5 điểm nhấn khi may đồng phục văn phòng ấn tượng nhất

??ng ph?c v?n phòng là m?t trong nh?ng y?u t? xây d?ng và qu?ng bá th??ng hi?u m?t cách hi?u qu?. Chính vì th? nhu c?u may ??ng ph?c v?n phòng ??p ngày càng có xu h??ng gia t?ng trong nh?ng n?m tr? l?i ?ây. V?y, t?i sao b?n nên làm ??ng ph?c v?n phòng cho công ty mình? May ??ng ph?c v?n phòng c?n ?áp ?ng nh?ng y?u t? nào? Bài vi?t này chúng ta hãy cùng tìm hi?u nhé.

Làm ??ng ph?c v?n phòng mang l?i l?i ích gì?

Hi?n nay, nhi?u công ty và doanh nghi?p v?n còn ?ang b?n kho?n không bi?t có nên may ??ng ph?c v?n phòng hay không. Tuy nhiên, trong th?c t? thì ??ng ph?c v?n phòng l?i mang l?i nh?ng l?i ích vô cùng l?n. Cùng tìm hi?u xem nh?ng l?i ích ?ó là gì nhé.

Làm ??ng ph?c v?n phòng mang l?i l?i ích gì?-may ??ng ph?c v?n phòng

Xây d?ng hình ?nh doanh nghi?p

Không ngoa khi nói s? d?ng ??ng ph?c v?n phòng là ph??ng pháp xây d?ng hình ?nh doanh nghi?p m?t cách hi?u qu?. Lý do là b?i ??ng ph?c s? khi?n doanh nghi?p c?a b?n tr? nên quy cách và có s? ??ng b?.

??ng ph?c c?a nhân viên c?ng là m?t cách ghi ?i?m v?i khách hàng. Khi khách hàng nhìn th?y nhân viên c?a doanh nghi?p khoác lên mình nh?ng b? ??ng ph?c ch?nh chu, h? c?ng s? ng?m ?ánh giá v? s? chuyên nghi?p c?a công ty.

??ng ph?c trang nhã, ?n t??ng s? giúp hình ?nh doanh nghi?p c?a b?n ??p h?n trong m?t khách hàng. ?ây c?ng chính là m?t trong nh?ng lý do hàng ??u khi?n nhi?u doanh nghi?p l?a ch?n may ??ng ph?c v?n phòng cho công ty mình.

Tìm hi?u ngay n?i may áo ??ng ph?c công ty uy tín nh?t

??ng ph?c giúp hình ?nh doanh nghi?p chuyên nghi?p h?n-công ty may ??ng ph?c v?n phòng

(??ng ph?c giúp hình ?nh doanh nghi?p chuyên nghi?p h?n)

Qu?ng bá th??ng hi?u

S? d?ng ??ng ph?c cho toàn b? nhân viên s? giúp qu?ng bá th??ng hi?u m?t cách hi?u qu? h?n. Lý do là b?i ??ng ph?c c?a công ty s? mang màu s?c ??c tr?ng riêng c?a công ty ?ó, th? hi?n s? ??ng b? và vô cùng chuyên nghi?p.

Thông th??ng, khi khách hàng nhìn th?y ??ng ph?c c?a b?t c? công ty nào, trong ??u h? s? ??nh hình ???c ngay v? th??ng hi?u ?ó. Vì th?, may ??ng ph?c v?n phòng chính là m?t cách h? tr? qu?ng bá hình ?nh công ty r?ng rãi h?n.

Có th? b?n quan tâm top công ty may ??ng ph?c v?n phòng ??p nh?t hi?n nay

??ng ph?c h? tr? qu?ng bá th??ng hi?u r?t hi?u qu?-may ??ng ph?c v?n phòng t?i hà n?i

(Thông qua b? nh?n di?n th??ng hi?u, ??ng ph?c h? tr? qu?ng bá th??ng hi?u r?t hi?u qu?)

Gi?i quy?t v?n ?? ?n m?c phát sinh n?i công s?

