Áo sơ mi bao gồm các bộ phận nào?

V?i m?t tín ?? th?i trang th?c th? thì m?i chi ti?t trên áo s? mi ??u mang m?t ý ngh?a riêng bi?t. Bài vi?t d??i ?ây, chúng ta hãy cùng tìm hi?u v? các b? ph?n c?a áo s? mi. ?? t? ?ó b?n có th? bi?n t?u chúng sao cho phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n thân mình. Và tham kh?o ??a ch? uy tín may áo s? mi ch?t l??ng hi?n nay nhé!

Áo s? mi có nh?ng b? ph?n nào?

M?t chi?c s? mi có các b? ph?n chính là c? áo, thân áo, tay áo, c? tay áo, nút áo.

C? áo

C? áo s? mi - các b? ph?n c?a áo s? mi
C? áo s? mi

C? áo là m?t trong các b? ph?n c?a áo s? mi không th? thi?u. Thu? ban ??u, áo s? mi ch? có ki?u c? g?p c? b?n. Nh?ng theo dòng ch?y th?i trang, c? áo phát tri?n ?a d?ng h?n t? tinh gi?n v?i c? tr? hay ?a d?ng h?n v?i ki?u c? button down, one piece, narrow-point,…

Thân áo

Thân áo s? mi - các b? ph?n c?a áo s? mi
Thân áo s? mi g?m nh?ng chi ti?t nh? c?u t?o thành

M?t trong các b? ph?n c?a áo s? mi không th? thi?u là ph?n thân áo. Ph?n thân áo còn bao g?m các chi ti?t nh? h?n: Thân tr??c, thân sau, bâu áo, c?u vai, túi áo,… Ngoài ra, thân áo còn có ???ng m? áo n?m d?c phía tr??c th??ng là hàng nút hay khóa kéo t?o ?i?m nh?n cho chi?c áo.

Tay áo

Tay áo s? mi - các b? ph?n c?a áo s? mi
Tay áo s? mi

Tay áo c?ng là m?t trong các b? ph?n c?a áo s? mi mà b?n c?n chú tr?ng. Ph?n tay áo có th? là tay ng?n ho?c tay dài, m?i ?? dài s? mang ??n cho ng??i m?c m?t nét ??p khác nhau.

C? tay áo

C? tay áo s? mi cùng Cufflinks - các b? ph?n c?a áo s? mi
C? tay áo s? mi cùng Cufflinks

C? tay áo c?ng là m?t trong các b? ph?n c?a áo s? mi c?n ???c chú ý khi l?a ch?n s? mi. Hai lo?i c? tay áo mà b?n d? dàng b?t g?p nh?t là French cuff và Button cuff. Ngoài ra, vi?c s? d?ng Cufflinks trên c? tay áo c?ng mang ??n cho phái m?nh v? ngoài sang tr?ng, l?ch lãm và c?c k? phù h?p v?i nh?ng b?a ti?c hay s? ki?n trang tr?ng.

Nút áo

Nút áo s? mi c?ng m?t trong các b? ph?n c?a áo s? mi. ?ây là b? ph?n ch?y d?c theo ???ng m? áo, giúp ?ính hai ph?n thân tr??c v?i nhau. ??c bi?t, nút áo ? s? mi nam s? có s? khác bi?t v?i nút áo ? s? mi n?. Nút áo cho s? mi nam th??ng s? dày, có ki?u dáng và màu s?c ??n gi?n. Trong khi ?ó, nút áo cho s? mi n? l?i có nét m?m m?i v?i ?? cong nhi?u, màu s?c b?t m?t và th??ng ???c thi?t k? m?ng h?n.

Túi áo

các b? ph?n c?a áo s? mi
Túi áo khi?n t?ng th? b? trang ph?c trông tho?i mái và phóng khoáng

Túi áo là b? ph?n tùy ch?n c?a áo s? mi. ??i v?i môi tr??ng trang tr?ng và l?ch s?, thì áo s? mi không có túi là ?i?u b?t bu?c. Tuy nhiên, s? mi có túi s? mang l?i cho b?n v? ngoài n?ng ??ng và phóng khoáng h?n, thích h?p v?i nh?ng bu?i ?i ch?i, ?i h?n hò có tính ch?t tho?i mái.

May áo s? mi chu?n ??p t?i ??ng ph?c ??c Trí

M?t chi?c áo s? mi chu?n ??p s? ???c s?n xu?t m?t cách công phu. Ng??i m?c chi?c s? mi s? v?a có c?m giác tho?i mái, v?a th? hi?n ???c di?n m?o g?n gàng, ch?n chu.

N?u b?n ?ang b?n kho?n không bi?t nên may áo s? mi t?i ?âu chu?n form, ch?t l??ng thì hãy ??n v?i ??ng ph?c ??c Trí. ??n v? may m?c chuyên nghi?p, uy tín ???c ?ông ??o khách hàng tin t??ng l?a ch?n. V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c th?i trang, may m?c và h?n h?t là trong l?nh v?c thi?t k? ??ng ph?c, ??ng ph?c ??c Trí hoàn toàn t? tin mang ??n cho b?n nh?ng m?u áo s? mi chu?n form, ??p m?t, h?p xu h??ng th?i trang hi?n th?i.

Nh? v?y, trên ?ây chúng tôi ?ã cung c?p cho b?n m?t s? thông tin h?u ích liên quan ??n các b? ph?n c?a áo s? mi, giúp b?n có th? bi?n t?u nh?ng chi ti?t phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n thân. N?u có nhu c?u may ?o áo s? mi, hãy liên h? ??n ??ng ph?c ??c Trí ?? ???c h? tr? s?m nh?t:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.