Hướng dẫn cách thắt nơ cổ áo sơ mi nữ đơn giản và đẹp nhất hiện nay

Áo s? mi n? là m?t item qu?c dân mà cô gái nào c?ng có ít nh?t là m?t vài chi?c trong t? ?? c?a mình. N?u b?n ?ã quá nhàm chán v?i m?u áo này thì hãy bi?n chúng tr? nên ??t giá h?n. Nh?ng h??ng d?n cách th?t n? c? áo s? mi n? sau s? th?t s? h?u ích ??y!

H??ng d?n cách th?t n? c? áo s? mi n? cho nàng

Th?t n? c? áo s? mi n? nh? th? nào v?a ??n gi?n mà l?i ??p? H??ng d?n cách th?t n? c? áo s? mi n? giúp nàng luôn có di?n m?o hoàn h?o dù ?i h?c, ?i làm, ?i ch?i hay ?i d? ti?c. 

H??ng d?n cách th?t n? c? áo s? mi n? truy?n th?ng ??n gi?n nh?t

?? t?ng tính th?m m? cho trang ph?c, cách th?t n? truy?n th?ng ?ã ra ??i và ???c s? d?ng r?ng rãi. B?i ?ây là cách th?t n? nhanh chóng, ??n gi?n mà c?c kì ??p. Sau ?ây s? h??ng d?n cách th?t n? c? áo s? mi n? này ?? nh?ng ch? em nào ch?a bi?t thì l?u l?i ngay nhé!

 • B??c 1: ??t d?i ruy b?ng lên trên c? áo, x?p th?ng và cân b?ng v? chi?u dài.
 • B??c 2: ?an hai dây chéo nhau sao cho dây trái (màu xanh) n?m trên dây ph?i (màu h?ng).
 • B??c 3: Lu?n dây xanh lên c? theo h??ng t? ngoài vào trong.
 • B??c 4: Ti?p t?c cho dây xanh vòng qua phía dây c? và ??a xu?ng v? bên ph?i, chú ý gi? l?i m?t ph?n nh? ?? g?p làm m?t bên n? c? áo.
 • B??c 5: Lu?n dây h?ng t??ng t? dây xanh.
 • B??c 6: Kéo dây h?ng xu?ng d??i ?? c? ??nh và t?o nút th?t gi?a.
 • B??c 7: G?p dây h?ng thành hình n? nh? ph?n n? màu xanh.
 • B??c 8: Lu?n ph?n n? h?ng qua nút th?t gi?a.
 • B??c 9: ?i?u ch?nh l?i cho n? ???c ??u, ??p và ch?c ch?n.
H??ng d?n t?ng b??c cách th?t n? c? áo truy?n th?ng
H??ng d?n t?ng b??c cách th?t n? c? áo truy?n th?ng

Th?t n? c? áo s? mi theo cách truy?n th?ng d? dàng mà ??p mê ly
Th?t n? c? áo s? mi theo cách truy?n th?ng d? dàng mà ??p mê ly

Th?t n? c? áo ki?u cánh b??m 

N?u b?n ?ang theo ?u?i phong cách ?i?u ?à, n? tính thì hãy b? túi ngay nh?ng h??ng d?n cách th?t n? c? áo s? mi n? theo ki?u cánh b??m này nhé! M?t ki?u th?t n? r?t ??n gi?n, ch? t?n ch?a ??y 5 phút nh?ng l?i mang ??n s? xinh ??p nh? nàng th? cho b?n. 

 • B??c 1: ??t d?i ruy b?ng lên c? áo cho ph?ng và ???c ??t l?ch h?n v? 1 bên (trái ho?c ph?i) ?? ?em l?i hi?u qu? cao nh?t.
 • B??c 2: ??t chéo ph?n dây dài h?n lên trên ph?n còn l?i và lu?n theo h??ng t? d??i lên t?o thành 1 vòng quanh c? v?a v?n. 
 • B??c 3: G?p d?i ruy b?ng ng?n h?n theo t? l? ? và c?n ch?nh theo ý b?n.
 • B??c 4: ??a d?i dây dài h?n xu?ng, ??t ?úng chính gi?a ph?n n? ???c th?t và g?p t??ng t? ph?n n? ? b??c 4.
 • B??c 5: Ch?nh l?i vòng dây gi?a 2 d?i ruy b?ng ?? có 1 kho?ng cách v?a ??. Ti?p ?ó lu?n ph?n n? ?ã g?p qua kho?ng tr?ng ?ó.
 • B??c 6: ?i?u ch?nh l?i n? cho ngay ng?n và cân x?ng, t?o ?? ph?ng theo s? thích c?a b?n nhé. 
Cách ?i?u và sang tr?ng v?i cách th?t n? c? áo cánh b??m
Cách ?i?u và sang tr?ng v?i cách th?t n? c? áo cánh b??m