Th?i trang công ty là m?t trong nh?ng v?n ?? ???c gi?i công s? quan tâm hàng ??u. Nh?ng công ty cho phép ?n m?c t? do ?ôi khi s? b?t g?p nh?ng tình hu?ng d? khóc d? c??i nh? nhân viên m?c ?? quá n?i tr?i hay không ?úng chu?n m?c.

Nh?ng b?n ??ng quá lo l?ng, b?i may ??ng ph?c v?n phòng s? giúp gi?i quy?t v?n ?? ?ó m?t cách tri?t ??. Khi ?ã có ??ng ph?c, các nhân viên s? tr? nên ??ng b? h?n, không còn phát sinh nh?ng v?n ?? ?n m?c gây nh?c nh?i n?i công s?.

 

??ng ph?c giúp các thành viên ch?nh chu và chuyên nghi?p h?-làm ??ng ph?c v?n phòng

(??ng ph?c giúp các thành viên ch?nh chu và chuyên nghi?p h?n)

Nh?ng nguyên t?c may ??ng ph?c v?n phòng

?? s? h?u b? ??ng ph?c v?n phòng ??p, b?n c?n ph?i trung hoà ???c r?t nhi?u y?u t? khác nhau. V?y may ??ng ph?c v?n phòng c?n ?áp ?ng nh?ng nguyên t?c nào? M?i b?n tham kh?o nh?ng m?c d??i ?ây.

Tìm hi?u công ty may ??ng ph?c công s? hàng ??u Hà N?i

Nguyên t?c 1 – S? tho?i mái

M?t trong nh?ng nguyên t?c c?n ???c chú tr?ng hàng ??u khi may ??ng ph?c v?n phòng chính là s? tho?i mái cho ng??i m?c. ??i v?i áo, b?n nên l?a ch?n nh?ng lo?i v?i m?ng, mát, th?m hút m? hôi t?t ?? tránh c?m giác bí bách khó ch?u cho nhân viên. V?i qu?n ho?c váy, b?n nên ch?n nh?ng lo?i v?i có ?? co giãn t?t, giúp nhân viên c?m th?y tho?i mái khi v?n ??ng.

Nh?ng nguyên t?c may ??ng ph?c v?n phòng-may ??ng ph?c v?n phòng

(Trang ph?c tho?i mái giúp các thành viên t? tin h?n khi làm vi?c)

Nguyên t?c 2 – L?a ch?n màu s?c phù h?p

Khi l?a ch?n thi?t k? và màu s?c c?a ??ng ph?c công ty, b?n hãy ?u tiên l?a ch?n nh?ng tone màu nhã nh?n, trung tính nhé. H?n n?a, màu s?c c?a ??ng ph?c công ty c?ng nên có s? ??ng ?i?u v?i màu s?c ??c tr?ng c?a th??ng hi?u. Tuy nhiên, b?n có th? linh ho?t trong vi?c ph?i màu sao cho h?p m?t nh?t b?ng cách ch?n màu áo cùng tone và sáng h?n màu logo, sau ?ó thêm th?t các chi ti?t nh? n?, b? áo v?i màu s?c ??c tr?ng c?a th??ng hi?u.

L?a ch?n màu s?c phù h?p-công ty may ??ng ph?c v?n phòng

(??ng ph?c và các chi ti?t ???c ph?i màu hài hòa)

Nguyên t?c 3 – In ho?c thêu thêm b? nh?n di?n th??ng hi?u

??ng ph?c chính là m?t trong nh?ng y?u t? ???c coi là “b? m?t” c?a công ty. Chính vì th?, khi may ??ng ph?c v?n phòng, b?n c?ng c?n chú ý in ho?c thêu thêm b? nh?n di?n th??ng hi?u n?a nhé. B? nh?n di?n th??ng hi?u này s? ph? thu?c vào màu s?c ??c tr?ng ho?c logo c?a th??ng hi?u. Y?u t? này c?ng giúp khách hàng ??nh hình ???c ngay th??ng hi?u c?a b?n b?ng cách ch? nhìn s? qua ??ng ph?c.

