Báo giá may đồng phục công sở ưu đãi mới nhất

Nh?ng n?m g?n ?ây, các ch? doanh nghi?p ?ã b?t ??u nghiêm túc ??u t? vào ??ng ph?c cho nhân viên ?i làm trong công vi?c ?? t?o d?u ?n th??ng hi?u. N?u b?n ?ang tìm ki?m ??a ch? báo giá may ??ng ph?c công s? uy tín, ch?t l??ng t?i Vi?t Nam thì ??ng b? qua bài vi?t này c?a chúng tôi nhé !

báo giá may ??ng ph?c công s?

??ng ph?c công s? ??c Trí t?o nên th??ng hi?u cho ??i tác, khách hàng

B?ng báo giá may ??ng ph?c công s? ?nh h??ng b?i y?u t? nào?

?? có th? ??a ra ???c b?ng báo giá may ??ng ph?c công s? h?p lý nh?t và có th? nh?n ???c s? ch?p nh?n t? khách hàng, thì các ??n v? x??ng may luôn d?a vào các y?u t? sau:

S? l??ng ??ng ph?c công s?

Giá ??ng ph?c công s? ph? thu?c r?t l?n vào s? l??ng ??t hàng c?a các công ty, doanh nghi?p. V?i s? l??ng ??t hàng may ??ng ph?c càng l?n thì m?c giá ??ng s? càng nh?. Bên c?nh ?ó b?n còn s? nh?n ???c nh?ng ?u ?ãi, chi?t kh?u c?c h?p d?n t? ??n v? nh?n may.

Tìm hi?u ngay n?i may ??ng ph?c công ty t?i hà n?i ??p nh?t hi?n nay

Ch?t li?u v?i may

Có th? nói, ch?t li?u v?i may là m?t y?u t? tác ??ng r?t l?n ??n vi?c báo giá may ??ng ph?c công s?. Ch?t li?u quy?t ??nh ??n ch?t l??ng và s? tho?i mái c?a b? ??ng ph?c, ch? khi tho?i mái thì ng??i m?c m?i có th? làm vi?c hi?u qu? và làm h?t kh? n?ng ???c.

b?ng báo giá may ??ng ph?c công s?

??ng ph?c công s? ??c Trí ch?t li?u may t?t, ch?t l??ng

Ch?t li?u may hi?n nay có r?t nhi?u lo?i, n?u may ??ng ph?c v?i lo?i v?i s? mi, v?i kate thì giá ??ng ph?c công s? s? t??ng ??i r?, ?ây c?ng là nh?ng lo?i v?i th??ng ???c các công ty, doanh nghi?p l?a ch?n.

Còn vi?c may ??ng ph?c b?ng nh?ng lo?i v?i cao c?p h?n, t?t h?n thì s? mang l?i s? tho?i mái h?n, nh?ng m?c báo giá may ??ng ph?c công s? khi ?ó c?ng cao h?n r?t nhi?u. Do v?y, dù ch?t li?u t?t h?n thì các lo?i v?i này c?ng không ph?i là s? l?a ch?n c?a ?a s? các công ty.

Top công ty may ??ng ph?c công s? t?i hà n?i ???c ?a chu?ng nh?t

Yêu c?u thi?t k? riêng

Ngoài b?ng giá c? ??nh ??n v? x??ng may ??a ra v? các m?u ??ng ph?c có s?n, thì vi?c khách hàng trao ??i thêm yêu c?u riêng c?ng ?nh h??ng nhi?u ??n vi?c báo giá may ??ng ph?c công s?. V?n ?? này ???c th? hi?n rõ qua yêu c?u may thi?t k? m?u riêng, ch?t li?u v?i, logo trên ??ng ph?c,…

K? thu?t may

Không th? ph? nh?n ???c ch?t l??ng m?t b? ??ng ph?c công s? b?n, ??p còn ph? thu?c ph?n l?n vào k? thu?t may. ??n v? x??ng may có ??i ng? nhân viên tay ngh? cao, công ngh? máy móc hi?n ??i luôn ?em ??n s?n ph?m t?t nh?t hài lòng khách hàng.

??c Trí báo giá may ??ng ph?c công s? c?nh tranh nh?t th? tr??ng may ??ng ph?c công s? giá t?t

??c Trí báo giá may ??ng ph?c công s? c?nh tranh nh?t th? tr??ng 

Tham kh?o báo giá may ??ng ph?c công s? trên th? tr??ng

Hi?n nay có r?t nhi?u ki?u dáng ?a d?ng v? ??ng ph?c công s?, tuy nhiên chúng tôi s? báo giá may ??ng ph?c công s? v?i 2 m?u ph? bi?n nh?t trên th? tr??ng:

??ng ph?c áo vest

Áo vest là m?t trong nh?ng trang ph?c th? hi?n s? chuyên nghi?p trong môi tr??ng công s?. ??ng ph?c áo vest không ch? giúp doanh nghi?p th? hi?n tính ??ng b? trong công ty. Mà còn giúp công ty truy?n thông s? ch?n chu, chuyên nghi?p c?a th??ng hi?u c?a mình ra bên ngoài.

C?p nh?t b?ng báo giá may ??ng ph?c công s? ?u ?ãi nh?t hi?n nay

??ng ph?c áo vest ??c Trí thi?t k? l?ch lãm, sang tr?ng-b?ng báo giá may ??ng ph?c công s?

??ng ph?c áo vest ??c Trí thi?t k? l?ch lãm, sang tr?ng

V?i ch?t li?u hi?n ??i, áo vest giúp tôn lên v? l?ch lãm, tinh t? c?a m?i nhân viên. M?i chi?c vest ??u ???c thi?t k? mang ??n c?m giác mát m?, d? ch?u. M?c giá trung bình c?a m?i chi?c vest c?ng ch? 550.000?.

