho phái mạnh

Trong nh?ng n?m g?n ?ây, phái m?nh th??ng có xu h??ng ?a chu?ng nh?ng chi?c áo s? mi nam tr?ng có hoa v?n. Chính vì v?y, các th??ng hi?u th?i trang trong và ngoài n??c ?ua nhau tung ra trên th? tr??ng nhi?u m?u áo s? mi nam h?a ti?t ??p c? v? ki?u cách và ch?t li?u. Trong bài vi?t này, hãy cùng ??c Trí ?i?m qua nh?ng m?u áo s? mi h?a ti?t ??p trong n?m 2022 nhé.

Các m?u áo s? mi nam tr?ng có hoa v?n ??p nh?t n?m 2022

Bên c?nh nh?ng ki?u áo s? mi ??n gi?n thì áo s? mi nam tr?ng có hoa v?n c?ng r?t ???c các anh em ?a chu?ng. ?ây không ch? là ki?u áo phù h?p ?? di?n vào nh?ng bu?i du l?ch, dã ngo?i mà còn là m?t ki?u áo giúp phái nam t? tin th? hi?n cá tính riêng c?a mình.

Cùng ??ng ph?c ??c Trí ?i?m qua nh?ng m?u áo s? mi h?a ti?t ??p, hot trend trong n?m 2022 nhé.

Áo s? mi h?a ti?t hoa lá

Áo s? mi nam tr?ng có hoa v?n là ki?u áo ???c yêu thích nh?t vào mùa hè. V?i h?a ti?t hoa lá, chi?c áo s? mi này s? giúp b?n tr? nên tr? trung, thanh l?ch và c?c k? n?i b?t. Tuy nhiên, ??i v?i nam gi?i có cánh tay nh?, b?n nên cân nh?c tr??c khi l?a ch?n áo s? mi tay ng?n vì chúng có th? s? làm l? ?i?m y?u c?a b?n.

S? mi nam h?a ti?t hoa lá phù h?p mùa hè

Áo s? mi tr?ng h?a ti?t da báo

Áo s? mi tr?ng hoa v?n

Áo s? mi h?a ti?t da báo mang ??n phong cách hi?n ??i, th?i th??ng và cá tính. Tuy nhiên, ?? th? hi?n gu th?i trang riêng bi?t c?a b?n, hãy k?t h?p v?i nh?ng ph? ki?n ?i kèm ?? tr? nên th?t ??c bi?t và “n?i lo?n” h?n.

Áo s? mi h?a ti?t ch?m bi

Áo s? mi nam tr?ng có hoa v?n d?ng ch?m bi c?ng là m?t s? l?a ch?n quen thu?c c?a nhi?u anh em. ?ây là h?a ti?t ??p kinh ?i?n và ???c t?n t?i t? r?t lâu trong ngành th?i trang. Chính vì th?, h?a ti?t ch?m bi tuy ??n gi?n nh?ng r?t ???c phái nam ?a chu?ng. Ngoài ra, áo s? mi h?a ti?t ch?m bi còn th? hi?n phong cách n?ng ??ng, tr? trung và l?ch s?. Vì v?y, ?ây là chi?c áo phù h?p ?? b?n có th? di?n ?i d?o ph? và ?i làm trong môi tr??ng v?n phòng.

S? mi nam h?a ti?t ??n gi?n, l?ch s?

Áo s? mi nam h?a ti?t th? c?m

H?a ti?t th? c?m là ?i?m nh?n ??c bi?t trên chi?c áo s? mi nam tr?ng

H?a ti?t th? c?m không ch? phù h?p v?i phái n? mà còn r?t ???c phái m?nh ?a chu?ng. Có th? nói, ?ây là ki?u áo có h?a ti?t l? m?t th? hi?n s? tinh t?, m?i m? mà b?n không th? thi?u trong t? ?? c?a mình. Bên c?nh ?ó, chi?c áo này còn th? hi?n b?n s?c dân t?c Vi?t Nam và th??ng ???c d?t may th? công nên áo r?t b?n và ch?t l??ng thoáng mát. Vì th? b?n không nên b? l? item này ?âu nhé!

Áo s? mi h?a ti?t ch?

Tuy là thi?t k? m?i n?i b?t g?n ?ây nh?ng h?a ti?t ch? luôn thu hút phái m?nh b?i s? ??n gi?n, tinh t? c?a nó. Tuy nhiên, khi di?n chi?c áo s? mi này, b?n ??ng quên ph?i h?p cùng nh?ng ph? ki?n khác nh? vòng tay, cà v?t ?? trông n?i b?t, l?ch lãm h?n.

Áo s? mi nam h?a ti?t ch?

L?u ý khi ph?i ?? v?i áo s? mi h?a ti?t

?i làm

Chi?c áo s? mi nam tr?ng có hoa v?n là item phù h?p ?? m?c ?i làm. V?i môi tr??ng công s?, s? r?t phù h?p n?u b?n ch?n áo có h?a ti?t ??n gi?n nh? ch?m bi, k? s?c ho?c h?a ti?t ch?. Nh?ng h?a ti?t ??n gi?n này k?t h?p v?i qu?n âu s? t?ng thêm ph?n l?ch s? và tinh t? cho b? trang ph?c c?a b?n r?t nhi?u. ??c bi?t ??ng quên s? vin và k?t h?p v?i dây da ?? thêm ph?n ch?n chu cho nh?ng bu?i h?p v?i s?p.

?i ngh? d??ng

M?t chi?c áo s? mi nam hoa v?n tr?ng là ?i?u c?n thi?t, chàng trai s? trông th?t n?ng ??ng và n?i b?t. Bên c?nh ?ó, d?p du l?ch c?ng là lúc b?n có th? t? do ph?i áo s? mi h?a ti?t hoa lá v?i ph? ki?n vòng tay, kính m?t.4

Áo s? mi tr?ng k?t h?p cùng qu?n short thích h?p ?i du l?ch

?i d? ti?c

V?i nh?ng bu?i ti?c sinh nh?t, b?a ti?c cu?i tu?n cùng v?i b?n bè, b?n có th? di?n ngay m?t chi?c áo s? mi h?a ti?t ch?m bi ho?c th? c?m. Còn khi ?i s? ki?n l?n, b?n có th? khoác thêm m?t chi?c áo vest ?? th? hi?n s? l?ch s?, tinh t? h?n.

Tham kh?o ngay thông tin nh?ng s?n ph?m n?i b?t t? ??ng ph?c ??c Trí

m?u ??ng ph?c công s? ??p may ??ng ph?c hà n?i áo tr?ng công s? nam
ti?m may áo s? mi n? ??p nhà may áo vest n? may qu?n âu n? ? ?âu ??p hà n?i

Hy v?ng v?i nh?ng thông tin trong bài vi?t, phái m?nh s? l?a ch?n ???c chi?c áo s? mi nam tr?ng có hoa v?n phù h?p và tr? thành m?t chàng trai n?i b?t. N?u b?n mu?n ???c t? v?n thêm v? áo s? mi công s? thì hãy liên h? ??ng ph?c ??c Trí ?? nh?n ???c t? v?n và l?a ch?n ???c s?n ph?m phù h?p.

 

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ

??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i

Tel: 0904 904 303

Mail : ductriboutique@gmail.com

Website: dongphucductri.com

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.