Xem ngay ??a ch? in áo ??ng ph?c hà n?i uy tín giá t?t nh?t

In ho?c thêu thêm b? nh?n di?n th??ng hi?u-may ??ng ph?c v?n phòng t?i hà n?i

(??ng ph?c ???c thêu logo công ty)

Nguyên t?c 4 – ??ng ph?c ph?i phù h?p v?i nh?ng thành viên trong công ty

Khi may ??ng ph?c v?n phòng, b?n c?ng c?n ph?i ??m b?o ??ng ph?c phù h?p v?i t?t c? thành viên trong công ty n?a nhé. M?i thành viên s? có m?t v? b? ngoài khác nhau: cao, th?p, m?p, g?y,… ??u có c?. V?y nên b?n c?n chú ý ??u t? size áo ?a d?ng h?n ?? thành viên nào c?ng có b? ??ng ph?c v?a v?n nhé. Bên c?nh ?ó thì ??ng ph?c thai s?n c?ng là m?t lo?i trang ph?c b?n c?n ??u t?.

B? ??ng ph?c riêng dành cho ch? em trong th?i k? mang thai s? v?a t?o s? ??ng b? v?i các thành viên khác, v?a giúp ch? em tho?i mái khi làm vi?c.

Tìm hi?u ngay n?i may áo ??ng ph?c t?i hà n?i ch?t l??ng hàng ??u

??ng ph?c t?o s? ??ng b? và tâm lý tho?i mái khi làm vi?c-làm ??ng ph?c v?n phòng

(??ng ph?c t?o s? ??ng b? và tâm lý tho?i mái khi làm vi?c)

Nh?ng l?u ý khi may ??ng ph?c v?n phòng t?i Hà N?i

?? may ??ng ph?c v?n phòng ??p, b?n c?n l?u ý ??n r?t nhi?u y?u t? khác nhau. Cùng ?i?m xem nh?ng l?u ý ?ó là gì nhé:

 • Ch?t v?i phù h?p v?i th?i ti?t, bên c?nh ?ó ph?i có ?? co giãn t?t giúp các thành viên c?m th?y tho?i mái khi làm vi?c.
 • Màu s?c ??ng ph?c ph?i có s? ??ng b? v?i màu s?c ??c tr?ng c?a công ty và có thêu b? nh?n di?n th??ng hi?u.
 • Ki?u dáng ??ng ??n, chu?n m?c, có ?? dài h?p lý.
may áo s? mi nam áo s? mi tr?ng công s? nam x??ng may áo s? mi n?
mua áo s? mi n? ? ?âu nhà may áo vest nam may chân váy bút chì

Tham kh?o công ty may ??ng ph?c v?n phòng uy tín

M?t  trong nh?ng ??n v? may ??ng ph?c v?n phòng ??p nh?t t?i Hà N?i mà b?n không nên b? qua chính là ??ng ph?c ??c Trí.

??n v?i ??ng ph?c ??c Trí, b?n s? ???c:

 • T? v?n nhi?t tình, chuyên nghi?p v? các ki?u ??ng ph?c ??p, h?p xu h??ng th?i trang hi?n th?i.
 • T? v?n v? màu s?c, m?u thi?t k? phù h?p v?i khách hàng và ??c thù công vi?c.
 • S?n ph?m luôn ???c ??m b?o v? m?t ch?t l??ng v?i ???ng kim m?i ch? ???c may t? m? và ch?c ch?n.
 • ??m b?o giao hàng ?úng h?n, mi?n phí trong khu v?c Hà N?i.

N?u b?n có nhu c?u may ??ng ph?c công s?, hãy liên h? ??n ??ng ph?c ??c Trí qua nh?ng cách sau ?? ???c h? tr? s?m nh?t:

 • ??a ch?: S? 44 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i
 • Hotline: 0904 904 303
 • Email: ductriboutique@gmail.com
 • Wedsite: dongphucductri.com

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.