Sơ mi đen nữ mặc với quần gì chuẩn không cần chỉnh?

S? mi ?en n? m?c v?i qu?n gì luôn là v?n ?? ???c phái ??p ??t ra khi mix & match các phong cách th?i trang. Bi?t ???c nhi?u cách ph?i phù h?p s? giúp cho các cô nàng có th? thay ??i liên t?c style ?n m?c c?a mình. Theo ?ó, l?a ch?n nh?ng chi?c qu?n m?c cùng áo s? mi ?en h?p lý không ch? giúp các nàng t? tin h?n mà còn có th? ph?i ???c nhi?u trang ph?c ??p.

Ch?n áo s? mi ?en n? h?p lý

S? mi ?en n? m?c v?i qu?n gì có r?t nhi?u cách ph?i khác nhau. Tuy nhiên, các nàng c?n ph?i có s? l?a ch?n phù h?p cho chính mình ?? ??m b?o trang ph?c luôn có tính th?m m? cao nh?t.

L?a ch?n áo s? mi ?en n? phù h?p là ?i?u c?n ???c cân nh?c

Ch?n áo s? mi ?en n? c?n d?a theo dáng ng??i ?? ch?n ???c m?u áo h?p lý. V?i nh?ng cô nàng nh? nh?n thì nh?ng chi?c s? mi ?en form r?ng chính là l?a ch?n tuy?t v?i. Bên c?nh ?ó, nh?ng chi?c áo s? mi ?en n? v?i form dáng ng?n nh? crop – top khi ph?i v?i qu?n c?p cao s? giúp các nàng ?n gian chi?u cao vô cùng hi?u qu?.

 

S? mi ?en n? còn ???c xem là v? c?u tinh dành cho nh?ng cô nàng có thân hình h?i m?m m?m. Trang ph?c này giúp t?o c?m giác nh? g?n, thon th? h?n r?t nhi?u. Các nàng nên cân nh?c l?a ch?n nh?ng m?u áo s? mi ?en có form dáng suông, r?ng t??ng ??i và t?t nhiên là không quá bó sát ng??i, tránh ?? l? khuy?t ?i?m.

Tuy?t chiêu ph?i áo s? mi ?en n? sành ?i?u

S? mi ?en n? m?c v?i qu?n gì phù h?p là ?i?u mà nhi?u cô nàng tìm ki?m hi?n nay. ?? có ???c nhi?u phong cách th?i trang cùng các m?u áo s? mi ?en, phái ??p không nên b? qua nh?ng cách ph?i ?? siêu sành ?i?u d??i ?ây.

S? mi ?en n? m?c cùng qu?n jean

?ây là m?t trong nh?ng cách ph?i ?? c? b?n nh?ng ??y cá tính v?i v? ngoài kh?e kho?n mà các nàng không nên b? qua. M?t chi?c áo s? mi màu ?en bí ?n cùng m?t chi?c qu?n jean b?i b?m ch?c ch?n s? khi?n các nàng trông th?i trang h?n bao gi? h?t.

S? mi ?en n? m?c cùng qu?n jean mang ??n v? ngoài ??y cá tính

Áo s? mi ?en n? mix v?i qu?n âu

S? mi ?en n? m?c v?i qu?n gì ch?c ch?n không th? thi?u qu?n âu. Cách ph?i này mang ??n v? ngoài thanh l?ch, ch?n chu cho các cô nàng, tuy v?y các nàng v?n c?n có s? cân nh?c trong cách mix ?? này. Nên ph?i áo s? mi ?en n? v?i nh?ng chi?c qu?n âu có cùng màu ?en ho?c màu tr?ng ?? t?o s? t??ng ph?n. Bên c?nh ?ó, nh?ng chi?c qu?n âu v?i màu s?c trung tính nh? xám, nâu c?ng là s? l?a ch?n hoàn h?o.

Phong cách thanh l?ch khi ph?i s? mi ?en n? v?i qu?n âu

Ph?i s? mi ?en n? v?i qu?n short

Nh?ng ai thích s? ??n gi?n, n?ng ??ng nh?ng không kém ph?n tinh t? thì áo s? mi ?en n? v?i qu?n short là m?t cách ph?i hi?u qu?. K?t h?p v?i m?u trang ph?c này, các cô nàng có th? l?a ch?n thêm nh?ng ph? ki?n nh? m?t kính, túi th?i trang hay giày sneaker cho mình. M?u áo s? mi ?en dài tay cùng qu?n short ??ng màu là l?i khuyên t?t nh?t dành cho các nàng.

Phong cách tr? trung n?ng ??ng v?i áo s? mi ?en và qu?n short

K?t h?p s? mi ?en n? v?i chân váy

Nh?ng thông tin trên ?ã gi?i ?áp th?c m?c s? mi ?en n? m?c v?i qu?n gì. Tuy nhiên, các nàng có th? thay ??i phong cách ph?i áo s? mi ?en v?i chân váy. S? mi ?en n? k?t h?p v?i chân váy ch? A mang l?i phong cách tr? trung n?ng ??ng, k?t h?p v?i chân váy bút chì mang ??n v? ngoài n? tính, quy?n r?.

Thay ??i phong cách liên t?c khi k?t h?p áo s? mi ?en n? v?i chân váy

Trên ?ây là nh?ng thông tin chi ti?t v? v?n ?? s? mi ?en n? m?c v?i qu?n gì. Hy v?ng nh?ng thông tin này s? th?c s? h?u ích v?i b?n. ?? có th? s? h?u ???c nh?ng m?u áo s? mi ?en n? ??p, ch?t l??ng t?t thì ??ng ph?c ??c Trí chính là s? l?a ch?n hàng ??u cho m?i khách hàng.

Liên h? ngay v?i ??c Trí qua thông tin d??i ?ây ?? ???c t? v?n c? th? h?n v? các s?n ph?m áo s? mi ?en n? và các ph?i ?? phù h?p.

THÔNG TIN LIÊN H? 

CÔNG TY TNHH TH?I TRANG ??C TRÍ 

??a ch?: S? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i 

Tel: 0904 904 303 

Mail: ductriboutique@gmail.com 

Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.