Quần short và áo sơ mi nam – F5 phong cách năng động cho anh em

Qu?n short và áo s? mi nam là hai món ?? th?i trang ch?c ch?n không th? thi?u trong t? ?? c?a các chàng trai. Là s? k?t h?p “ch?t ??p” th?i ti?t mùa hè nóng n?c, mang ??n s? n?ng ??ng và th?i trang. V?y làm cách nào ?? k?t h?p qu?n short và áo s? mi nam ??p m?t, phong cách nh?t? Hãy cùng chúng tôi tìm hi?u câu tr? l?i thông qua bài vi?t d??i ?ây.

Xu h??ng th?i trang k?t h?p qu?n short và áo s? mi nam hi?n nay

Bên c?nh vi?c l?a ch?n áo phông, qu?n jean thì qu?n short và áo s? mi nam tr? thành m?t công th?c mix & match quen thu?c dành cho phái m?nh. B?i hai món ?? th?i trang này ??u vô cùng thông d?ng, th?nh hành và quen thu?c v?i t?t c? m?i ng??i.

Áo s? mi là item basic, ??n gi?n th??ng ???c s? d?ng t?i môi tr??ng v?n phòng, công s? nh? s? thanh l?ch, và không kém ph?n tinh t?. Qu?n short l?i là trang ph?c mang ??n phong cách tr? trung, n?ng ??ng c?a tu?i tr?, vô cùng tho?i mái c?ng nh? không b? gò bó. V?y n?u k?t h?p qu?n short và áo s? mi nam thì s? nh? th? nào?

k?t h?p qu?n short và áo s? mi nam
Hình ?nh qu?n short và áo s? mi nam tay ng?n

R?t nhi?u ng??i b?n kho?n và lo l?ng khi k?t h?p hai item mang vibe trái ng??c nhau s? ra sao? Qu? th?t, combo này ?ang là m?t xu h??ng th?i trang c?c hot c?a gi?i tr?, mang l?i hi?u qu? th?i trang tuy?t v?i và vô cùng cu?n hút. Thay vì s? gò bó c?a qu?n tây công s?, k?t h?p combo này t?o nên s? tho?i mái, n?ng ??ng, phóng khoáng và tr? trung.

Làm th? nào ?? k?t h?p qu?n short và áo s? mi nam ??p nh?t?

K?t h?p qu?n short và áo s? mi nam tay ng?n

Áo s? mi nam tay ng?n hay áo s? mi c?c tay chính là m?t trong nh?ng s? l?a ch?n n?ng ??ng ?? k?t h?p v?i qu?n short. Ki?u áo này có m?t s? phá cách riêng v? thi?t k? h?n các m?u áo s? mi truy?n th?ng khác.

k?t h?p qu?n short và áo s? mi nam
K?t h?p qu?n short và áo s? mi nam h?a ti?t

Khi k?t h?p qu?n short và áo s? mi nam h?a ti?t, b?n s? s? h?u m?t di?n m?o c?c cu?n hút. Vào mùa hè, ?ây là m?t trong nh?ng item d? m?c, tính ?ng d?ng cao không ch? trong lúc ?i ch?i, ?i h?n hò mà còn là m?t b? cánh trong nh?ng chuy?n du l?ch c?c ?n t??ng.

K?t h?p qu?n short và áo s? mi nam tay dài

Nhi?u b?n ngh? r?ng, áo s? mi tay dài truy?n th?ng ch? thích h?p và ??p nh?t khi ph?i v?i qu?n âu thanh l?ch hay qu?n jeans,… k?t h?p v?i qu?n short s? r?t l?c qu? và không ??p. ?i?u này là th?t sai l?m và khi?n b?n b? qua m?t phong cách th?i trang n?ng ??ng và tr? trung.

Áo s? mi tay dài khoác ngoài cùng v?i qu?n short giúp b?n có m?t b? cánh l? m?t và không nhàm chán. ?? thêm thu hút h?n, b?n có th? tham kh?o v?i có h?a ti?t và k?t h?p v?i ph? ki?n th?i trang.

k?t h?p qu?n short và áo s? mi nam
K?t h?p qu?n short và áo s? mi nam tay dài

Có r?t nhi?u b?n b?n kho?n áo s? mi nam m?c v?i qu?n gì s? ??p nh?t? Câu tr? l?i là qu?n âu, qu?n jean, qu?n short,… tùy thu?c vào tình hu?ng khác nhau. B?n c?n d?a vào hoàn c?nh ?? mix and match sao cho phù h?p.

??a ch? mua s?m áo s? mi nam ??p, th?i trang nh?t

?? s? h?u nh?ng chi?c áo s? mi ??p, vi?c l?a ch?n m?t c?a hàng ?a d?ng s?n ph?m, ch?t l??ng t?t là m?t ?i?u quan tr?ng. B?n có th? liên h? ??ng ph?c ??c Trí ?? xem xét và mua s?m nh?ng item có thi?t k? ??p m?t, ki?u dáng phù h?p ?? mix and match v?i qu?n short t?o nên nh?ng b? cánh fashion nh?t, F5 phong cách c?a b?n thân không còn nhàm chán.

??ng quên liên h? ??ng ph?c ??c Trí qua s? hotline 0904 904 303 ho?c website https://dongphucductri.com/ ?? nhân viên t? v?n và gi?i ?áp th?c m?c nhé. Chúc b?n l?a ch?n ???c món ?? ?? k?t h?p qu?n short và áo s? mi nam thành m?t b? cánh thu hút nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.