Vẻ ngoài năng động với style áo sơ mi khoác ngoài nam

T? ?? c?a m?i chàng trai h?u nh? không th? v?ng m?t các m?u áo s? mi. B?i item này mang ??n nhi?u phong cách ph?i ?? khác nhau. V?i các chàng trai thích n?ng ??ng thì style áo s? mi khoác ngoài nam là cách mix & match hàng ??u hi?n nay. 

Áo s? mi – item không th? thi?u c?a m?i tín ?? th?i trang

Áo s? mi là item không th? thi?u c?a m?i tín ?? th?i trang ngày nay. Không ch? s? mi tr?ng mà nh?ng chi?c áo s? mi h?a ti?t, tay ng?n hay tay dài cùng các ?i?m nh?n t?i tay áo, c? áo hay dáng áo khác nhau, ?a d?ng phong cách . 

Vi?c ph?i ?? theo style áo s? mi khoác ngoài nam r?t ???c ?a chu?ng. V?i nh?ng chàng trai yêu thích s? n?ng ??ng, tr? trung và kh?e kho?n thì ?ây chính là gu th?i trang ???c ?ánh giá cao. 

Áo s? mi khoác ngoài nam mang ??n v? ngoài n?ng ??ng cho các chàng trai

Style áo s? mi khoác ngoài nam th??ng ???c mix cùng m?t chi?c áo phông ? trong cùng. Anh em có th? k?t h?p v?i qu?n và giày ?? t?o nên m?t t?ng quan hài hòa. Style này phù h?p v?i nh?ng bu?i ?i ch?i, ?i du l?ch hay h?n hò b?i nó ?em l?i s? tho?i mái t?i ?a. 

Mix áo s? mi khoác ngoài nh? th? nào ??p nh?t? 

Style áo s? mi khoác ngoài nam hi?n nay ?ang r?t th?nh hành. V?i style này, các chàng trai có th? th?a thích thay ??i phong cách v?i nhi?u cách ph?i khác nhau. ??c Trí s? ?i?m danh top 3 cách siêu ??n gi?n mà các b?n không nên b? qua ngay d??i ?ây nhé. 

Áo s? mi caro tay ng?n nam khoác ngoài mix qu?n short

M?t chi?c s? mi caro tay ng?n khoác ngoài cùng m?t chi?c qu?n short s? mang l?i v? ngoài c?c k? n?ng ??ng, t??i tr? cho các chàng trai. V?i cách ph?i này, các chàng trai nên cân nh?c l?a ch?n thêm các ph? ki?n ?i kèm phù h?p. L?i khuyên là nên ph?i cùng v?i giày sneaker ho?c các m?u dép quai ngang.

S? mi khoác ngoài mix cùng qu?n short mang ??n v? ngoài n?ng ??ng

S? mi caro tay dài nam mix cùng qu?n kaki, qu?n jean

Nh?ng chi?c áo s? mi caro tay dài mix cùng nh?ng m?u qu?n kaki hay qu?n jean dáng slim là cách ph?i ?? hoàn h?o cho nh?ng ai thích phong cách “b?i”. V?i style áo s? mi khoác ngoài nam này, các chàng có th? l?a ch?n x?n tay áo lên ?? trông n?ng ??ng h?n.

??m ch?t “b?i” v?i style áo s? mi khoác ngoài nam cá tính

Ph? ki?n ?i kèm cho m?u trang ph?c này có th? là m?t chi?c ??ng h? sáng màu, giày sneaker cùng m?t chi?c túi tote hay balo t?i màu.

Style s? mi ??n s?c khoác ngoài cùng áo phông tr?ng ??n gi?n

Nh?c ??n style s? mi khoác ngoài nam ch?c ch?n không th? b? qua cách ph?i áo s? mi tay ng?n, ??n s?c cùng áo phông màu tr?ng. ?ây là m?u trang ph?c vô cùng phù h?p ?? di?n trong nh?ng bu?i ?i ch?i, ?i d?o hay dã ngo?i khi tr?i ??p.

Style áo s? mi tay ng?n khoác ngoài nam ???c nhi?u anh chàng yêu thích

V?i cách ph?i ?? này, các chàng trai có th? mix cùng v?i qu?n jean, qu?n short tùy thích. Không nh?ng v?y, nh?ng chi?c qu?n cropped pants c?ng ???c xem là s? k?t h?p ?n ý không th? b? qua. 

Trên ?ây là nh?ng thông tin chi ti?t v? style áo s? mi khoác ngoài nam mà chúng tôi mu?n g?i ??n b?n. Mong r?ng b?n ?ã có thêm nh?ng cách ph?i qu?n áo m?i cho b?n thân mình. N?u ?ang tìm ki?m các m?u áo s? mi nam ??p, ch?t l??ng cùng m?c giá t?t thì ??ng ph?c ??c Trí là l?a ch?n hàng ??u hi?n nay. V?i nhi?u n?m ho?t ??ng trên th? tr??ng, ??ng ph?c ??c Trí t? tin mang ??n khách hàng nh?ng s?n ph?m t?t nh?t. Liên h? ngay v?i ??c Trí ?? s? h?u nh?ng trang ph?c ??p, ch?t l??ng, giá t?t nhé!

THÔNG TIN LIÊN H? 

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ 

??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i 

Tel: 0904 904 303 

Mail: ductriboutique@gmail.com 

Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.