Các hãng thời trang công sở nổi tiếng Việt Nam

Hi?n nay, có r?t nhi?u các hãng th?i trang công s? n?i ti?ng Vi?t Nam. M?i th??ng hi?u ??u có th? m?nh riêng trong thi?t k?, ch?t li?u và cách s? d?ng màu s?c ?? thu hút khách hàng. Nh?m tìm hi?u v? nh?ng th??ng hi?u ?? công s? ?ang t?o ti?ng vang trên th? tr??ng trong n??c, m?i b?n ??c theo dõi bài vi?t d??i ?ây.

?i?m tên các hãng th?i trang công s? n?i ti?ng Vi?t Nam

Có m?t s? hãng th?i trang công s? n?i ti?ng Vi?t Nam ?ã và ?ang xây d?ng ???c ch? ??ng v?ng ch?c trong lòng ng??i tiêu dùng. Nói ??n phân khúc này, không th? thi?u nh?ng cái tên sau ?ây.

NEM Fashion

NEM Fashion chi?m ???c c?m tình c?a nhi?u cô nàng công s?

Th??ng hi?u NEM ???c thành l?p t? n?m 2002. Tính ??n nay, hãng ?ã tr?i qua g?n 20 n?m phát tri?n trong ngành th?i trang. Ngay t? khi ra m?t, nh?ng thi?t k? công s? v?i ki?u dáng ??c ?áo ?ã chi?m ???c c?m tình c?a nhi?u ch? em. ??c bi?t, chúng ta có th? d? dàng nh?n th?y NEM trên sóng truy?n hình, ???c di?n b?i các MC n?i ti?ng.

Phong cách mà NEM h??ng t?i là s? thanh l?ch, sang tr?ng, quy?n r? và ??y tinh t? trong t?ng ???ng c?t may. Th?ng kê cho th?y, m?i tháng, th??ng hi?u này ra m?t hàng tr?m m?u thi?t k? khác nhau. V?i kho?ng giá t? 1,5 tri?u ??n 5 tri?u ??ng, ch? em ?ã có th? s? h?u nh?ng b? cánh tuy?t ??p ?? xu?ng ph?.

Elise

Elise là cái tên ???c nh?c ??n r?t nhi?u khi nói v? nh?ng dòng s?n ph?m th?i trang cao c?p. Là m?t trong s? các hãng th?i trang công s? n?i ti?ng Vi?t Nam, Elise luôn cho ng??i tiêu dùng th?y ???c s?c hút c?a mình trong các m?u thi?t k? cho c? nam và n?.

Th?i trang công s? Elise ngày càng ph? bi?n b?i ?? ti?n d?ng và h?p th?i

M?c dù ?ã có ??a v? nh?t ??nh trong l?nh v?c th?i trang nh?ng Elise luôn làm m?i mình b?ng cách h?c h?i t? các ??i tác qu?c t?. B? s?u t?p c?a Elise ?a d?ng phong cách t? sang tr?ng, tinh t? ??n cá tính, ??c l? hay s? hòa quy?n c?a nhi?u n?n v?n hóa Ý, Hàn Qu?c, Vi?t Nam,… M?t ?i?m c?ng n?a ??i v?i Elise là m?c giá khá “d? th?”, ch? t? 500 nghìn ??ng ch? em ?!

Eva de Eva

Eva de Eva là hãng th?i trang luôn bi?t b?t nh?p xu h??ng

Eva de Eva n?i ti?ng v?i nh?ng m?u ??m công s? mang phong cách hi?n ??i và luôn b?t nh?p xu h??ng. Tiêu chí c?a hãng là ?em ??n cho ch? em th?i trang mang tính ?ng d?ng cao và s? n?i b?t m?i khi xu?t hi?n tr??c ?ám ?ông. Thi?t k? c?a Eva de Eva h??ng ??n nhi?u l?a tu?i và môi tr??ng làm vi?c khác nhau. Chính s? ?a d?ng này ?ã t?o nên tên tu?i c?a Eva de Eva.

Trang ph?c công s? t?i ??ng ph?c ??c Trí

Bên c?nh nh?ng th??ng hi?u n?i ti?ng, trên th? tr??ng v?n còn r?t nhi?u hãng th?i trang công s? khác v?i m?u mã th?i th??ng và giá thành c?c ph?i ch?ng. ?ây chính là ?i?m ??n ???c nhi?u ch? em ph? n? tin t??ng l?a ch?n.

Trang ph?c công s? t?i ??ng ph?c ??c Trí

Gi?a hàng ngàn th??ng hi?u khác nhau, b?n nên l?a ch?n cái tên nào? N?u còn b?n kho?n, hãy tham kh?o các m?u vest, ??m n? công s? t?i ??ng ph?c ??c Trí. ??ng Ph?c ??c Trí là m?t trong nh?ng tên tu?i ?em ??n các s?n ph?m ??ng ph?c công s? tinh t?, ??p m?t và h?p th?i trang.

T?i ?ây, chúng tôi nh?n may ?o, thi?t k? và cung c?p các m?u qu?n áo vest, ??m nam n? công s? phù h?p v?i nhi?u công ty, doanh nghi?p ho?t ??ng trong các l?nh v?c khác nhau. V?i nhi?u n?m kinh nghi?m ho?t ??ng trong l?nh v?c th?i trang, chúng tôi ?ã t?ng th?c hi?n nhi?u d? án thi?t k? ??ng ph?c cho các công ty, c?a hàng, cá nhân trong n??c.

Khách hàng ??n v?i ??c Trí ??u ???c nh?n các quy?n l?i sau ?ây:

  • Tham kh?o và nh?n t? v?n các m?u ??ng ph?c ?a d?ng, ?áp ?ng nhu c?u chi ti?t v? màu s?c, ki?u dáng, ch?t li?u,…
  • M?c báo giá c?nh tranh, ??t may càng nhi?u, giá càng ?u ?ãi.
  • Quá trình s?n xu?t chuyên nghi?p, x??ng may hi?n ??i và ??i ng? nhân viên may có tay ngh? cao.
  • ??m b?o giao hàng ?úng h?n, hoàn toàn mi?n phí v?n chuy?n trong khu v?c Hà N?i.
  • H? tr? nhi?t tình trong tr??ng h?p có các l?i phát sinh.

Tham kh?o thông tin nh?ng s?n ph?m n?i b?t t? ??ng ph?c ??c Trí

các m?u ??ng ph?c công s? ??p in áo ??ng ph?c công ty hà n?i may áo ??ng ph?c t?i hà n?i
áo s? mi tr?ng nam công s? may áo vest nam ??p ? hà n?i nhà may áo vest n?

Có th? th?y r?ng, các hãng th?i trang công s? n?i ti?ng Vi?t Nam ?ã ??t ???c nh?ng thành t?u to l?n và s? yêu thích t? ng??i tiêu dùng. N?u quý khách hàng có nhu c?u, hãy tham kh?o trang ph?c công s? t?i ??ng ph?c ??c Trí theo các thông tin sau ?ây: Website https://dongphucductri.com ho?c s? hotine 0909904303.

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.