Bảng giá may áo vest nam ưu đãi nhất Hà Nội

Giá may áo vest nam hi?n nay r?t khó ?? ??nh giá b?i nó còn ???c xác ??nh b?i nhi?u y?u t? khác nhau nh?: Ch?t li?u v?i, th? may, ki?u dáng…Vì v?y, ?? xác ??nh chính xác m?t giá may áo vest nam bao nhiêu ti?n hãy ??c bài d??i ?ây ?? không b? h? khi mua áo vest nam hi?n nay!

1. Giá may áo vest nam g?m ph? thu?c vào y?u t? nào?

M?t chi?c áo vest nam hoàn ch?nh là k?t qu? c?a nhi?u chi ti?t khác nhau và nh?ng y?u t? ?ó c?ng góp ph?n làm ?nh h??ng ??n giá áo. Tuy nhiên, ch? c?n 2 y?u t? th? may và ki?u dáng may ?ã xác ??nh ??n 95% giá may

1.1.  Lo?i v?i may áo vest nam

Ch?t li?u v?i may là y?u t? tr?c ti?p quy?t ??nh may áo vest nam bao nhiêu ti?n b?i m?i ch?t li?u v?i khác nhau s? cho ra nh?ng chi?c áo vest khác nhau. Trên th? tr??ng hi?n nay có r?t nhi?u các lo?i v?i và tùy thu?c vào m?t ?? s?i cotton, polyester mà cho ra nh?ng lo?i v?i khác nhau v?i m?c giá thành c?ng khác nhau.

Top m?u áo ??ng ph?c công ty ??p ???c ?a chu?ng nh?t

?a d?ng các lo?i v?i may áo vest nam-giá may áo vest nam

?a d?ng các lo?i v?i may áo vest nam

M?t b? ?? vest sang tr?ng l?ch s? không ch? th? hi?n ? ki?u dáng, m?u mã mà còn th? hi?n ? ch?t li?u v?i.

N?u b?n l?a ch?n may m?t chi?c áo vest nam m?c giá v?a ph?i thì th? may s? l?a ch?n cho b?n nh?ng lo?i v?i bình dân, nhìn b? ngoài có th? s? ??p nh?ng khi m?c s? không ???c tho?i mái và s? không b?n ???c nh? v?i cao c?p.

Lo?i v?i bình dân s? khi?n cho áo vest nam d? b? nh?n, m?t dáng mà b?n c?ng ch? có th? m?c ???c vài l?n.

Các lo?i v?i cao c?p s? khác v?i v?i bình dân là v?a có tính th?m m? khi nhìn vào mà còn tho?i mái khi m?c và b?n lâu. ??c bi?t là nh?ng lo?i v?i cao c?p nh?p kh?u s? có ???c ch?t li?u t?t nh?t v?i ?? m?n và màu s?c b?t m?t khi m?c lên ng??i.

Vì v?y, v?i m?i lo?i v?i khác nhau s? tác ??ng ??n giá may áo vest nam khác nhau nên ?? may áo vest còn ph? thu?c vào vi?c ng??i m?c s? m?c vào m?c ?ích gì ?? l?a ch?n ch?t l??ng c?a v?i.

1.2. Th? may áo vest nam

?? may ???c m?t áo vest nam ??p thì th? may là y?u t? không th? thi?u b?i n?u nh? khách hàng ch?n may lo?i v?i cao c?p nh?ng không ???c th? may gi?i th?c hi?n thì chi?c áo v?n không th? ??t chu?n ???c. Vì v?y giá may áo vest nam còn ph? thu?c vào kinh nghi?m và chuyên môn c?a ng??i th? may mà có.

N?u th? may có tay ngh? ??t chu?n và may cho nhi?u lo?i áo khác nhau s? không th? có giá gi?ng nh? th? may có nhi?u n?m kinh nghi?m và ch? may riêng cho áo vest ???c.

