??ng ph?c ??c Trí là 1 trong nh?ng công ty ?i ??u trong l?nh v?c may ??ng ph?c. V?i g?n 20 n?m kinh nghi?m may ??ng ph?c, ??c Trí t? hào là ??n v? hàng ??u cung c?p các dòng s?n ph?m ??ng ph?c t?i thành ph? Hà N?i.

V?i nhi?u n?m kinh nghi?m, trong l?nh v?c th?i trang và h?n h?t trong l?nh v?c thi?t k? ??ng ph?c, công ty chúng tôi chuyên may và cung c?p nhi?u ??ng ph?c cho các công ty, c?a hàng, cá nhân trong n??c.

V?i nhi?u lo?i và ki?u dáng ??ng ph?c khác nhau, ?áp ?ng nhi?u khách hàng k? tính. ??c Trí luôn l?y s? hài lòng c?a quý khách hàng là m?c tiêu hàng ??u, luôn t?n tâm ?áp ?ng t?t c? các m?t hàng theo yêu c?u c?a khách hàng, ?? khách hàng luôn có nh?ng s?n ph?m ??ng ph?c h? tr? t?t nh?t trong công vi?c.

??ng ph?c ??c Trí 

Big Sale Off 20% 

Hotline:0904 904 303 .

S?n Ph?m mà May ??ng ph?c ??c Trí cung c?p:

+ ??ng ph?c công s?

v31

+ ??ng ph?c ngân hàng

dpsebak

+ ??ng ph?c Y t?

yt7

+ ??ng ph?c nhà hàng- khách s?n

nh9

+ S? mi nam

smn1

+ S? mi n?

a37

+ Áo vest N? công s?

dpe10

+ Áo vest Nam công s?

dpe13

+ ??m th?i trang công s?

IMG_20141211_102755

Quý khách hàng có yêu c?u v? may ??ng ph?c công s? t?i ??c Trí s? ???c:

+ T? v?n chuyên nghi?p, nhi?t tình v? màu s?c, ki?u dáng, ch?t li?u phù h?p v?i doanh nghi?p.

+ ??a ra m?u thi?t k? phù h?p v?i khách hàng.

+ Giá c? c?nh tranh ??m b?o ch?t l??ng t?t nh?t.

+ Quá trình s?n xu?t chuyên nghi?p, x??ng may hi?n ??i và ??i ng? nhân viên may có tay ngh? cao.

+ ??m b?o giao hàng ?úng h?n, hoàn toàn mi?n phí trong khu v?c Hà N?i.

Các b??c ?? khách hàng ??t may ??ng ph?c v?n phòng công s?:

1.  Ch?n m?u ??ng ph?c ho?c ??a ra ý t??ng và ??i ng? thi?t k? s? thi?t k? và t? v?n mi?n phí cho b?n.

2. Nh?n báo giá và ký h?p ??ng s?n xu?t m?t m?u ?? có cái nhìn th?c t? v? s?n ph?m.

3. Ti?n hành s?n xu?t giao hàng và nghi?m thu, thanh lý h?p ??ng.

??ng ph?c ??c Trí c?m ?n khách hàng ?ã quan tâm t?i s?n ph?m c?a chúng tôi.Khách hàng s? có ???c nh?ng b? ??ng ph?c v?i ch?t l??ng t?t nh?t, giá thành h?p lý nh?t. Chúng tôi có ??i ng? chuyên nghi?p ch?m sóc khách hàng t?n n?i.

??ng ph?c ??c Trí 

Big Sale Off 20% 

Hotline: 0904 904 303 .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.