??ng ph?c áo s? mi

Trong môi tr??ng công s?, s? l?ch s?, chuyên nghi?p luôn ???c ??t lên hàng ??u. M?t trong nh?ng m?u trang ph?c th? hi?n ???c ?i?u ?ó là ??ng ph?c áo s? mi.

??ng ph?c áo s? mi ?em ??n cho ng??i m?c s? t? tin, tho?i mái. Khoác trên mình chi?c áo s? mi ???c thi?t k? ??p, ??ng c?p, giúp cho nhân viên c?m th?y tho?i mái h?n, t? tin v?i công vi?c ?ang làm, t? ?ó hi?u qu? công vi?c c?ng t?t h?n.

Tham kh?o ??a ch? in áo ??ng ph?c hà n?i ch?t l??ng nh?t

??ng ph?c s? mi ??c Trí tho?i mái, ch?t v?i ??p-báo giá may ??ng ph?c công s?

??ng ph?c s? mi ??c Trí tho?i mái, ch?t v?i ??p

Giá thành c?a ??ng ph?c s? mi c?ng t??ng ??i ph?i ch?ng. M?i s?n ph?m có giá kho?ng 180.000?. B?n có th? cân nh?c v? vi?c l?a ch?n áo s? mi thi?t k? ?? làm ??ng ph?c cho công ty.

?u ?ãi l?n khi may ??ng ph?c công s? giá t?t t?i ??c Trí

M?t trong nh?ng ??n v? báo giá may ??ng ph?c công s? uy tín, ch?t l??ng nh?t t?i Vi?t Nam chính là công ty ??c Trí. V?i các ?u ?ãi h?p d?n cùng s? t?n tình chuyên nghi?p mà ??c Trí ?ã ???c r?t nhi?u khách hàng yêu m?n, l?a ch?n.

H? tr?, t? v?n khách hàng thi?t k? ??ng ph?c mi?n phí

?u ?i?m ??u tiên t?o nên lòng tin c?a ??c Trí ??i v?i ??i tác chính là ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p h? tr? thi?t k? lên ý t??ng m?u ??ng ph?c mi?n phí. Khách hàng có th? ??a ra các tiêu chí, màu s?c, ki?u dáng, chúng tôi s? ch?nh s?a cho ??n khi b?n hài lòng.

??c Trí thi?t k? ??ng ph?c công s? ch?t li?u v?i ?a d?ng-may ??ng ph?c công s? giá t?t

??c Trí thi?t k? ??ng ph?c công s? ch?t li?u v?i ?a d?ng

In thêu logo mi?n phí cho khách hàng ??ng ký s?m nh?t

In thêu logo mi?n phí cho th??ng hi?u doanh nghi?p dành cho khách hàng ??ng ký s?m nh?t luôn là ?i?m n?i b?t c?a ??c Trí. Chúng tôi cam k?t logo ???c in thêu ??p, b?n màu, không bong tróc trong quá trình s? d?ng lâu dài.

Chi?t kh?u lên ??n 10%

V?i nh?ng ??n hàng s? l??ng l?n, ??c Trí luôn chi?t kh?u ?u ?ãi h?p d?n cho khách hàng, giúp b?n ti?t ki?m m?t kho?n chi phí.

??ng ph?c vest n? ??c Trí thi?t k? thanh l?ch-báo giá may ??ng ph?c công s?

??ng ph?c vest n? ??c Trí thi?t k? thanh l?ch

Hàng ???c ki?m tra ch?t l??ng

Khi ?ã may xong s?n ph?m, quý khách hàng hoàn toàn có th? ???c ki?m tra ch?t l??ng ??ng ph?c công s?. Chúng tôi luôn có nh?ng chính sách ??m b?o quy?n l?i c?a ??i tác n?u phát hi?n s?n ph?m l?i, kém ch?t l??ng.

Tìm hi?u ngay n?i may áo ??ng ph?c t?i hà n?i ??p nh?t

H? tr? giao hàng hoàn toàn mi?n phí khu v?c Hà N?i

??c Trí nh?n giao v?n chuy?n mi?n phí trong khu v?c Hà N?i ??n th?i gian, ??a ?i?m theo yêu c?u c?a khách hàng.

??t may ??ng ph?c công s? nhanh qua 5 b??c

chuyên nh?n may ??ng ph?c công s? ch?t l??ng v?i s? l??ng l?n-b?ng báo giá may ??ng ph?c công s?

??c Trí chuyên nh?n may ??ng ph?c công s? ch?t l??ng v?i s? l??ng l?n

Tham kh?o ngay nh?ng thông tin n?i b?t t? ??ng Ph?c ??c Trí

áo s? mi tr?ng công s? nam mua áo s? mi n? ??p nhà may áo vest nam
giá may áo vest nam may chân váy ch? a nhà may qu?n âu ??p ? hà n?i

Quy trình ??t may ??ng ph?c công s? t?i công ty ??c Trí ch? bao g?m 5 b??c ??n gi?n:

  • Liên h? v?i ??c Trí qua hotline: 0904.904.303 ho?c website: https://dongphucductri.com/
  • Tham kh?o các m?u ??ng ph?c t?i ??c Trí và trao ??i ý t??ng thi?t k? v?i nhân viên t? v?n.
  • Trao ??i ch?t li?u v?i, các ?i?u ki?n có l?i cho ?ôi bên.
  • Trao ??i m?c giá h?p lý nh?t.
  • Ký k?t h?p ??ng may ??ng ph?c theo s? l??ng c?a khách hàng.

Hy v?ng qua bài vi?t này s? giúp b?n ch?n l?a ???c ??a ch? báo giá may ??ng ph?c công s? ch?t l??ng, giá t?t!

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.