Xem ngay ??a ch? may ??ng ph?c v?n phòng uy tín nh?t hi?n nay

Th? may áo vest nam nhi?u n?m kinh nghi?m-may áo vest nam bao nhiêu ti?n

Th? may áo vest nam nhi?u n?m kinh nghi?m

M?t ng??i th? may gi?i có kinh nghi?m không ch? d?a vào k? thu?t may mà còn là s? t? m?, c?n th?n trong t?ng b??c th?c hi?n ?? t?o nên nh?ng chi?c áo vest ch?n chu, trang tr?ng. ??c bi?t, nó còn ph? thu?c vào th?i gian mà th? may b? ra khi may và có ??c tr?ng riêng c?a mình trên m?i b? vest.

Nh? v?y, n?u nh? b?n mu?n may m?t b? vest nam ??p thì nh?t ??nh ph?i tìm ??n m?t ng??i th? may có nhi?u kinh nghi?m ?? tránh vi?c ph?i s?a l?i nhi?u gây m?t form và t?n thêm chi phí.

1.3.  Ki?u dáng áo vest nam

Ngoài ch?t li?u v?i và th? may thì ki?u dáng thi?t k? c?ng ?nh h??ng ??n giá may áo vest nam b?i tùy theo các m?u vest v?i ?? khó và d? khác nhau thì s? có giá khác nhau.

Xem thêm ??a ch? may áo ??ng ph?c t?i hà n?i???c yêu thích nh?t

Ki?u dáng may áo vest nam ??p-giá may áo vest nam

Ki?u dáng may áo vest nam ??p

V?i nh?ng thi?t k? có ki?u dáng ph?c t?p ? c?, tay áo, túi áo c?n ph?i t?n nhi?u công s?c và v?i h?n so v?i nh?ng ki?u may ??n gi?n. Ví d? ??i v?i áo vest ki?u ?uôi tôm dài và c?u thì s? c?n nhi?u h?n v?i may so v?i vest thông th??ng.

2. Giá may áo vest nam bao nhiêu ti?n?

V?i nhu c?u s? d?ng vest nhi?u h?n c?a cánh mày râu thì vi?c may áo vest nam r?t ???c ?a chu?ng b?i tính th?m m? cao cùng v?i nhi?u lo?i giá có th? ?áp ?ng ???c cho nhi?u lo?i khách hàng.

2.1.  Giá c?a 1 b? vest nam

Giá may áo vest nam ???c phân chia thành nhi?u lo?i giá khác nhau. Tuy nhiên, trên th? tr??ng hi?n nay giá may c?a m?t b? vest nam có th? chia thành các m?c sau:

M?c bình dân: th??ng ???c may t? nh?ng lo?i v?i ch?t l??ng kém ??n th?p v?i tay ngh? th? may không có tên tu?i t?i các c?a hàng may nh? l? s? có giá dao ??ng t? 700 – 1,5 Tri?u ??ng.

M?c trung bình: M?c giá trung bình ???c may b?ng lo?i v?i trung bình v?i tay ngh? t?i các c?a hàng may trung bình v?i m?c giá dao ??ng t? 1,5 – 5 tri?u ??ng

M?c ch?t l??ng: M?c giá ch?t l??ng th??ng ???c may b?i nh?ng th? may có tên tu?i v?i nhi?u n?m kinh nghi?m cùng v?i lo?i v?i t?t v?i m?c giá dao ??ng t? 5 – 10 tri?u ??ng.

C?p nh?t b?ng báo giá may ??ng ph?c công s? ?u ?ãi nh?t hi?n nay

May áo vest nam cao c?p ??p-may áo vest nam bao nhiêu ti?n

May áo vest nam cao c?p ??p

M?c cao c?p: M?c giá cao c?p th??ng ???c các ngh? s?, di?n viên l?a ch?n ?? may trang ph?c v?i nh?ng nhà thi?t k? có tên tu?i cùng v?i ch?t li?u v?i nh?p kh?u có m?c giá giao ??ng kho?ng trên 10 Tri?u

Nh? v?y, tùy thu?c vào m?c tiêu s? d?ng và ?i?u ki?n kinh t? mà giá may áo vest nam l?i có các m?c khác nhau nên b?n c?n ph?i xác ??nh rõ m?c ?ích và chi phí b?n b? ra ?? may áo vest là bao nhiêu ?? có th? may ???c áo vest ?ng ý cho mình.

