T-shirt nghĩa là gì? Kiểu dáng T-shirt nào không bao giờ lỗi mốt?

T-shirt là item mà b?t kì ai c?ng nên có trong t? ?? c?a mình. Tuy nhiên, không ph?i ai c?ng bi?t t-shirt ngh?a là gì và nh?ng ki?u dáng t-shirt nào d? m?c. V?y trong bài vi?t này, cùng ??ng ph?c ??c Trí tìm hi?u v? t-shirt là gì, các ki?u dáng, c?ng nh? bí quy?t l?a ch?n áo siêu chu?n nhé.

T-shirt là gì?

T-shirt ngh?a là gì luôn là th?c m?c c?a nhi?u ng??i khi l?n ??u nghe ??n cái tên này. ??n gi?n T-shirt là t? ti?ng Anh c?a áo thun hay còn g?i là áo phông. ?i?m thú v? là cái tên T-shirt ???c b?t ngu?n t? hình dáng ch? T c?a chi?c áo thun này. V?i s? bùng n? c?a ngành th?i trang, ngày nay áo T-shirt trên th? tr??ng r?t ?a d?ng m?u mã, ki?u dáng t? c? tròn, ??n c? b?, ba l?…

Nh?ng ki?u dáng áo t-shirt ph? bi?n 2022

? nh?ng thông tin tr??c, b?n ?ã hi?u “T-shirt ngh?a là gì?”. Hãy cùng xem có nh?ng ki?u dáng áo T-shirt ph? bi?n nào nhé!

T-shirt c? tròn

?ây là lo?i T-shirt ph? bi?n nh?t, th??ng ???c dùng làm áo ??ng ph?c l?p, áo nhóm hay áo s? ki?n,… nh? s? h?u ki?u dáng n?ng ??ng, tr? trung. Áo T-shirt c? tròn ???c may t? ch?t li?u co giãn, m?m m?i và th?m hút m? hôi ?? ng??i m?c luôn c?m th?y d? ch?u, tho?i mái khi v?n ??ng.

t-shirt ngh?a là gì
T-shirt c? tròn là ki?u dáng áo basic nh?t

T-shirt c? b?

T-shirt c? b? hay còn có tên g?i khác là áo polo. ?ây là áo có ph?n c? gi?ng v?i áo s? mi nên ki?u áo này ???c h?u h?t các doanh nghi?p s? d?ng ?? làm ??ng ph?c công ty. Áo T-shirt c? b? hoàn toàn có th? thay th? chi?c áo s? mi ?? t?o nên m?t outfit n?ng ??ng c?a dân công s?.

t-shirt ngh?a là gì
Áo t-shirt ph?i qu?n tây – outfit cá tính, n?ng ??ng

T-shirt th? thao

T-shirt th? thao là lo?i trang ph?c ???c s? d?ng khi t?p luy?n th? d?c, th? thao ho?c tham gia các ho?t ??ng ngoài tr?i. Lo?i áo này th??ng ???c may t? các ch?t li?u cao c?p nh? thun l?nh, PE, cotton. B?i v?y, chúng ??m b?o kh? th?m hút m? hôi c?ng nh? co giãn t?t giúp quá trình v?n ??ng tr? nên tho?i mái, không b? v??ng víu.

t-shirt ngh?a là gì
T-shirt th? thao s? d?ng khi t?p luy?n th? d?c, th? thao

T-shirt c? ch? V

Nh? tên g?i c?a nó, c? áo thun này ???c thi?t k? hình d?ng ch? V. Ki?u áo này ??c bi?t phù h?p v?i nh?ng b?n n? dáng thon th?, m?nh mai và giúp khoe khéo ph?n x??ng quai xanh. Bên c?nh ?ó, T-shirt c? ch? V c?ng là m?t item mà các anh em theo h??ng phong tr?n, b?i b?m có th? tham kh?o.

V?i ki?u áo này, b?n có th? mix&match v?i m?t chi?c qu?n jean, chân váy là ?ã có th? t? tin xu?ng ph?.

t-shirt ngh?a là gì
Áo T-shirt c? ch? V phù h?p v?i nh?ng b?n n? dáng thon th?, m?nh mai

Bí quy?t ch?n áo T-shirt phù h?p

Hi?n nay áo T-shirt ???c bày bán r?t nhi?u trên th? tr??ng v?i nhi?u ki?u dáng, m?u mã ?a d?ng. Nh?ng ?? l?a ch?n ???c chi?c áo T-shirt phù h?p thì không ph?i là ?i?u d? dàng. Th? áp d?ng bí quy?t d??i ?ây ?? l?a ch?n áo T-shirt phù h?p nhé!

  • Ch?t li?u áo T-shirt: Ch?t li?u áo là y?u t? quan tr?ng khi l?a ch?n áo T-shirt. M?t chi?c áo T-shirt lý t??ng ph?i ?em ??n s? tho?i mái cho làn da c?a ng??i m?c. Chính vì th?, b?n nên l?u ý ch?n áo ???c may t? ch?t li?u nh? cotton ho?c thun l?nh.
  • L?a ch?n size phù h?p: ??i v?i áo T-shirt, b?n nên l?a ch?n áo có size l?n h?n v?i size áo bình th??ng c?a mình ?? tho?i mái h?n. Tuy nhiên, không nên l?a ch?n áo size quá l?n vì s? thùng thình, v??ng víu khi m?c.
  • Ch?n áo thun theo màu da: N?u s? h?u làn da tr?ng, b?n có r?t nhi?u s? l?a ch?n màu áo, t? màu nóng ??n màu l?nh. Nh?ng n?u da ng?m, b?n nên l?a ch?n nh?ng m?u áo t-shirt có tông màu nh? tr?ng, xanh…
t-shirt ngh?a là gì
Bí quy?t ch?n áo t-shirt phù h?p: Ch?n áo thun theo màu da

Trên ?ây, ??ng ph?c ??c Trí ?ã gi?i thích cho b?n “T-shirt ngh?a là gì?”, nh?ng ki?u dáng áo T-shirt ph? bi?n, c?ng nh? bí quy?t ?? l?a ch?n áo ??p nh?t. Hy v?ng nh?ng thông tin trên có th? giúp b?n có ???c m?u áo T-shirt ?ng ý phù h?p.

??c Trí – ??n v? chuyên thi?t k?, may ?o và kinh doanh các dòng s?n ph?m T-shirt. Liên h? ngay v?i chúng tôi n?u b?n có nhu c?u ??t may áo phông ??ng ph?c l?p, ??ng ph?c công ty, ??ng ph?c h?i nhóm.

Liên h? v?i chúng tôi thông qua các thông tin liên h? sau:

Công ty TNHH th?i trang ??c Trí

  • ??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, Qu?n ??ng ?a, Hà N?i
  • Hotline: 0904 904 303
  • Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.