Bảng size áo sơ mi nam chuẩn nhất cho anh em

Có th? nói áo s? mi nam là v?t “b?t ly thân” c?a cánh mày râu. Ch?c h?n anh em ??u mu?n có m?t b? s?u t?p áo s? mi, m?i chi?c là m?t phong cách, ki?u dáng khác nhau. V?i b?ng size áo s? mi nam chu?n sau, b?n s? ch?n cho mình ???c nh?ng chi?c áo s? mi chu?n và ??p nh?t.

B?ng size áo s? mi nam chu?n và ??y ?? nh?t

B?n ?ã t?ng lúng túng ch?n size áo s? mi vì không bi?t mình thu?c size nào? V?y hãy n?m trong tay b?ng size áo s? mi nam chu?n, b?n s? thoát kh?i n?i lo này mãi mãi.

B?ng size áo s? mi nam chu?n theo chi?u cao và cân n?ng

M?t b? ?? ??p là m?t b? ?? v?a v?n, làm n?i b?t ???c v? ??p, vóc dáng c?a ng??i m?c. Và áo s? mi nam không ph?i ngo?i l?. Hi?n nay ký hi?u ch? th??ng ???c s? d?ng ?? t??ng tr?ng cho kích th??c, form dáng c?a qu?n áo. Cách ??n gi?n và nhanh nh?t ?? ch?n size áo s? mi ?ó là ch?n theo chi?u cao và cân n?ng c?a ng??i m?c. D?a theo ?ó, b?ng size áo s? mi nam chu?n ra ??i.

B?ng size áo s? mi chu?n theo chi?u cao và cân n?ng cho nam gi?i

B?ng size áo s? mi chu?n theo s? ?o c? th?

?? ch?n ???c size áo theo b?ng size áo s? mi nam chu?n này, thì b?n ph?i bi?t rõ các s? ?o c? th? c?a mình. ?? r?ng vai, s? ?o vòng c?, vòng ng?c, vòng b?ng, chi?u dài l?ng và cánh tay là nh?ng s? ?o c?n thi?t ?? ch?n ???c size áo chu?n nh?t. 

M?t l?u ý nh? là ??i v?i b?ng và ng?c, b?n hãy ?o ? v? trí có kích th??c l?n nh?t ?? tránh tr??ng h?p b? ch?t hay bó sát quá nhé!


D? dàng ch?n size áo s? mi nam chu?n theo s? ?o c? th?

C?n l?u ý gì khi ch?n size áo s? mi nam?

M?t vài l?u ý nh? b?n c?n bi?t khi ch?n size áo s? mi ?? l?a ???c nh?ng item th?t s? ?ng ý.

Linh ho?t trong cách ch?n size áo s? mi

B?ng size áo s? mi nam chu?n ? trên ?ôi khi không ph?i là l?a ch?n phù h?p nh?t. B?i v?y b?n hãy linh ho?t, không nên quá máy móc. 

Ch?ng h?n thông s? chi?u cao – cân n?ng c?a b?n là 1m78 – 68kg, theo ?ó chi?u cao t??ng ?ng v?i size XXL, cân n?ng ?ng v?i v?i size L. V?y b?n hãy ch?n áo theo chi?u cao – size XXL nhé. Ho?c b?n có s? ?o b?ng khá l?n thì nên t?ng size áo lên 1 size – s?. B?n hãy linh ho?t trong vi?c ch?n size qu?n áo, vì áo dài r?ng m?t chút không sao, nh?ng ng?n và ch?t thì không th? s?a ???c, ?úng không?

Linh ho?t khi ch?n size áo s? mi giúp b?n có ???c s? l?a ch?n hoàn h?o nh?t

Ch?n áo s? mi v?a v?n, tôn dáng 
Hóa thân thành quý ông l?ch lãm trong set áo s? mi – qu?n tây nam

Nh?ng chi?c áo s? mi chu?n size, v?a v?n s? giúp b?n khoe tri?t ?? các ???ng nét, nét ??p trên c? th?, s? nam tính, cu?n hút mà v?n vô cùng tho?i mái, t? tin. ??c bi?t v?i phong cách áo s? mi mix cùng qu?n tây nam, b?n s? trông th?t tuy?t m?i khi xu?t hi?n.

B?t mí ??a ch? mua s?m áo s? mi nam uy tín, chu?n size

??ng ph?c ??c Trí – m?t trong nh?ng cái tên ph?i k? ??n ??u tiên khi nh?c t?i th??ng hi?u th?i trang nam cao c?p. 

N?u b?n ?ang tìm ki?m nh?ng chi?c áo s? mi nam thanh l?ch, phong cách và ??y nam tính thì các item t?i ??c Trí chính là s? l?a ch?n hàng ??u. ??n v?i ??c Trí – b?n s? rinh v? nh?ng m?u item c?c ?ng ý v?i m?t b?ng size áo s? mi nam chu?n.

Mua s?m t?i ??c Trí, hãy liên h?:

  • ??a ch?: s? 1 / 221 Nguy?n Khuy?n, V?n Mi?u, ??ng ?a, Hà N?i
  • Hotline: 0904 904 303
  • Website: dongphucductri.com

   M?u áo s? mi t?i ??c Trí chu?n size, làm n?i b?t vóc dáng c?a b?n

Trên ?ây ?ã thông tin ??n b?n b?ng size áo s? mi nam chu?n cùng m?t s? l?u ý nh? khi ch?n size áo. Ch?c r?ng các thông tin trên s? th?t s? h?u ích khi b?n mua s?m online, giúp b?n ch?n ???c nh?ng m?u áo s? mi ??p nh?t. 

N?u b?n còn b?n kho?n, mu?n ???c t? v?n k? càng h?n, thì ??ng ch?n ch? n?a, hãy liên h? ngay v?i ??ng ph?c ??c Trí – hãng th?i trang nam ??ng ??u v? ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v?. ??n v?i ??c Trí – b?n s? ???c nh? ý!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.