2.2.  Ph? ki?n ?i kèm v?i vest nam

?? có m?t b? trang ph?c l?ch lãm cho các quý ông thì không th? thi?u ?ó là ph? ki?n ?i kèm. Ph? ki?n ?i kèm s? t?o ?i?m nh?n cho trang ph?c và khi?n cho các quý ông tr? nên tinh t? h?n trong m?t ng??i ??i di?n.

Top m?u áo s? mi tr?ng công s? nam???c ?a chu?ng nh?t

Ph? ki?n ?i kèm v?i vest nam-giá may áo vest nam

Nh?ng món ?? ???c s? d?ng ?? lên ?? cùng v?i áo vest ???c k? ??n nh?:

Cà v?t: Cà v?t ???c coi là ?i?m nh?n cho b? vest tr? nên thu hút ánh nhìn và giúp b?n tr? nên l?ch lãm h?n.

N?: Ph? ki?n này có th? thay th? cho cà v?t khi b?n m?c vest ??n các s? ki?n quan tr?ng nh? ?ám c??i, l? m?ng ?? t?o không khí thêm cho b?a ti?c.

Kh?n cài túi áo: Ph? ki?n này ???c cài lên túi áo vest giúp b? trang ph?c tr? nên ??ng c?p và trang tr?ng h?n khi ?i ??n nh?ng b?a ti?c nh? nhàng, trang tr?ng.

3. Mua vest nam ? ?âu ??p t?i Hà N?i?

?? ch?n ???c m?t n?i ?? may áo vest ??p ngay t?i Hà N?i qu? là m?t khó kh?n b?i Hà N?i có vô vàn c?a hàng may m?c m?c lên cùng v?i các lo?i giá c? khác nhau khi?n khách hàng ph?i ?au ??u khi l?a ch?n m?t ??a ?i?m ?ng ý mình.

Nhà may ??c Trí – ??a ?i?m may áo vest nam uy tín t?i Hà N?i

V?i nhi?u n?m trong ngành th?i trang và thi?t k?, nhà may ??c Trí ???c coi là m?t trong nh?ng nhà may uy tín t?i Hà N?i v?i nhi?u khách hàng tin t??ng b?i:

+ Phong cách làm vi?c chuyên nghi?p v?i nhân viên t? v?n nhi?t tình v? màu s?c, ki?u dáng và ch?t l??ng cho khách hàng.

+ Giá c? c?nh tranh, hài lòng v?i m?i khách hàng t?i ??c Trí

+ Quá trình c?t may chuyên nghi?p v?i th? may có chuyên môn và tay ngh? cao v?i nhi?u n?m kinh nghi?m

+ ??m b?o hoàn thành ?úng h?n và ???c mi?n phí ship t?n nhà trong khu v?c Hà N?i.

Mua vest nam ? ?âu ??p t?i Hà N?i?-may áo vest nam bao nhiêu ti?n

Chi ti?t liên h? 0909904303 ?? ???c t? v?n và gi?i ?áp m?i th?c m?c v? các m?u mã và giá c? ?? may áo vest nam ??p!

Tham kh?o thông tin nh?ng s?n ph?m n?i b?t t? ??ng Ph?c ??c Trí

giá may áo vest nam nhà may qu?n âu ??p ? hà n?i ??ng ph?c ngân hàng vietcombank

Nh? v?y ?? xác ??nh giá may áo vest nam bao nhiêu b?n c?n ?ánh giá theo t?ng tiêu chí trên. Hy v?ng bài vi?t này s? giúp b?n tìm ???c ??a ch? may áo vest nam ??p v?i giá c? h?p v?i ý c?a mình.

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.