Cách th?t n? ki?u ??ng ph?c cá tính

B?n là cô nàng công s? thì hãy th? qua cách th?t n? c? áo s? mi này ?? làm m?i mình v?i nh?ng b? trang ph?c th?t b?t m?t. Ch? v?i 3 b??c h??ng d?n cách th?t n? c? áo s? mi n? c?c ??n gi?n, b?n ?ã có th? t?o nên m?t ?i?m nh?n ?n t??ng, thu hút ng??i ??i di?n ngay l?p t?c.

 • B??c 1: G?p ph?n kh?n dùng làm n? c? áo thành 3 n?p ho?c s? n?p g?p tùy vào ?? r?ng kh?n.
 • B??c 2: ??t kh?n lên ph?n c? áo sao cho 2 ?uôi kh?n ? tr??c ng?c. ??t 2 ?uôi kh?n chéo lên nhau.
 • B??c 3: Th?t 2 ?uôi kh?n l?i ra sau c?. Ki?u n? ???c t?o thành có hình ch? V ôm vào c?.
Cá tính và ??c ?áo v?i ki?u th?t n? c? áo s? mi dáng ch? V ng??c
Cá tính và ??c ?áo v?i ki?u th?t n? c? áo s? mi dáng ch? V ng??c

??ng ph?c ??c Trí – hãng th?i trang n?i b?t v?i các m?u áo s? mi, ??ng ph?c công s? ??p 

T?i ??c Trí, h?u nh? các cô gái ??n ?ây ??u tìm nh?ng m?u áo s? mi ??p ?? ph?i v?i n? c?. Ph?n nhi?u là ch? em ?i làm công s? nên h?u h?t th??ng ch?n các n? áo ??n gi?n, màu trung tính ho?c màu n?i nh?ng không quá c?u k?.

V?i kinh nghi?m nhi?u n?m trong l?nh v?c th?i trang, ch? em ch?c ch?n s? hài lòng tuy?t ??i v?i ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v? n?i ?ây. M?u mã ki?u dáng ?a d?ng, ??i ng? nhân viên t? v?n t?n tâm, nhi?t tình, khi ??n v?i ??c Trí các nàng th?a s?c l?a ch?n nh?ng m?u item mình ?ng ý. 

M?u s? mi n? t?i ??c Trí vô cùng thanh l?ch và hút m?t khi ph?i thêm n? c? áo
M?u s? mi n? t?i ??c Trí vô cùng thanh l?ch và hút m?t khi ph?i thêm n? c? áo

B? ??ng ph?c ph?i thêm n? c? áo chu?n công s? cho các nàng
B? ??ng ph?c ph?i thêm n? c? áo chu?n công s? cho các nàng

Hi v?ng m?t vài h??ng d?n cách th?t n? c? áo s? mi n? ? trên th?c s? h?u ích trong vi?c giúp nàng nâng t?m phong cách b?n thân. M?c dù ch? là m?t chi ti?t ??n gi?n, nh?ng chi?c n? c? áo s? giúp b? trang ph?c c?a b?n tr? nên vô cùng n?i b?t và sành ?i?u. Còn ch?n ch? gì n?a, hãy bi?n t?u v?i muôn vàn ki?u th?t n? c? áo c?c xinh x?n và sang tr?ng cùng nh?ng m?u s?n ph?m ??p mê m?n t?i ??ng ph?c ??c Trí ngay ch? em nhé!

Thông tin liên h?: 

 • ??a ch?: s? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i
 • Hotline: 0904 904 303
 • Website: dongphucductri.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.