Các mẫu áo sơ mi chui đầu nữ đẹp nhất

S? mi là m?t item luôn ph?i có trong m?i t? ?? c?a các cô gái. Bên c?nh tính ?ng d?ng cao, nh?ng m?u áo s? mi chui ??u n? ??p còn r?t ?a d?ng v? m?u mã, phong cách và thi?t k?. ?? tham kh?o các m?u áo ph? bi?n nh?t, m?i b?n ??c tìm hi?u trong bài vi?t d??i ?ây.

M?t s? m?u áo s? mi chui ??u n? ??p

Nh?ng m?u áo s? mi chui ??u n? ??p luôn thu hút m?i quý cô. N?u nh? tr??c kia, áo s? mi th? hi?n s? nghiêm túc, chín ch?n thì hi?n nay, các nhà thi?t k? giúp chúng tr? nên m?m m?i, n? tính ?? phù h?p v?i nhi?u hoàn c?nh.

Áo s? mi chui ??u n? ??p

Áo s? mi chui n? tr?ng

N?u nh? b?n luôn ph?i suy ngh? m?c gì khi ?i làm thì m?t chi?c áo s? mi tr?ng s? là l?a ch?n nhanh nh?t. ?ây là m?u áo ??n gi?n nh?ng có th? k?t h?p v?i m?i lo?i trang ph?c t? qu?n âu, váy xòe, váy ch? A,…

Áo s? mi n? k? caro

M?u áo s? mi chui ??u k? caro màu ?? r?t n? tính

Áo s? mi k? caro là thi?t k? ???c s? d?ng ph? bi?n nh?t ch? sau s? mi tr?ng. ??i v?i nh?ng cô nàng có phong cách cá tính thì ?ây chính là item quen thu?c. Còn n?u b?n là ng??i có phong cách nh? nhàng, hãy th? v?i thi?t k? này nh? m?t nét ch?m phá ??y màu s?c.

Áo s? mi n? l?a tay dài

M?u áo s? mi l?a sang ch?nh dành cho các quý cô công s?

Khác v?i hai thi?t k? trên, áo s? mi n? l?a tay dài v?a d?u dàng, nh? nhàng nh?ng c?ng không kém ph?n sang tr?ng, l?ch thi?p. Hãy th? k?t h?p nó cùng m?t chi?c chân váy dài và tham d? s? ki?n, b?n ch?c ch?n s? r?t n?i b?t ??y!

Cách ch?n áo s? mi n? theo dáng ng??i

Áo s? mi phù h?p v?i nhi?u l?a tu?i. Tuy nhiên, ?? m?c áo s? mi phù h?p và tôn dáng, hãy tham kh?o các tip d??i ?ây nhé!

Cách ch?n áo s? mi n? v?i t?ng dáng ng??i

??i v?i dáng ng??i g?y và th?p

N?u b?n s? h?u dáng ng??i nh? nh?n, không quá cao thì nh?ng chi?c s? mi dáng r?ng s? r?t phù h?p. M?c dù v?y, b?n c?n tránh nh?ng m?u áo quá r?ng, tránh c?m giác lu?m thu?m.

 

??c bi?t, khi b?n ch?n áo s? mi dáng ng?n, trông b?n s? cao h?n nhi?u ??y. Bên c?nh ?ó, n?u b?n có x??ng quai xanh l?n thì hãy ch?n nh?ng chi?c áo có c? cao, cài cúc ?? h?n ch? khuy?t ?i?m này nhé! Ngoài thân áo thì ph?n tay áo c?ng là m?t chi ti?t r?t quan tr?ng. Tay áo ph?ng, x?p ly nhún ho?c ??n vai nh? giúp b?n ??y ??n và ??p h?n r?t nhi?u.

??i v?i dáng ng??i cao

V?i nh?ng quý cô có dáng ng??i cao, chu?n, không khó ?? ch?n ???c m?t chi?c áo s? mi chui ??u n? ??p. ?? tham kh?o, b?n có th? th? k?t h?p chi?c áo tay l? v?i qu?n âu dài ?? t?o t?ng th? cân ??i.

??i v?i dáng ng??i béo, m?p

N?u t? ti v? thân hình có chút m?p m?p, ??ng lo khi các m?u áo s? mi màu t?i có th? giúp b?n che ?i khuy?t ?i?m này. M?c dù v?y, nh?ng chi?c áo s? mi tr?ng v?i dáng v?a v?n c?ng r?t phù h?p ??y.

 

Ngoài ra, b?n nên ch?n s? mi dài ngang ho?c qua mông, c? áo ch? V ho?c c? vuông s? giúp kéo dài c? và tôn lên vòng m?t ??y ??n. Thi?t k? này c?ng giúp b?n cao và thanh thoát h?n ??y.

Mua áo s? mi chui n? ??p ? ?âu?

Hi?n nay, b?n có th? d? dàng s? h?u các m?u áo s? mi chui ??u n? ??p t? nhi?u th??ng hi?u khác nhau. ??ng ph?c ??c Trí là m?t cái tên khá quen thu?c trong các thi?t k? áo s? mi cho n?.

Các m?u áo cho n? luôn ???c trau chu?t t?ng ???ng kim m?i ch? và ?a d?ng v? màu s?c, ki?u dáng. Chính vì v?y, khi t?i ?ây, ch? em s? nhanh chóng ch?n ???c s?n ph?m ?ng ý.

 

may chân váy ??ng ph?c may áo phông ??ng ph?c áo vest nam công s?
áo s? mi tr?ng công s? nam in áo ??ng ph?c hà n?i x??ng may ??ng ph?c công ty

Bài vi?t trên ?ây ?ã ??a ra các m?u áo s? mi chui ??u n? ??p ?? b?n ??c tham kh?o. N?u quý khách hàng có nhu c?u, hãy tham kh?o các m?u qu?n áo t?i ??ng ph?c ??c Trí theo các thông tin sau ?ây: Website https://dongphucductri.com ho?c s? hotine 0909904303.

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.